История на икономическите учения


Категория на документа: Икономика


История на икономическите учения

10.Духът на капитализма и еволюция на меркантелизма в класицизъм в Англия през 17-18 век.Възгледи на Уилям Пети Джон Лок за стойността,парите,доходите и платежният баланс.Разлагането на феодалната система е същевременно изнформиране на новото капиталистическо общество.В Англия началото на този поврат е поставено през 16 век.През този период широко развитие получава манифактурното производство в отрасли,като:
-корабостроене
-металургия
-техстилна промишленост.
Докато в епохата на търговският капитализъм(меркантелизъм) главна форма на богатсво са парите,а основна форма за приложение на капитала търговията.В новите условия,като основна форма на богатството започва да се налага производителният капитал.

Промени настъпват и в икономическото мислене на хората,което отразява променящата се стопанска действителност.Меркантелизмът постепенно еволюира в класическата политическа икономия.Тя пренася икономическите изследвания от сферата на обръщение на стоките в сферата на тяхното производство.От характерното за меркантелизма повърхностно описание и класификация на икономическите явления се преминава към разкриване на скритата природа на икономическите явления и процеси на зараждащия се капитализъм.

Родоначалник на класическата политическа икономия в Англия е Уилям Пети.Той е написал множество трудове.Уилям Пети пръв достига до заключението,че източник на стойността на стоките е съдържащото се в тях сравнително количество труд изразсходвано за тяхното произовдство.Разграничава 2 вида цена на стоката "естествена" и "политическа".Под естествена цена той разбирва стойността на стоката,а под политическа цена - пазарната цена на стоката.

Уулям Пети разглежда работната заплата,като цена на труда.В търсене на нейната естествена количествена мярка той счита,че величината на работната заплата се определя от обективни фактори, а не от субективни решения на законодателите.Такъв обективен фактор според него е минимумат от необходими средства за съществуване на работника.

Уилям Пети не създава цялостна система от икономически знания,а фрагметно в отделни части засяга множество стопански проблеми.Така по отношение на рентата счита,че естествена и чиста рента за съответната година е равна на стойността на произведените земеделски продукти след призпадане на разходите за семена и работна заплата.Той дава първото определение за дифенциална рента,която свързва с различното плодородие на различните участници земя и най вече с различното им местоположение.

За Пети парите са стока чиято стойност също се определя от вложения труд за нейното производство.

Сред най известните имена в Англия,които са допринесли за принципно новото развитие на икономическата мисъл е името на Джон Лок.Той споделя много от принципите на меркантелизма.Според него държавите,които не притежават източници на благородни материали могат да се обогатят по 2 основни начина:
-завоевания
-търговия
Според него основен източник за обогатяване на страната е външната търговия.Той приема учението на търговският баланс,за числеността на населението,като основен фактор за нарастване на богатсвото.Но в същото време неговите идей са в разлив(противопоставят) с множество от идейте на меркантелизма,т.е. неговите идей еволюират в ....
Но Джон Лок налага нов подход към човека и поставя началото за разглеждането на човекка,като икономически индивид.За неотменима характерна черта на човека приема частната собственост и смята,че тя е негово естествено праов.

Първоизточник на наличието на собственост и на стойността е трудът.Благодарение на труда хората преобразуват природните дадености в стоки,услуги за задоволяване на потребности и превръща продуктите на труда в своя собственост.Способността за удовлетворяване на човешките потребности образува естествената вътрешна ценност на предметите.Според Джон Лок фактическата цена на благата се определя от взаимоотнпшението между търсенето и предлагането.Този факт дава основание за пречисляване на Джон Лок към основоположниците на теорията за търсенето и предлагането.Той залага на сводобната игра на пазарните сили,а не на държавното регулиране на стоковото и парично обръшение.Джон Лок приема количествената теория за парите,като доразвива и обосновава обратната зависимост между цеността на парите и тяхното количество.

11).Реакция срещи меркантелизма и политика на аграрен либерализъм във Франция през 17 век и началото на 18 век.Идеи на Пиер Буагилбер.Във Франция основите на икономическият класицизъм поставя Пиер Буагилбер.Историческите условия във Франция съществено се различават от тези в Англия - тя е феодална държава със силно изразена кралска власт,а промишлеността на Франция е слабо развита.Запазени са все още занаятчииските цехове,които ограничават производството, в пълен упадък е и земеделиетом,което е слабо продуктивно и съответно ниско доходно.Деведесети на населението от Франция било селско,а налагинете му феодални данъци били непосилни.Капиталистическите взаимоотношения в страната са в своя зародиш.Тези услояи естествено указват влияние върху решението на икономическата мисъл,която има ясно изразена антимеркантилна насоченост.С свойте съчинения той предлага реформи за либерализация на аграрното производство,които имат за цел стопански подем и повишаване благосъстоянието на страната.Като класик той смята,че истинската стойност на стоките се определя от вложения труд,който се измерва с работното време.Размяната на стоките трябва да се извършва в съостветствие с вложения труд и разходите за него.Целта на стоковото обръщение според него е в потреблението.Пторивник е на парите,които нарушават естествената хармония.Според него парите не са благо и тяхното количество не увеличава изобилието в страната.Като естествена функция на парите признава само функцията средство за обръщение,но според него тази фунцкия може да се изпълнява от всяка една стока,а не само от златото и среброто.Той достига до извода,че металическите пари могат да се заменят с книжни.

Икономиката според него следва да се развива по естествени закони,които не трябва да се нарушават.В условия на свободна конкуренция,при която стоките ще намират на пазара своята истинска стойност.По тази причина намесата на дръжавата в икономическият живот трябва да бъде разумна.

12.Физиократическа школа.Идей на Франсоа Кене.Тя възниква във Франция през втората половина на 18 век.Нейн основател е Франсоа Кене.

Този период от френската икономика не се различава от икономиката в началото на столетието по време на Пиер Буагилбер.Кризата на феодалната система продължава да се задълбочава.Пречка за бързото развитие на промишлеността,земеделието и търговията са старите феодални отношения.Физиократите се застъпват за свобода на отделния индивид и за свободна изява на неговите интереси.Те противопоставят разумното на неразумното,естественото на неестественото.Обявяват феодализма за неестествен и наразумен,а буржоазният строй,който трябва да замени феодализма за разумен и естествен.Тези разбирания са в основата на теорията на физиократите.Самият термин означава власт или господство на природата на естествените закони.По тази причина физиократите критикуват меркантелизма.Понеже той е свързан с несвободно изразяване на индивидите.Физиократите ,като типични представители на меркантелизма се застъпват на класицизма.За идеите за либерализма насоват свойте изследвания на икономическият живот не към обръщението и търговията,а към производството.Макар и да се ограничават само до земеделието.Въведеният от Уилям Пети метод на естествените науки политическата икономия се развива от Кене и физиократите.Те се стремят да открият и приложат естествените закони,естественото право и естественият ред и в икономическият живот.

За физиократите и Франсоа Кене механизма за осигуряване на естествен ред е свободната конкуренци я.Такъв е смисълат на общите принципи на управление на земеделското кралство - кралят да не се намества в икономическият живот.Фразата станала лозунг на класицизма по късно на свободната търговия( laissez faire , laissez passer) ,се превръща в основен принцип на икономическата програма на физиократите.

Централно място в учението на физиократите заема схващането за чистия продукт.Под чист продукт те разбират чистият доход на обществото , т.е. разликата между съвкупният обществен продукт и разходите извършени за производство включително и за работна заплата.Кене счита,че такъв чист продукт може да се създаде само в земеделието.

В зависимост на отношението към производството и присвфояване на чистия продукт Кене определя и класовата структура на нормалното естествено общество.Според него производителната класа обхваща лицата заети с земеделие.Другата класа е тази на собствениците,които получават чистият продукт - тя включва владетеля,земевладелците и църквата,които получаяат десятък.Тази класа не създава нищо,а само присфоява произведеното от другата класа.Третата му класа е безплодната класа - тази класа нито произвежда нито присфоява чист продукт.Нейните разходи се изплащат от производителната класа и класата на собствениците.Тъй като безплодната класа се намира в състояние на "наемно слугуване".

Безпорен интерес представлява и направения от физиократите анализ на капитала.Под термина "аванси" те разбират вещественият капитал - селскостопански инвентар,семена за посев,животни и др.капиталът вложен в промишлеността смятат за безплоден,а капитала получен от лихви и търговия смятат за вреден.

! 13.Епоха и методология на Адам Смит.Възгледи за социалния и икономическият ред в "богатсвото на народитете".
В историята на човешкото общество има моменти,които бележат значителни промени в неговото развитие.Такъв превратен момент е епохата,в която живее и твори най видният класик на икономическата мисъл Адам Смит (1723 - 1790;18 век) по времето на Смит през 18 век икономиката на Англия настъпват бурни изменения наречени по късно промишлена революция.Тя започва с аграрен преврат в резултат на ,който земята се концентрира в малък брой собственици.А многобройното по това време жители на селата се разорява и се превръща в наемни работници.Възниква излишък от работна ръка,който се насочва към градовете,където бързо се развива манифактурното производство.В резултат на това се преминава от аграрен към индустриален тип икономика.

С развитието на производството се разширява и търговията.Англииските търговци осъществяват своята дейност не само между британските острови,а и с други държави.Разрастват се британските колонии,развива се и банковата система.По това време Адам Смит публикува първият си значим труд "Теория на нравствените чувства",който е изцяло повлият от духа на възраждането.В него Смит застъпва антифеодалната идея за равенство на хората.Развива идеята за икономическата организация на обществото.Основният въпрос,който си задава Смит е Как човекът,който е егоист по природа може да съчетае свойте интереси с интересите на останалите хора?
Отговорорът според Смит лежи в съществуването на естествените закони,които принуждават отделният индивид вместов просто да се следва личния си интерес да взема решенията си въз основа на съчуствие а не на егоизъм.

Идеята на смит за икономическо равенство и пълна свобода на действие на икономическите агенти е развита в най популярнното негово съчинение "Богатството на народите".В него той за пръв път прави цялостно теоретично изследване на проблемите на производството,разпределението и обръщението.С това съчинение Смит прави огромна крачка в обособяване на политичекста икономия ,като самостоятелна наука.Има принос за развитие на нейната методология и за налагането на нови научни основи.Пръв доказва двойната задача на дисциплината от една страна чрез анализ на обективната икономическа действителност да се изяснят законите на нейното развитие т.е така наречената позитивна страна на изложението .И от друга страна на базата на тези закони да се изработят правилла за поведение на икономическите агенти така наречената норматична страна.

Внимание заслужават 2 основни възгледа на Адам Смит :Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
История на икономическите учения 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.