Изисквания към специалистите по връзки с обществеността – етика и професионализъм


Категория на документа: Икономика


В доста организации вътрешно и външно корпоративната идентичност са съвместими и се изпълняват от една служба.

Например в организационно-управленската структура на Южноилинойския университет в Карбондейл (САЩ) има длъжност Изпълнителен директор по университетските контакти. Негова задача е ефективно да представя и пропагандира университета пред неговите служители, студенти и външната за институцията среда. Тази служба осъществява контактите с масмедиите, пресконференциите, връзките със завършилите, контактите с организации извън системата, различни чествания и пр. В пряко подчинение на изпълнителния директор по университетските контакти са следните звена:

- служба "Университетски новини", която разпространява всички
информации за пресата, както и евентуални други свързани с Университета
материали;

- служба "Университетски публикации и графични услуги" - помага на департаментите и административните звена в проектирането, написването, издаването и оформлението на материали, координира производството им (брошури, плакати, каталози и др.)

- университетска фотодокументация - подпомага в горните дейности с подготовката на многофункционални видеоматериали - видео-записи, диапозитиви, както и фотографии за изданията;

- служба "Випускници" или "Контакт със завършили университета" - поддържа контакти с над 120 000 души в света (в университета се обучават над 3000 студенти от над100 страни);

- служба "Външни въпроси" - връзката с местното и щатското правителство, както и с федералния орган на властта;

- периодични издания - списание "Випускник", Куриер на ЮИУК, както и всекидневниците, "Дейли Еджипшън" и др.

До решението за създаване на свой собствен отдел по публична комуникация всяка организация стига, след като е анализирала редица фактори. От особено значение е да се вземе предвид цялостната организационна политика и стратегия, характера на производствената дейност, естеството на конкуренцията и най-вече нейните силни страни в областта на отношенията и с обществеността, проблемите, с които досега се е сблъсквала организацията в областта на публичната комуникация, характеристиките на публиката и най-вече има (или няма) конфронтация между нейните ценности и ценностите, които защитава организацията в своята мисия и др.

Естествено, големите фирми, които работят в условия на остра конкуренция и в конфликтна среда (например предприятия от нефтената промишленост), са по-чувствителни към отношението на публиката и се стремят по-агресивно към установяване на една солидна организационна идентичност. Затова те се нуждаят от мощен отдел за публична комуникация.

Американският опит показва, че в компании с оборот над 1 милиард долара отделът за PR. се състои от около 65 души, а във фирмите с оборот по-малък от 50 милиона долара - от около 4 души.

В България една организация, чиито служители са над 100 души, би трябвало да има свой отдел за публична комуникация, в който да работят специалисти. В по-малките организации е удачно да има служител, който професионално да е подготвен да поддържа отношенията с различни публики поне на равнище връзки с обществеността.

2. Професионални задължения на специалиста по ВО

За да се отговори на въпроса кои са предпоставките за успех на хората, които се занимават с публична комуникация, следва да се посочат онези основни дейности, които осъществява пиарменът в професионалното си поле. А той всекидневно:

- осъществява наблюдение над съдържанието на медиите, като следи най-вече за материали, в които се визират организацията или нейните конкуренти;

- поддържа непрекъснати лични контакти с журналисти от мас-медиите;

- реализира елементи от комуникативната програма, осъществява оценка на различните й етапи и внася необходимите корекции в нея под натиска на промените в средата;

- наблюдава и изучава публиките, координира взаимоотношенията с тях на служители от различен ранг на организацията;

- представлява интересите на публиката пред ръководството на организацията;

- подготвя периодични информационни анализи за възприемането на организацията, на нейната политика и стратегия както от вътрешната, така и от външни публики, за мениджърите;

- съдейства за регулиране на конфликтите вътре в организацията чрез системата на вътрешно фирмените комуникации - най-честите причини на конфликти са тъкмо неуправляемите комуникации, които раждат неразбиране, подозрение, отчуждение;

- предотвратява действия или изказвания, които могат да навредят на добрия имидж на организацията;

- обучава и подготвя ръководители и други служители за публични изявления - днес висшите ръководители посвещават над 75% от времето си за обществени дела;

- организира пресконференции, подготвя видеозаписи, брошури, материали за печата и разпространяването им;

- наблюдава и анализира дейността на колеги-професионалисти от страната и чужбина и прилага в своята дейност техния положителен опит;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Изисквания към специалистите по връзки с обществеността – етика и професионализъм 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.