Избор на доставчици


Категория на документа: Икономика


I. УВОД

Постигането на конкурентни предимства от фирмите чрез формулирането на подходящи цели и стратегии са основата за изграждането на хипотези за съответствия между бизнес-стратегията на организацията и нейните цели за снабдяването, цели на снабдяването и стратегиите на снабдяването, конкурентните предимства и критериите за избор на доставчиците.

Според някои автори (White/Hanmer-Lloyd, 1999) много фирми разглеждат избора на доставчик като възможност за създаване на отличителна и преимуществена разлика между фирмата и нейните конкуренти, Същевременно се поставя въпросът до каква степен тази възможност за различаване на фирмата представлява възможност и за постигане на конкурентно предимство? Отговорът е даден от Porter (1992г. , стр.65), според който конкурентното предимство изисква съществуването на отличителна и преимуществена разлика между конкурентите, която да не може лесно да бъде имитирана или дублирана. Тази разлика или отличителна компетентност на организацията може да бъде в различни области и да се използва за спечелване на някое от следните конкурентни предимства: лидерство по отношение на разходите и диференциация (Porter, 1992, стр.21).

II. ИЗЛОЖЕНИЕ

Избор на доставчици

Политики в снабдяването - те са ориентири към поведението на управляващите при вземането на решение за съответните дейности, така че да се постигнат основните цели на снабдяването като реализират съответната стратегия.

Политиките изпълняват 2 основни функции:

- определяне на основополагащи правила за взаимовръзка на снабдяването с други функционални области на организацията. Определяне отговорностите на снабдяването за разработване на спецификациите на предприемачите, за избора на доставчици, за определяне на цените, за сключване и изпълнение на дог с доставчиците;

- политиките информират персонала по снабдяването за очакваното осъществяване на дейностите в отдела и оказват, какво да бъде взаимодействието на компанията с доставчиците.

Политика относно броя на доставчиците- имаме две основни алтернативи - избор на единствен доставчик или избор на повече доставчици.
1.При избор на един имаме предимства:

-получаване на икономии от мащаба;

-намаляване на разходите в снабдяването;

- изграждане на тесни взаимоотношения с доставчика;

- доставчика е единствен на пазара, защото притежава патенти или процеси, които удовлетворяват изискванията на фирмата;

- изисквания за концепцията "точно на време";

- когато искаме да окажем по-силно влияние на пазара се обединяват възможностите (усилията) с доставчика, за да се конкурираме заедно на пазара;
2.Повече от един доставчик

- защита от рискове в снабдяването;

- когато се цели поддържане на КНЦ м/у доставчиците. В случай, че имаме силни позиции на пазара;

- когато нараства търсенето на продуктите и съответно търсенето на материалите и компонентите за производството и доставчика е затруднен;

- производството на крайния продукт е свързано с динамично изменение в технологията на производство,т.е. бързо се сменят производствените технологии;

- когато сме дребен потребител;

- когато искаме да сме независими от доставчика, да избегнем зависимостта на един единствен доставчик;

Политика за вида на източника на снабдяването- дали доставчика да бъде производител или дистрибутор. Имаме предвид:

- НО предлагано от доставчика, в повечето случаи дистрибутора предлага по-добро НО;

- производителя може да предложи техническа помощ, обучение и в повечето случаи цената е по-ниска от тази на дистрибутора;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Избор на доставчици 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.