Измерения на кризата


Категория на документа: ИкономикаДОКЛАД

По:
Икономика на здравеопазването

Тема:
Измерения на кризата в здравния сектор у нас

Изготвил:

Проверил:Гл.ас.Николай Нинов

Съдържание:

1.Въведение;

2.Влиянието на финансовата и икономическата криза, върху здравния сектор в България;

3.Връзка между икономическо развитие и здравето на населението;

4.Годишен реален темп на изменения на БВП в % ;

5.Безработица в края на всеки период , съответно от 2005 го 2009 година в % ;

6.Заключение;Изводи..

1.Въведение

Проблемите , първоначално възникнали във финансовия сектор на Америка през 2007 година , а в последствие пренесени и в други държави , прераснаха в световна финансова криза , свързана със свиването на кредитирането , а от там и снижаване на инвестициите насочени към реалната икономика .

В условията на глобализация , световната финансова криза прерасна в икономическа.Ограничи се икономическата активност в световен мащаб , съпътствана от спад в производство , намалена заетоста и висока безработица.България , като част от глобалния свят, също беще засегната от проявилата се криза.

Поради недостатъчно развитие на финансовия пазар у нас , финансовата ни система остана сравнително стабилна до края на 2008 година и началото на 2009 година. Въпреки факта , че банките в България са предимно търговски , а не инвестиционни , и се занимават преди всичко с привличане на средства от физически и юридически лица и кредитиране , то с намаляването на ресурсите постъпващи от чужди банки , се повишиха лихвените проценти и се предприе провеждане на строга рестриктивна политика на кредитиране.Намаляването на кредитния ресурс доведе до затрудняване на множество фирми да обслужват дейността си , поради което бяха принудени да съкратят част от производството си и от заетите при тях лица.

Разразстването на кризата в реалния сектор под формата на рецесия , не само у нас , но и по света, оказа силно въздействие върху разходите за здравеопазване и здравните системи на засегнатите страни.

2.Влиянието на финансовата и икономическата криза, върху здравния сектор в България.

Независимо от начините и източниците на финансиране на здравните системи в различните страни, разрастването на кризата ще повлияе негативно върху размера и събираемостта на средствата необходими за здравеопазните им сектори.Страните, чиято здравна система се финансира от общите данъчни приходи , намаляването на БВП , респективно положителните икономически резултати на стопанските субекти , ще доведат до значително свиване на постъпленията в държавата, а от там и парите за здраве.Аналогично за страни с фондово набиране на средства за здравния сектор , от доходите на работещите , високите темпове на нарастване на безработицата,свързани с загуба и намаляване на доходите, респективно ще намалят приходите от здравно-осигурителни вноски, т.е. отново парите за здраве.В България по-голямата част от приходите за здравеопазване се набират от здравно-осигурителни вноски на населението и не малка част се заделят от данъчните постъпления.

Статистическите данни в България за периода 2005-2010 година за макроикономическите показатели темп на БВП и темп на безработицата разкриват негативни тенденции на развитие, изявени през 2009 година и продължаващи и през 2010 година.

3. Годишен реален темп на изменения на БВП в %

% 8,0

6,0 --------6,3 --------6,3 --------6,2 --------6,0

4,0
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Измерения на кризата 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.