Изделие от дървесина


Категория на документа: Икономика
Технически университет - Габрово

Факултет "Стопански"

Курсова работа
по "Стокознание"
Тема: "Изделия от дървесина"
задочно обучение

Предал: Проверил:
Мариела Стоянова ас. В. Николова
Специалност:
Икономика на търговията
Фак. №31247416

Габрово, 2014

Съдържание:

1. Структура на дървесината 3 стр.

1.1. Микроструктура 4 стр.

1.2. Макроструктура 4 стр.
2. Химичен състав 5 стр.
3. Свойства на дървесината. 6 стр.
4. Недостатъци на дървесината 7 стр.
5. Сушене на дървесината 8 стр.
6. Характеристика на дървесината 9 стр.
7. Изделия от дървесина 10 стр.

Въведение:

Чрез залесяване на нови горски площи и на невъзобновените сечища, чрез подмяна на слабопроизводителните нискостъблени гори рационално използване на наличния горски фонд се постига баланса между потребност и възможност за добив на достатъчно количество дървен материал. Дървесината отстъпва само на каменните въглища по най-използван продукт. От тон дървесина може да се получат двеста килограма целулоза, а чрез нейната преработка около сто и шестесет килограма изкуствена коприна,и др. Броят на изделията, които се получават от дървесина, е над 20 000, получават по механичен път около 500 , а останалите - чрез химична преработка. Като суровина за химичната промишленост дървесината се използва строителен материал, като гориво, при обзавеждане на жилища, в минната промишленост, при производството на амбалаж, изкуствени тъкани, шперплат, паркет, етерични масла, каучук, хартия и др. Не на последно място е и значението, което заема горската растителност - главен източник на дървесина, за асимилирането на въглеродния диоксид от въздуха и неговото обогатяване с кислород.
Дървесината е продукт с биологичен произход с хетерогенен анатомичен строеж.

1. Структура на дървесината

Дърветата, увеличават диаметъра си чрез образуване на нови слоеве между старата дървесина и вътрешната кора. Тези нови дървесни пластове обвиват цялото стебло, живите клони и корените и са резултат от вторичен растеж - деление на клетките от камбия и последващото нарастване на новообразуваните клетки. В географските области с ясно разграничени сезони, нарастването протича неравномерно в рамките на годината - по-бързо през благоприятните сезони и по-бавно през неблагоприятните. Тази цикличност на растежа води до видима разлика между дървесината образувана през зимните и тази образувана през летните сезони, така наречените разтежни пръстени, които се виждат най-добре в напречен разрез на стъблото или клон на дървото. Дървесината е разположена между сърцевината и кората на стъблото. Изградена е от концентрични кръгове, наречени годишни пръстени, или пръстени на растежа. При много дървесни видове във всички годишни пръстени се различават ясно два слоя:вътрешен - от пореста, светла и мека дървесина, наречена ранна, или пролетна, и външен - от по-плътна, твърда и тъмна дървесина, известна като късна, или лятна. От тях се определят техническите качества на дървесината. По-тъмно оцветена част се нарича се ядро, което много добре се различава от останалата по-светла периферийна част на дървесината. Дървесни видове като беловинни са явор, бреза, липа, круша и др., за разлика от дървесните видове със зряла дървесина, при която също няма различие в цвета между беловината и ядрото, но централната част на дървесината е с повишена плътност, механична якост и съпротивление на загниване - смърч, ела, трепетлика и др.
В дървесината на някои иглолистни видове, а по-рядко и в широколистни, се срещат така наречените смолни канали. Това са междуклетъчни пространства, заградени с отделителни клетки.
Между кората и дървесината се намира друга тъкан, наречена камбиална, или камбиум. От нейната дейност се образува ликото на кората и дървесината.Кората е най-външната част на стъблото. Състои се от два слоя - външен, или корков, образуван от мъртви клетки, и вътрешен ликов слой, или флоема, изграден от живи клетки.

1.1. Микроструктура.

Основната структурна единица на дървесината е клетката - микроелемент с определена форма, размери и функции. Клетките с еднаква форма, функции и разположение образуват така наречените дървесинни тъкани - механична, проводяща, асимилационна, покривна и запасна.
Дървесните клетки са два вида: паренхимни и прозенхимни.
* Паренхимните клетки са живи. Те имат закръглена или многостенна форма. В тях се съхраняват резервните хранителни вещества, необходими за поддържане на жизнените функции в растителния организъм.
* Прозенхимните клетки са мъртви. Имат силно удължена форма, наподобяваща влакно, и удебелени стени. Те придават здравина на дървесното влакно и изпълняват функциите на проводящи елементи в дървесината - трахеи, трахеиди, ликови снопчета, либроформни влакна, тилли.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Изделие от дървесина 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.