Изчисляване на болнични


Категория на документа: Икономика


Изчислението зависи от вида на болничния. Но принципно ето как става:
1. Вземате брутния доход за 6 месеца преди болничния
2. Разделяте го на работните дни за тези 6 месеца и получената сума умножавате по 80% за общо заболяване или 90% за бременност и раждане
Това което се получава е среднодневното брутно възнагражение т.е. парите за един ден на база брутния доход
3. Вземате нетния доход за 6 месеца назад и ги разделяте на отработените дни за тези 6 мес. ТОва което се получава е среднодневното нетно възнаграждение.
ПАричното обезщетение по болничния лист ще представлява броя работни дни в болничен умножени по по-малката стойност от двете изчисления /Среднодневно брутно и Среднодневно нетно/.
Освен това при обикновените болнични т.е. без тези за бременност и раждане и трудова злополука 1 ден от болничния е за сметка на работодателя.
Това е всичко.
Видове платени отпуски и определяне на възнаграждението при ползването им
Работодателят е длъжен да заплаща трудово възнаграждение на работниците и служителите за отпуските в следните случаи:
а) за времето, през което се ползва основният платен годишен отпуск по чл. 155, ал. 2 от Кодекса на труда в размер, който не може да е по-малък от 20 работни дни или удължен платен годишен отпуск по ал. 3 от същия член в размери, съгласно определените от Министерския съвет в чл. 24 - 31 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските.
Когато работникът или служителят има право на удължен платен годишен отпуск, в неговия размер е включен и основния платен годишен отпуск, съгласно чл. 155, ал. З от Кодекса на труда;
б) за времето, през което се ползва допълнителен платен годишен отпуск за работа във вредни за здравето условия или при специфични условия на труд по чл. 156, т. 1 от Кодекса на труда, който при наличие на съответните условия не може да бъде по-малко от 5 работни дни;
в) за времето, през което се ползва допълнителен платен годишен отпуск за работа при ненормирано работно време по чл. 156, т. 2 от Кодекса на труда, който при наличие на съответните изисквания не може да бъде по-малко от 5 работни дни;
г) за времето на осъществяване на синдикална дейност от нещатните членове на централни, отраслови и териториални ръководства на синдикалните организации, както и нещатните председатели на синдикалните ръководства в предприятията, като продължителността се определя с колективния трудов договор, но не по-малко от 25 часа за една календарна година, съгласно чл. 159 от Кодекса на труда;
д) за времето, през което се ползва служебен или творчески отпуск до една година, съгласно чл. 161, ал. 1 от Кодекса на труда, ако в акта, с който се определя правото на този отпуск и неговият размер е предвидено той да бъде платен;
е) за времето на кърмене и хранене на малко дете по условия и размери, съгласно чл. 166 от Кодекса на труда;

ж) ако в колективния трудов договор е договорено работничката или служителката да има право на допълнителен платен отпуск на работничка или служителка за 2 живи деца до 18-годишна възраст в размер на 2 работни дни, а когато е с 3 и повече живи деца до 18-годишна възраст - 4 работни дни, съгласно чл. 168 от Кодекса на труда.
Платен отпуск, който е свързан с обучение се заплаща от работодателя само, ако предварително е договорен и разрешен от него.
Такива са отпуските, при които:
- работник или служител учи в средно или висше училище без откъсване от производството, отпускът е в размер на 25 работни дни за всяка учебна година.
Той се ползва независимо от всички останали видове отпуски. Може да се ползва наведнъж или на части и не се предоставя на работник или служител, който повтаря учебната година по неуважителни причини.
Учащите се имат право еднократно и на платен отпуск от 30 работни дни за подготовка и явяване на зрелостен или държавен изпит, включително и за подготовка и защита на дипломна работа, дипломен проект или дисертация, съгласно чл. 169, ал. 1 и 2 от Кодекса на труда;
- за подготовката на дисертационен труд за получаване на научна степен "доктор" работникът или служителят, зачислен на задочна или на докторантура на самостоятелна подготовка има право еднократно на 6 месеца платен отпуск;
- за подготовка на дисертационнен труд за получаване на научна степен "доктор на науките" - 12 месеца, съгласно чл. 164 от Кодекса на труда.
Работникът или служителят, който учи във вечерни учебни заведения освен тези, които работят при намален работен ден от 7 или по-малко часа, се освобождава 1 час по-рано от работа всеки учебен ден, съгласно чл. 169, ал. 5 от Кодекса на труда.
Работникът или служителят, който кандидатства в учебно заведение, приемането в което става с изпит има право на платен отпуск:
а) при кандидатстване в средно училище - 6 работни дни;
б) при кандидатстване във висше училище или за докторантура - 12 работни дни, съгласно чл. 170 от Кодекса на труда.
В случаите, когато работодателят не е дал съгласие за обучението на работника или служителя те имат право на неплатен отпуск в горепосочените размери, намалени наполовина.
Възнагражденията за платените отпуски за обучение се включват в разходите за заплати на персонала. Отпуските поначало са определени в работни дни или работни часове.
При тези от тях, които са определени за календарен период се заплащат само работните дни, които са включени в него.
Трудовото възнаграждение, което се заплаща за времето на платен годишен отпуск, а и за другите платени отпуски се изчислява съгласно чл. 177 от КТ от полученото среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползването на отпуска, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни.

Тази разпоредба на КТ дава основното правило за определяне на възнаграждението за платения отпуск, но не дава решение на редица въпроси възникващи в практиката.

Това наложи в Допълнителните, преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за допълнителните и други трудови възнаграждения тези въпроси да бъдат нормативно уредени.
С § 1, § 2 и § 3 на Допълнителните, преходните и заключителните разпоредби на наредбата се определят елементите на брутното трудово възнаграждение и начина на изчисляване на среднодневното брутно трудово възнаграждение.
В брутно трудово възнаграждение, от което се определя възнаграждението за платен годишен отпуск се включват:
а) основното трудово възнаграждение за отработеното време;
б) възнаграждението над основното трудово възнаграждение, определено според прилаганите системи за заплащане на труда;
в) допълнителните трудови възнаграждения: за продължителна работа; за работа при вредни или при специфични условия на труд; за научна степен или академично звание; за нощен труд и други, които имат постоянен характер и са определени в колективния трудов договор, съгласно чл. 2, ал. 1 от Наредбата за допълнителните и други трудови възнаграждения;
г) допълнителното трудово възнаграждение за звание за работа при специален режим в железопътния транспорт;
д) допълнителното трудово възнаграждение при вътрешно заместване по чл. 259 от Кодекса на труда;
е) възнаграждението, заплатено при престой или поради производствена необходимост по чл. 267, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда;
ж) месечната част от изплатените суми, свързани с инфлацията.
Когато във връзка с прилаганата система на работната заплата е възприет тримесечен или годишен период за определяне на възнаграждението по буква "б" в брутното трудово възнаграждение за изчисляване на възнаграждението за платен отпуск се включва съответната част от по-късно изплатеното възнаграждение, като съответно се преизчислява възнаграждението за платен отпуск и разликата се доплаща.
Пример:
Например, работник с основно месечно възнаграждение от 200 лв. и допълнително възнаграждение от 12 % за продължителна работа или 24 лв. е изработил всичките 64 работни дни за месеците януари, февруари и март, които са съответно с 22, 21 и 21 работни дни и е излязъл 10 дни в платен годишен отпуск от 1 април.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Изчисляване на болнични 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.