Измерване на макроикономиката


Категория на документа: Икономика


ШЕСТНАДЕСЕТА ТЕМА
ИЗМЕРВАНЕ НА МАКРОИКОНОМИКАТА
СТРУКТУРА НА ТЕМАТА

Система на националните сметки. Брутен вътрешен продукт (БЕЛ; СЮР). Брутен национален продукт (БНП; СМР). Подходи за измерване на брутния вътрешен продукт. Производствен подход - метод на добавената стойност. Кръгооборот на потоците: разходен подход: доходен подход. Личен доход и разполагаем личен доход. Дефлатор на брутния вътрешен продукт. Реален, номинален и потенциален брутен вътрешен продукт. Динамика на брутния вътрешен продукт в България.
ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Система на националните сметки - съвкупност от принципи, определения и показатели, използвани за измерване на резултатите от съвкупната стопанска дейност в макроикономиката.

Брутен вътрешен продукт - пазарната стойност на всички стоки и услуги, предназначени за крайно потребление, произведени вътре в националното стопанство за даден период.

Брутен национален продукт - пазарната стойност на всички стоки и услуги за крайно потребление, произведени от националните фирми на една страна, работещи на нейната територия и в чужбина за определен период.

Производствен подход - използва се за определяне на обема на брутния вътрешен продукт чрез обобщаване на добавената стойност, създадена от всички фирми в националната икономика.

Крайни стоки и услуги - предназначени са непосредствено и окончателно за консумация от крайните потребители. Включват се при определяне на обема на брутния вътрешен продукт.

Междинни стоки и услуги - предназначени са за производствено потребление, т.е. за производството на крайни стоки и услуги. Изключват се при определянето на обема на брутния вътрешен продукт.
Добавена стойност - разликата между пазарната стойност на продуктите и стойността на междинните продукти, използвани за тяхното производство.
Разходен подход (метод) - използва се за определяне на обема на брутния вътрешен продукт чрез обобщаване на всички парични разходи за крайни стоки и услуги.
Частен сектор на икономиката - включва дейността на домакинствата и частния бизнес (фирмите).
Държавен (публичен) сектор на икономиката - включва дейността на правителството и
свързаните с него институции.
Чуждестранен (международен) сектор на икономиката - включва дейностите, свързани с външноикономическите връзки (внос, износ и др.).
Затворена (закрита) икономика икономическите дейности се осъществяват вътре в националните граници без взаимодействие с други национални стопанства.

Отворена (открита) икономика - икономическите дейности в националното стопанство се осъществяват при взаимодействие с други национални стопанства чрез международния икономически обмен.
Потребителски разходи - разходи за лично потребление на домакинствата.

Брутни вътрешни частни инвестиции (брутни инвестиции) - общият размер на всички инвестиции, извършвани вътре в националното стопанство от частния бизнес.

Чисти вътрешни частни инвестиции (чисти инвестиции) - размерът на инвестициите за разширяване и модернизация, извършвани вътре в националната икономика от частния бизнес.

Амортизация - размерът на инвестициите, извършвани за възстановяване на изхабения основен капитал.

Правителствени разходи - обхващат разходите за правителствени покупки, свързани с изпълнението на основните функции на правителството.

Трансферни плащания -разходи за социално осигуряване, социални помощи и др., които не се включват в правителствените разходи.

Чист износ - разликата между общия износ и общия внос. Определя размера на чистите разходи на чужденците в обема на съвкупните разходи.

Доходен подход (метод) - използва се за определяне на обема на брутния вътрешен продукт чрез обобщаване на всички парични доходи на собствениците на ресурси.

Чист вътрешен продукт - обемът му се определя от разликата между брутния вътрешен продукт и размера на амортизацията.
Вътрешен доход - сумата от основните форми на доходи в националната икономика.

Съвкупен вътрешен доход (съвкупен доход) - сумата от вътрешния доход и недоходните елементи (амортизация и чисти косвени данъци), които се използват при определянето на брутния вътрешен продукт според доходния подход.

Личен (персонален) доход - получава се, когато към вътрешния доход се прибавят получените, но неизработени доходи и се извадят изработените, но неполучени доходи.

Разполагаем личен доход - формира се, когато личният доход се намали с размера на преките лични данъци.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Измерване на макроикономиката 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.