Избор на доставчици


Категория на документа: ИкономикаПодходи за избор на доставчик
1.Идентифициране на потенциалните доставчици- трябва да дефинираме изискванията към тях:те се отнасят до спецификации на продукта, вид на потребността, ниво на обслужване, към което се стремим. Следователно ние се обръщаме към базата от данни за доставчици (те са един вид сертифицирани доставчици). Ако търсим доставчик извън базата са необходими по-дълги проучвания и се изготвя списък с потенциални такива, които оценяваме.
2.Предварително оценяване възможностите на доставчиците-изпращаме искане за доп. информация до доставчиците, за да оценим тяхната квалификация и възможности за удовлетворяване на изискванията.
3.Фактори въздействащи в/у избора на доставчици-
-фактори свързани с характеристиките на продукта и потребността от него-специфичност,вид на закупувания продукт;
-фактори, отнасящи се до характеристиките на вземаните решения -образование, длъжност, информираност, жизнен и проф.опит и др.
4.Оценяване на методи за избор на доставчик

- оценяване на финансовото състояние на доставчика, като за тази цел се прави анализ на баланса на фирмата доставчик. При анализа се обръща внимание на показатели като: ликвидност, възвръщаемост на активите, рентабилност и др.

- оценяване на производствения капацитет на фирмата-капацитетът на доставчика трябва да удовлетвори изискванията ни. Вземат се под внимание максималния капацитет, степен на натоварване на капацитета, възможности за бъдещо увеличаване, системи за планиране натоварването на капацитета. Анализът се базира на информация за производствената технология на доставчика, информация за човешките ресурси и др.

- оценка качеството на продукта/услугата- какви процедури има за контрол на качеството; методи за контрол на процеса и продукта;честота на проверките по време на производствения цикъл; до каква степен се прилага системата зa TQМ; др.клиенти на доставчика, за да се уверим в надеждността му.

- избор на доставчик по системата JUST IN TIME -трябва да се уверим не само в качеството на доставените продукти, но и в надеждността и гъвкавостта на доставките.За тази цел се проучва до каква степен той познава тази система (JIT), какви разработени програми има за осигуряване качеството на продукта; гъвкавост на капацитета, честота на доставките, време за изпълнение на поръчките.

-преговори с доставките при следните ситуации: разходите и цената за продукта не могат да се определят с висока степен на сигурност; когато цената не е единственият важен критерии за избор, важни са и качеството, и пласирането, обслужването и др.; когато производството на продукта изисква спец оборудване или е свързано с големи р/и за пренастройване на оборудването; отстраняване на проблемите,свързани с качеството и сроковете на доставка.

- провеждане на търг или конкурс - първо трябва да се изпрати искане за оферти до потенциални доставчици, които да участват, обявява се срок за приемане на офертите, след което се прави оценка и се избира най - качественият продукт на най - ниска цена. Ситуации:

=стойността на закупувания обем от даден продукт трябва да е достатъчно висока, за да се оправдаят разходите по търга;

=спецификациите на продукта да са ясно формулирани;

=да има достатъчен брой потенциални доставчици и да участват в търга и те да са с необходимата техническа квалификация;
Ако тези условия не са налице се преминава към провеждане на преговори.
В практиката се срещат случаи на съчетание м/у търг и преговори. В първия кръг на търга се поканват доставчиците, които предлагат технически оферти, тези оферти описват н-на на пр-во на определени продукти въз основа на това се преценява кои доставчици да бъдат допуснати до 2-ри кръг. Там се подават ценови оферти. Окончателния избор може да е направен на базата на най-ниската предложена цена или на базата на преговори.

-посещение при доставчик- чрез него се получават впечатления и достоверна инф за техническото производство и дистрибуционните възможности на доставчика. За тази цел се формира екип от специалисти , които да извършат посещението. След като се направи посещението специалистите дават своята оценка. Крайната оценка на доставчика е средна притеглена на базата оценките на специалистите.

-когато се избира доставчик с цел да участва в разработването на продукта (нов) - тук се оценяват експертните познания и умения на доставчика в развойната област или проектиране на продукти. Тогава доставчикът допринася с компетентността си за съкращаване времето на разработване на нови продукти и за създаването на конкурентноспособни такива. Сключват се договори за дългосрочно сътрудничество и запазване на фирмената тайна.

-тестване на продукт- провежда се преди неговото закупуване. Окончателния избор на доставчик се извършва на база съотношение качество/разходи.

Методи подпомагащи вземането на решния за избор на доставчици
Количествени методи:

-анализ на баланс на фирмата

-ценови анализ- анализ на структурата на цената, т.е. норма на цената, отделни видове разходи, за да се прецени до колко тя е приемлива за фирмата и в/у кои от нейните елементи да се насочат бъдещите преговори с доставчика. При този анализ се прави наблюдение в/у изменението на цената във времето;прави се съпоставка м/у предлаганата цена и получаваните за нея продукти и услуги. Ценовия анализ и анализа на разходите се прилагат при провеждане на търгове и конкурси и при водене на преговори.

-линейно оптимизиране- при него се съставя целева функция с цел да се намери най - добро ценово предложение

-метод на относителни показатели, който се прилага с цел да се определи ниво на обслужване, който предлага достатъп - определя се % на закъснелите доставки, % на дефектни продукти, % на рекламации.
Качествени методи

-методи за оценяване чрез графично представяне на експертни оценки (полярограма -оценка на силните и слаби страни) или полярен профил.

-съставяне на контролни списъци, в които са включват въпроси, на които трябва да се търси отговор при избор на доставчик. Не се предлага правило за избор на доставчик, а се насочва вземащия решение в/у важни фактори при избора на доставчик.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Избор на доставчици 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.