История на здравето - здраве, болести, диагнози


Категория на документа: Икономика


 МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ " ЙОРДАНКА ФИЛАРЕТОВА "

КУРСОВА РАБОТА

ИЗГОТВИЛ: ПРОВЕРИЛ:
Специалност : Зъботехника
1 КУРС , 5 ГРУПА.
Факултетен номер :

ДАТА : 27.04.2014 г.

Здравето е ниво на функциолналност при живите организми , състояние , при което организмът е уравновесен т.е. постъпващите и произведените енергия и маса са приблизително едни и същи , налице е метаболитна ефективност . При хората , това е общо състояние на ума , телото и духа , при което няма болест , наранявания или болка. Поддържаенето и повишаването на здравето се постига чрез различна комбинация от физическо , умствено и социално благосъстояние и благоденствие , които заедно понякога са наричани " Триъгълник на здравето " . Здравето на един организъм се свързва със състоянието и струкрурата и функциите на отделните органи и целия организъм . Предполага се , че при здрав организъм липсват отклонения от нормалните параметри на тези показатели . Ето защо често понятието здраве се отъждествява с термина "норма " . От изключителна важност за здравето са храната , хранителните навици и спортуването или ежедневна физическа актовност . Негативно влияние върху организма аказва нездравословен/небалансиран начин на живот , липса на лична хигиена , тютюнопушенето , употребата на алкохол , наркотици , стрес .
Болестта е състояние на организма , предизвикано от действието на прекомерно силни или необичайни дразнители , протичащо при нарушена хомеостаза и понижено качество и ефективност на визнените процеси . Проявява се с ограничена приспособяемост към условията на средата . Представлява дълбоко и трайно отклонение от нормалната жизнена дейност на организма , съпроводено със структурни и функционални изменения в него . Основните признаци на болестта се установяват при клиничното обследване на организма . Те са проява на настъпилите смущения във функциите на органите и системите , на нарушенията на обмяната на веществата или на други отклонения в дейността на организма . Диагнозата на дадена болест се поставя въз основа от данните на анамнезата , от непосредственото изследване като се взима и развоят на болестта . Диагнозите биват :
Анатомична дианоза Етиологична диагноза Функционална диагноза Патогенетична диагноза Симптоматична диагноза Човешкият организъм се сблъсква с различни влияния -от известни до неизвестни фактори , които могат да доведат до заболяване и болест . Дадена болест възниква когато има взаимодействие между причинителя , гостоприемника и факторите на обкръжаващата среда и се създадат неблагоприятни за здравето на организма условия . Съвременната медицина и здравеопазване насочват усилията си за изграждане на политика , ориентирана към елиминиране на рисковете за здравето .
Социални фактори на здравето
Типология Стил на живот като интегрален социален фактор здравето Здравеопазването като социален фактор здравето Типологията е създадена за измерване на психологическите предпочитания в това как хората възприемат света и вземат решения . Стил на живота е конкретен израз на многообразните социални фактори . Здравословен стил на живот - конкретния тип жизнени дейности насочени към подобряване на здравето .
Социална история на заболяването Личностови особености - ценностна система , стил на живот ,здравна култура . Семейно - битова среда - отношения , конфликти , подкрепа . Професионално-трудова среда-рискови фактори ,психоклимат , условия . Дейността на здравната служба - маршрут на пациента , отношения пациент /медицински персонал . Социална история на здравето Социалната история на здравето е приоритет в дейността на лекаря, особено на личния лекар . Чрез социална история на заболяването лекаря свързва влиянието на социалните фактори с етиологията, протичането и последствията на заболяването.
Социалната история на здравето трябва да бъде инструмент и в работата на специалистите по здравни грижи като съчетание от медицински и немедицински дейности са насочени към здрави и болни.
Източници за събиране на необходими данни за пациента са: здравия или болния човек, неговите близки, документи за лицето. Най-често данните се събират чрез свободно интервю при здравите, анамнеза при болните, наблюдения, анализ на документи и тестове.
Социалната история на здравето трябва да съдържа раздели в които се записват основните личностни и социални фактори свързани със здравето на личноста.
СХЕМА НА СОЦИАЛНАТА ИСТОРИЯ НА ЗДРАВЕТО
1.Характеристика на личността
-паспортни данни , адрес, месторабота, професия
-работоспособност
-адаптивност към нова среда
-устойчивост спрямо стресове ситуации
-емоционалност
-издръжливост
-психотравми
-здравни знания
-интиреси-материални и духовни
-поведение
2.Семейно -битова среда
-вид семейство
-матириален бит и дейности в семейството, жилищни уславия, потребности,лидерство, свободно време
-семейни взаимоотнощения
3.Професионално-трудова среда
-професия, длъжност,месторабота, заплата,професионален маршрут
-характер на труда, режим на труда, условия на труд-
-социално-психологичен климат
-стресови ситуации в трудовата среда /претовареност, липса на време, голяма отговорност
4.Обществено битова среда

Постигането и поддържането на здраве е продължаващ, непрекъснат процес, който се повлиява от еволюцията на знанието и практиките за грежата за здравето, и личните усилия и лекарската помощ. Личното здраве зависи и от личните действия за поддържане на здравето, като поддържане на хигиена - къпане, миене на ръцете, миене на зъбите с четка, съхранение на продуктите за хранене и много други.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
История на здравето - здраве, болести, диагнози 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.