Измерване на макроикономиката


Категория на документа: Икономика


Г)YD=W + R + IT+ Prf+ D + Tx:
Д) YD= Y + D + Tx.
8. Недоходни компоненти на БВП, пресметнат по доходния подход, са:
A) Амортизацията и чистите косвени данъци;
Б) Чистите инвестиции и рентите;
B) Чистите косвени данъци и чистите инвестиции;
Г) Корпоративните печалби;
Д) Амортизацията и чистият износ.
9. Допълнете съждението: "При равни други условия при намаляване на се
увеличава обемът на ":
A) Доходите от труд, брутния вътрешен продукт;
Б) Износа, вътрешния доход;
B) Рентите, работните заплати;
Г) Субсидиите, чистите косвени данъци;
Д) Печалбите, инвестициите на фирмите.

10. Ако БВП по доходния метод се образува от работни заплати - 660, ренти - 140. лихви - 330, печалби - 870, амортизации - 160, косвени данъци - 280, и субсидии - 50. може ла
се определи, че вътрешният доход е:
А)2440; Б)2390; В)2160; Г)1670; Д)2000.

11. В БВП на България за текущия период (независимо от подхода на измерване) не се
отчитат:
A) Стойността на извършените ксерокопирни услуги;
Б) Стойността на новата техника, закупена от частните мандри в страната;
B) Внесените без платено мито телевизори от Сингапур за 200 млн. лв.;

Г) Реализираните в азиатски страни 1 млн. чифта обувки, стойността на които е 100 млн. лв. и е отчетена в общия износ;
Д) Отчетените и изплатени работни заплати на компютърни специалисти.

12. Когато се сравнява БВП за две поредни години, той трябва да се изчисти от влиянието на:
A) Промените в степента на заетост на трудовите ресурси;

Б) Промените в равнището на цените;
B) Динамиката на номиналния лихвен процент;

Г) Степента, в която е изхабен основният капитал; Д) Промените в стойността на износа.
13. По отношение на реалния БВП е вярно, че той представлява:
A) Предварителна (прогнозна) оценка за БВП;
Б) Крайната оценка за БВП по цените за съответния текущ период;
B) Размерът на създадения БВП, намален с амортизациите;
Г) Обемът на създадения БВП, намален със стойността на вноса;
Д) Произведеният БВП, изразен по цени от дадена базисна година.
14. Ако дефлаторът на БВП е по-малък от 100 %, може да се твърди, че:
A) В националната икономика се развива процес на дефлация;
Б) В националната икономика са произведени по-малко количество стоки и услуги в сравнение с предходната година;
B) Номиналният БВП е нараснал;
Г) Фирмите в националната икономика са извършили повече инвестиции; Д) Степента на заетост на трудовите ресурси е станала по-малка.

15. Ако реалният БВП възлиза на 1600 млн. лв. и дефлаторът е 180, може да се определи
ли, че номиналният БВП е:
A) 1520 млн. лв.;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Измерване на макроикономиката 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.