Измерване на макроикономиката


Категория на документа: ИкономикаРазходи за потребление - част от разполагаемия личен доход, която се използва за осигуряване на текущото лично потребление.

Спестяване - част от разполагаемия личен доход, която се използва за осигуряване на бъдещи потребности.

Дефлатор на брутния вътрешен продукт - показател за ценовите изменения (изменения в равнището на цените или в индекса на цените) в макроикономиката. Използва се за коригиране на номиналния брутен вътрешен продукт от влиянието на изменението в значенията на цените и на тази основа за определянето на величината на реалния брутен вътрешен продукт.
Номинален брутен вътрешен продукт - стойностният обем на брутния вътрешен продукт в текущи променливи цени.

Реален брутен вътрешен продукт - стойностният обем на брутния вътрешен продукт изразен в постоянни (базисни, съпоставими) цени.
Потенциален брутен вътрешен продукт - обемът (количеството или равнището) на националното производство при пълна заетост на всички ресурси (пълна заетост на труда).

Методически указания

В тази тема основно значение имат теоретичните и методологичните подходи, свързани с измерването на брутния вътрешен продукт:

- производственият метод (подход) е свързан с определянето на добавената стойност и разграничаването на крайните и междинните стоки и услуги;

- разходният и доходният подход са свързани с анализиране на кръгооборота на потоците в националната икономика.

Метод на добавената стойност Образуване на добавената стойност при производството на хляб като краен продукт

Фази на производството
Пазарна стойност на продажбите
Разходи (стойност)
на междинните стоки
и услуги
Добавена стойност
Производство на зърно
2
-0
= 2
Производство на брашно
5
-2
-3
Производство на хляб
8
-5
= 3
Продажба на хляб - краен продукт
15
-8
= 7
Общо
30
-15
= 15
Кръгооборот на потоците

Поток на парични разходи
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Измерване на макроикономиката 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.