Износ по основни търговски партньори


Категория на документа: Икономика


УВОД

Страните от Балканския регион са традиционни търговски партньори на България с особено значение като относителен дял от българския износ. Развитието на търговско-икономическото сътрудничество с тях се определя от влиянието на редица благоприятни фактори като общи граници, сходни традиции, социално-икономически проблеми и др.

Обект на последващото статистическото изследване е износът на България в част от нейните търговски партньори от Балканския регион, а това са Румъния, Гърция, Сърбия и Макдония.

Предмет на статистическия анализ е сравнителната характеристика на износа, по отношение на неговото икономическото развитие в рамките на период от 8 години, на базата на месечни данни
За целта на статистическия анализ е необходима статистическа информация за последователни предходни периоди, която дава възможност да се характеризират процесите, да се направи оценка на достигнатото равнище.

Задачите за постигане на целта са следните :
- Статистически анализ на характера и силата на изменение на износа на България при разглежданите търговски партньори.
- Статистически анализ на динамиката и структурата

Научна цел на настоящата разработка е да разгледа част от търговския обмен, в частност износа, на България с Гърция, Румъния, Македония и Сърбия, чрез извършване на съответните анализи за развитие на региона. Поставени са част от проблемите, които са пречка за икономическо сътрудничество между балканските страни и са очертани някои процеси, свързани с развитието на икономическото сътрудничество в региона.

Използваните статистически методи включват изучаване на състоянието на явленията и изследване на тяхното изменение и развитие във времето. Информацията е представена под формата на динамични редове, като всеки се състои от последователни числови значения на изследваните явления и процеси, които изразяват тяхното изменение във времето.
Статистическите методи и показатели, които са използвани са описателни показатели за скоростта на развитие, с които ще се изследва динамиката на износа на България в Гърция, Румъния, Сърбия и Македония. Прилагане на методи за тенденцията на развитие и избиране на един, който ще даде най – точни данни. Методи за изчисляване на показателите за сезонни колебания.
Обработката на данни се извършва чрез използването на софтуерните продукти MS Excel и SPSS.

Основните източници на информация са интернет сайтове на Българска Народна Банка, НСИ, учебници по статистика и различни статии.

1. Методологически проблеми при статитическия анализ на на износа на Република България в страните от Балканския регион
1.1 Методологически проблеми при износа
Като икономическа категория, износa се разглежда като продажба на местна стока на друга страна в чужбина. Той включва стоки, които са произведени или преработени в странатa, износител.
Според някои източници износът по страни търговски партньори, като част от външната търговия, е основа за редица аналитични изследвания. Част от тях са:
 Изследване на икономическата тенденция;
 Съставяне на нациоалните сметки на платежния баланс;
 Разкриване на регионалната структура на търгоията;
 Определяне относителня дял на отделните страни в световната търговия;
 Вземане на икономически решение на основа анализ на пазара;
 Изграждане на търговски политики и включване в търговки преговори;
 Проверка на надежднстта и достоверността на показателите за търговия и пр.

Отделните страни използват разнообразни методи за съставяне на търговска статистика по страни партньори. Това обстоятелство е източник на значителни несъответствия между публикуваните данни за износа по страните партньори. Преодоляването на този поблем изисква еднаква практика. Първа стъпка за преодоляване на този проблем е стандартизирането на критериите за определяне на страна партньор. Според СТО приемливият компромис за отчитане на износа е използане на критерия „Страна на последно известно местоназначение”. Така се нарича последната страна (доколкото е известно в момента на износа), в която трябва да бъдат доставени стоките, независимо от това за къде са били предназначени първоначално.

1.2 Статистически методи и показатели, приложени при изследване на износа

1.2.1 Статистически анализ на скоростта на развитие
Този метод стои в оснавата на анализа на развитието на динамичните редове. Най – често те съдържат абсолютни величини, които в конкретния случай изразяват размера на износа през отделните периоди от време. Членовете на динамичния ред означаваме с „yi”.
Статистическия анализ за скоростта на развитие е свързан с изчисляване на следните показатели:

 Коефициент на развитие – изчислява се като отношение между размера на явлението през даден период и размера му през друг, приет за база за сравнение.

 Темп на развитие - представя изчисления коефициент на развитие в проценти.

 Абсолютен прираст – показва изменението на изследваното явление в абсолютно изражение при постоянна и верижна база.

 Темп на прираст – показва с колко процента се е изменило равнището на развитие спрямо равнището, което е прието за база.

 Абсолютно значение на 1% от прираста – изчислява се само при верижна база като отношение между абсолютен и темп на прираст.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Износ по основни търговски партньори 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.