Измерване на макроикономиката


Категория на документа: Икономика


GDPd е дефлаторът на брутния вътрешен продукт; GDPN - номиналният брутен вътрешен продукт; GDPR - реалният брутен вътрешен продукт.
Диагностичен тест

1. На основата на избора на подходящи данни от таблица 1 може да се определи, че в отворена икономика величините на брутния вътрешен продукт (GDP) и на чистия вътрешен продукт (NDP) по разходния подход са:
A) GDP = 62 500 млн. лв., NDP = 60 700 млн. лв.;
Б) GDP = 60 500 млн. лв., NDP = 58 700 млн. лв.;
B) GDP = 71 000 млн. лв., NDP = 69 200 млн. лв.;

Г) GDP = 62 500 млн. лв., NDP = 60 300 млн. лв.;
Д) GDP = 58 500 млн. лв., NDP = 56 700 млн. лв.
Таблица 1

Компоненти на БВП
млн. лв.
Доходи от работни заплати {W)
40 500
Износ (Ехр)
5 500
Правителствени разходи (G)
14 500
Трансферни плащания (Тр)
8 500
Потребителски разходи (С)
34 500
Внос (Imp)
3 500
Брутни частни вътрешни инвестиции (It)
11 500
Спестявания (S)
8 000
Амортизация на основен капитал (D)
1 800
Субсидии(Sb)
2 200
Ренти (R)
4 400
Чисти косвени данъци (Тх)
3 300
Правилният отговор е: A) GDP = 62 500 млн. лв., NDP = 60 700 млн. лв.

За правилното решаване на задачата е необходимо познаване на разходния подход за измерване на БВП, както и на различията между брутен вътрешен и чист (нетен) вътрешен продукт. При формирането на оценката за БВП трябва да се има предвид също така дали икономиката е затворена, или отворена, от което се определят основните сектори в нея.

Според разходния подход обемът (величината) на БВП се състои от паричните разходи на всички потребители на крайни продукти, произведени в макроикономиката. Размерът на БВП е в пряка зависимост от секторите, в които се извършват парични разходи.

При затворена икономика БВП включва извършените разходи в два основни сектора - частен и държавен сектор, т.е. разходите на две групи потребители - частни (домакинства и фирми) и държавни (правителство). Затова се обхващат разходите за потребление (С) на домакинствата и разходите за инвестиции (It) на частните фирми (които, взети заедно, образуват частния сектор) и правителствените разходи (G), които дават израз на дейностите в държавния сектор. Така обемът на БВП {GDP) в затворена икономика се определя като:

GDP = С + IT, + G.

При отворена икономика БВП включва разходите в три сектора - към частния и държавния сектор се добавят и дейностите в чуждестранния сектор. Ето защо към разходите на домакинствата, частните фирми и правителството се прибавят чистите разходи на чужденците - чистият износ {X), който се представя като разлика между стойността на износа (Ехр) и стойността на вноса (Imp), или X = Ехр - Imp. В резултат от това брутният вътрешен продукт в отворена икономика се определя чрез равенството: GDP = С + IT+ G + (Ехр - Imp).

В условието на задачата се изисква да се определи обемът на БВП в отворена икономика, затова се прилага последното равенство. Според него БВП е в размер на 62 500 млн. лв. (вж. таблица 1 .а.), защото в случая:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Измерване на макроикономиката 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.