Изчисляване на болнични


Категория на документа: ИкономикаОбщо: 192 часа

192 ч. : 8 ч. = 24 отработени дни, които се ползват за установяване на среднодневното брутно трудово възнаграждение. Ако е налице извънреден труд следва да се изключи увеличението начислено по чл. 262, ал. 1 от Кодекса на труда.
Според § 7 от Допълнителните, преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за допълнителните и други трудови възнаграждения, размерът на среднодневното брутно трудово възнаграждение при изчисляване на платения годишен отпуск при пълен работен ден не може да бъде по-малък от този, който се изчислява при възникване на съответното основание, от размера на установената за страната минимална работна заплата.

Тази разпоредба намира приложение при лица, които са отсъствали дълго време (например в отпуск по майчинство и за отглеждане на дете до 3-годишната му възраст) и които преди да се завърнат на работа си вземат платения годишен отпуск, при което може да се окаже, че основното им месечно трудово възнаграждение, от което следва да се изчисли възнаграждението за отпуска е по-ниско от минималната работна заплата, установена за страната.
Съгласно § 9 от Допълнителните, преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за допълнителните и други трудови възнаграждения, когато по силата на нормативен акт на Министерския съвет, колективен трудов договор или вътрешен акт на работодателя от определена дата са увеличени работните заплати, но работникът или служителят към или след тази дата е бил в платен годишен отпуск, поради което увеличението не се е отразило в базата, от която се изчислява възнаграждението за платен годишен отпуск по реда на чл. 177 от КТ, към възнаграждението за отпуска се заплаща добавка, изчислена с процента на новото и предишното брутно трудово възнаграждение, определени по трудовото правоотношение.

Пример:
Служител с основно месечно трудово възнаграждение към 1 април от 300 лв. и 12 % за продължителна работа или 36 лв. или общо 336 лв. излиза от 1 април (или в някой от следващите дни на месец април) в платен годишен отпуск от 15 работни дни.
Среднодневното му брутно трудово възнаграждение за времето на отпуска, изчислено на база месец март е в размер на 16 лв. (300 лв. + 36 лв.) : 21 дн.
Възнаграждението за отпуска ще бъде определено на 240 лв. (16 лв. х 15 дн.), тъй като в случая месеците март и април имат еднакъв брой работни дни - по 21. По силата на постановление на Министерския съвет за бюджетните организации или по силата на колективен трудов договор или вътрешен акт на работодателя от 1 април са определени нови по-високи средно с 10 на сто работни заплати.
В тази връзка след завръщането от отпуска служителят е подписал допълнително споразумение към трудовия договор, съгласно което основното му месечно трудово възнаграждение става 330 лв. или брутното месечно трудово възнаграждение е 369,60 лв. (330 лв. + 12 % за продължителна работа). Увеличението спрямо брутното месечно трудово възнаграждение е 10 % [(369,60 лв. : 336 лв.) х 100] - 100.
Към изчисленото възнаграждение за отпуска от 240 лв. ще се заплати и добавка от 24 лв. (240 лв. х 10 %).
По този начин се гарантира, че и за месец април служителят ще получи новия увеличен размер на брутното си месечно трудово възнаграждение от 369,60 лв., което ще има следните елементи:
- основно трудово възнаграждение за 6 дни

(330 лв. : 21 дн.) х 6 дн. 94,29 лв.
- допълнително възнаграждение за

продължителна работа

(94,28 лв, х 12%) 11,31 лв.
- възнаграждение за 15 дн. платен

годишен отпуск 240 лв.
- добавка към възнаграждението за платен

отпуск (240 лв. х 10 %) 24 лв.

Общо: 369,60лв.

По отношение на напусналите работници или служители разпоредбата на § 9 има приложение само в случаите, когато възнаграждението за отпуска е изчислено от начална основна месечна заплата, по-ниска от тази, която е предвидена в нормативния акт или колективния трудов договор да се прилага по времето на ползване на отпуска.
В този случай работодателят е длъжен да разпореди със заповед служебно преизчисляване на възнаграждението за отпуска, като се ползва новата по-висока начална основна месечна заплата за длъжността.
Работодателят е длъжен да освобождава от работа работника или служителя в следните случаи:
а) при встъпване в брак съгласно чл. 157, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда - 2 работни дни;
б) при кръводаряване съгласно чл. 157, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда - за деня на прегледа и кръводаряването и 1 ден след него;
в) при смърт на родител, дете, съпруг, брат, сестра и родител на другия съпруг или други роднини по права линия без ограничения, а по права линия съгласно чл. 157, ал. 1, т. З от Кодекса на труда - 2 работни дни;
г) за времето, през което е призован в съд, или от други като страна, свидетел или вещо лице, съгласно чл. 157, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от Кодекса на труда;
д) за участие в заседания като член на представителен държавен орган или съдебен заседател съгласно чл. 157, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда;
е) когато е отправено предизвестие от работодателя за прекратяване на трудовото правоотношение по 1 час дневно за дните на предизвестието, ако нормалната продължителност на работния ден на лицето не е 7 или по-малко часа съгласно чл. 157, ал. 1, т. 6 от Кодекса на труда;
ж) при повикване на военноучебен сбор, включително деня на отиването и връщането, а ако сборът продължава 15 и повече дни и по 2 календарни дни преди заминаването и след завръщането, съгласно чл. 158 от Кодекса на труда.
За времето на отпуск по букви "а", "б" и "в" възнаграждението за отпуска се определя и изплаща съгласно предвиденото в колективния трудов договор или според уговореното между работника или служителя и работодателя.
Отпускът по буква "ж" се заплаща от съответното военно поделение по реда на наредбата за възнагражденията на резервистите от мобилизационния резерв, взели участие в учебно-мобилизационни мероприятия, приета с ПМС № 196 от 2001 г. В останалите случаи се заплаща според предвиденото в специалните закони.
Съгласно чл. 50 и 56 от Закона за държавния служител, държавните служители имат право на:
а) основен платен годишен отпуск в размер на 30 работни дни;
б) допълнителен платен годишен отпуск според длъжността и ранга в размер до 20 работни дни;
в) допълнителен платен годишен отпуск за работа при ненормирано работно време в размер до 12 работни дни.
Съгласно чл. 60 от Закона за държавния служител за времето на платения годишен отпуск, държавният служител получава заплата съобразно размера й към момента на ползване на отпуската.
В чл. 24 от Наредбата за служебното положение на държавния служител е указано, че за времето на платения годишен отпуск държавният служител получава възнаграждение съобразно размера на брутната му месечна работна заплата, определена по служебното правоотношение към момента на започване ползването на отпуска.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Изчисляване на болнични 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.