Изисквания към специалистите по връзки с обществеността – етика и професионализъм


Категория на документа: Икономика


- консултантски - обучение на ръководители в изкуството да комуникират с разнообразни публики;

- аналитични - проучване на отношенията на публиката към организацията като цяло или към отделни нейни прояви, на материали в масмедиите и др.;

- "проблемо-разрешителни" - прилагане на специални техники за предотвратяване на надигащи се кризи или овладяване на вече избухнали конфликти;

-лобиране;

-разработка и реализация на комуникативни програми и др

Например ГТЕ Диверсифайд Продуктс наема Хилл & Ноутан да планира и проведе пъблик рилейшънс-програма за сключването на джойнт-венчър със Сименс. Мениджърът на PR-отдела на компанията успешно координира задачите на вътрешния PR-отдел и наетата консултантска агенция. Ето оценката на президента на компанията: "Чрез използването на услугите на Хилл & Ноутан ние се възползвахме от тяхната съществуваща мрежа от медиини контакти, спестявайки си време, както и вероятни трудности, които бихме могли да изпитаме при свързването си с някои медии за оповествяване на новината. Също така използвахме и техните способности в области като превеждане, дизайн, предоставяне на материали по подходящ начин до всички важни пазари на компанията... Ако нямате подходяща структура на всеки пазар, по-добре е да наемете външна PR -агенция, която ще осигури такива. Провеждайки глобална програма компанията има нужда от повече усилия, умения, опит и хора. Много по-удобно, ползотворно и по-изгодно е наемане на PR -компания с подходящи показатели, която ще е способна да изпълни програмата в детайли,"

Разбира се, съществуват и известни рискове за една организация, която е решила да повери комуникативната си програма на външна агенция по PR. Най-често те са от типа:

- непълно ангажиране на чуждите специалисти - обикновено те работят по няколко проекта и програми едновременно, и е възможно да не обръщат еднакво внимание на всеки свой клиент;

- повърхностно отношение към специфичните проблеми на конкретната организация- за външният специалист е нужно много повече време, за да се ориентира, а той не винаги разполага с достатъчно време;

възможно е да възникне и напрежение между щатните пиармени и наетите отвън - например поради възникнал комплекс за малоценност у първите, които могат да се почувстват пренебрегнати; високи разходи - външните агенции, които са обикновено частни, вземат твърде скъпо за услугите си и т.н.

Затова при избора на PR -агенция следва да се пристъпи след събиране на информация по редица съществени показатели:

- от колко години тя съществува и професионално се реализира в полето на публичната комуникация;

- какво представлява като организация - брой на служителите, национални, регионални и международни офиси, цени на услугите и и пр.;
- какви услуги предлага тя на своите клиенти;
- позната и уважавана ли е сред професионалистите;
- финансово стабилна ли е;

- какви клиенти досега е обслужила (брой клиенти за последните три години;
- брой на постоянните нейни клиенти и на загубените клиенти;
- ползва ли външни консултанти и какъв е техния статут;

- какъв процент от работното време на служителите ще бъде посветено на клиента (частните PR -агенции обикновено работят по различни проекти);

- как ще се осъществяват контактите между организацията- клиент и PR -агенцията (как ще се докладват резултатите от работата, как ще се оценяват те, кое колко ще струва и пр.).

PR-експертът, нает от организацията, обикновено работи с нея по няколко възможни начина:

- експертът предлага общи съвети, а изпълнението на програмата се
осъществява от собствения екип на организацията;

- експертът ревизира комуникативната програма, подготвена от
служителите в отдела по публична комуникация, като използва и
информационната банка на външната агенция;

-експертът изработва изцяло нова комуникативна програма, като изпълнението й се възлага на щатните служители на организацията -експертът изработва комуникативната програма и собствената му агенция се ангажира с нейната пълна реализация.

Пиарменските услуги се заплащат различно, в зависимост от изразходваното време за извършване на конкретна дейност - като подготовка на пресконференция, конструиране на псевдосъбитие, написване на реч и пр. Например български частни агенции за PR предлагат следните цени за 1 работен час: за среща с клиенти и консултации - $ 50; за проучване на пазара, определяне на целевата група, анализ на изследвания по определена тема - $ 80; за изготвяне на стратегия на пъблик рилейшънс-кампания - $100; за осъществяване на контакт за спонсорство в имиджови прояви -процент от договора и т.н.

Има и по-детайлни разбивки - например за организиране на една пресконференция офертата може да включва различни суми за конкретни дейности - за подготовка на списък с теми и въпроси, които интересуват журналистите, подготовка на досие по темата, изготвяне на списък на журналисти и участници, писмо-покана за пресконференцията (текст, набор, оформление), размножаване и изпращане по пощата, подготовка на папки с рекламни материали, изготвяне на пресинформация, техническо организиране на пресконференцията, организиране на коктейл за журналисти след пресконференцията и т.н.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Изисквания към специалистите по връзки с обществеността – етика и професионализъм 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.