Изчисляване на болнични


Категория на документа: Икономика


Възнаграждението за отпуска ще бъде изчислено от полученото брутно трудово възнаграждение за месец март от 200 лв. + 24 лв. = 224 лв. : 21 дн. = 10,67 лв. х 10 дн. = 106,70 лв. (в случая месец март и месец април имат еднакъв брой работни дни по 21).
На 22 април на работника се изплаща допълнително материално стимулиране (премия) за изпълнени показатели за I-вото тримесечие в размер на 90 лв. Тогава базата, от която е определено възнаграждението се преизчислява така:
90 лв. : (200 лв. х 3 мес.) х 100 = 15 %
200 лв. х 15 % = 30 лв.
224 лв. + 30 лв. = 254 лв.
254 лв. : 21 дн. = 12,10 лв.
12,10 лв. х 10 дн. = 121 лв.
121 лв. - 106,70 лв. = 14,30 лв.
Разликата, която следва да се доплати в този случай е 14,30 лв.
В брутното трудово възнаграждение от което се определя възнаграждението за платен годишен отпуск не се включват възнагражденията за извънреден труд, включително увеличението по чл. 262 от Кодекса на труда, увеличението на възнаграждението за работа на официален празник, възнаграждението заплатено за времето на разположение, извънредната 13-та заплата, целевите награди и др. под., които имат еднократен характер.
Сборът от сумите на изброените в § 1 и § 2 от Допълнителните, преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за допълнителните и други трудови възнаграждения, елементи на брутното трудово възнаграждение се разделя на броя на работните дни, за които те са начислени и се получава среднодневното брутно трудово възнаграждение, което следва да се заплати за всеки ден от разрешения платен годишен отпуск. Този начин е безспорно приложим, когато се касае до сключен индивидуален трудов договор с определено основно дневно трудово възнаграждение и е възприето подневно отчитане на труда.
В случаите обаче, когато с индивидуалния трудов договор е определен месечен размер на основното трудово възнаграждение, се получават отклонения в месечния размер на трудовото възнаграждение, при различен брой на работните дни за отделните месеци.
Затова в § 4 от Допълнителните, преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за допълнителните и други трудови възнаграждения е указано, че при определен месечен размер на трудовото възнаграждение, установеното среднодневно брутно трудово възнаграждение от полученото брутно трудово възнаграждение през предходен месец, през който са отработени най-малко 10 работни дни се коригира с коефициент, получен от отношението на броя на работните дни на месеца, приет за база и броя на работните дни на съответния месец, през който се ползва отпускът. Това може да бъде илюстрирано със следния
Пример:
Служител с основно месечно трудово възнаграждение от 200 лв. и допълнително възнаграждение от 12 % за продължителна работа или 24 лв. излиза в платен годишен отпуск от 30 дни от 1-во число на месец, който има 20 работни дни, а следващия го месец е с 22 работни дни.

Преходният базисен месец, от който ще се изчисли възнаграждението за отпуска е с 21 работни дни, които служителят е отработил.
Възнаграждението за отпуска ще се изчисли:
- основно месечно трудово възнаграждение 200 лв.
- за продължителна работа 24 лв.
- брутно трудово възнаграждение 224 лв.
- работни дни 21
среднодневно брутно трудово възнаграждение

(224 лв. : 21 дн.) 10,67 лв.
Коефициент за първия месец на отпуска

(21 дн. : 20 дн.) 1.05
Възнаграждение за отпуска за първия месец

(10,67 лв. х 1,05) х 20 дн. = 224 лв.
Коефициент за втория месец на отпуска

(21 дн. : 22 дн.) 0.955
Възнаграждение за отпуска за останалите

10 дни, които се ползват през втория месец
(10,67 лв. х 0,955) х 10 = 101,90 лв.
По този начин се гарантира за всеки от месеците, през които е ползван отпуск, да се получава определеното с индивидуалния трудов договор месечно възнаграждение, като се елиминира влиянието на броя на работните дни.
Коефициентите са със стойност под или над единица, когато базисният месец има по-малко, съответно повече работни дни от месеца, през който се ползва отпускът, а ако броят на работните дни съвпада, то коефициентът е равен на единица, т.е. не се налага да се извършва преизчисляване на първоначално изчисления среднодневен размер на възнаграждението.
Необходимо е също да се изясни, че независимо от това, че ползването на платен годишен отпуск е започнало през месец, през който работникът или служителят има отработени 10 или повече работни дни, базата за изчисляване на възнаграждението за отпуска е винаги предходния месец на началото на ползването му, независимо че отпускът може да продължава и през следващия месец.

Съгласно § 5 от Допълнителните, преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за допълнителите и други трудови възнаграждения при сумирано отчитане на работното време броя на отработените дни се установява, като отработените часове през месеца след превръщане на нощните часове в дневни в смените признати за нощни, се разделят на дневната продължителност на работното време, установена за работното място при подневно отчитане на работното време.
Пример:
Работник през месеца е отработил по график:
I см. от 5.30 ч. до 14 ч. - 8 смени
II см. от 14 ч. до 22.30 ч. - 8 смени
III см. от 22.30 ч. до 5.30 ч. - 7смени
или е изработил:
16 смени х 8.5 ч. = 136 часа
7 смени х 7 ч. х 1.143 = 56 часаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Изчисляване на болнични 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.