История на икономическите науки


Категория на документа: Икономика


История на икономическите науки

Началото е поставено в Древна Гърция.Ксенофонт,Платон и Аристотел са основни деятели.Основното понятие е отношенията на размяна.
Те са предпоставка:
1. Наличие на частна собственост.
2. Обществено разделение на труда.
Те превръщат продукта на труда в стока,променят неговото значение. Той е предназначен за размяна.
Ксенофонт има негативно мнение за стоковото-паричните отношения,тъй като държавата се разделя на бедни и богати.
Той е против търговията и лихварството. Разделението на труда(специализия на отделни групи хора в производството на предмети).За пръв път той говори за връзката между гъстотата на населението и задълбочаването на процеса на труда. По-късно тази тема е разгледана от Адам Смит. Платон също не признава стоково-паричните отношения. Отрича я и препоръчва на Атински граждани да не се занимават с търговия и лихварство. Виждането си за преустройство на пазара, той е извадил в проекта си за идеална държава. В тази държава има 3 слоя хора.
На първо място поставя философите, които творят законите и не могат да работят за стоките. На второ място са военните, които защитават страната, те също не се занимават със стоките.
Производителите са на трето място, те могат да работят с пари.
Аристотел е роден в Тракия в Стегира. Родителите му са лекари на македонските царе. Той е ученик на Платон. Учител на Александър Македонски. Аристотел също не приема и не разбира същността на стоково-паричните отношения. Воден от подбуди, той счита, че хората трябва да произвеждат толкова колкото е необходимо за техните нужди. Противник е на едрото стопанство. Икономическите идеи на дрения Рим не получават развитие сравнение с Гърция. През средните векове развитието на науката протича в христианската философия. Първите христиански общини са на комунален принцип. Първите христиани отричат труда. Те твърдят "Хората са птици небесни и господ бог се грижи за тях." Тази позиция църквата променя през средните векове, когато христианството става основна религия. След нашествието на германските племена през IV век. Европа е разрушена. Пред обществото стои задачата да въстанови Европа. Това налага да се променят и мисленето и позицията на църквата спрямо труда. Августин Блажении цитира апостол Павел "Който не работи, не трябва да яде". Запазва се негативното отношение към стоково-паричните отношения. Коренно се променя мнението на църквата спрямо лихварството и търговията през 12 век. Появата на необходимост от банкова дейност. Тома Атвински успява да легализира лихварството. Идеята му е да се съчетае съсловната организация на обществото
1. Производствени разходи
2. Съсловно положение

Епоха на Меркантилизъм

Търговско действие носещо печалба. Меркантилизма се гради на протекции от страна на държавата. Защитават се националните интереси. Меркантилизма като основна цел в икономиката определя с натрупването на богаства. Под богатството се разбира натрупването на злато,сребро. За постигане на целта се разчита главно на външна търговия, но са оправдани средствата, като войни и грабежи. Късен меркантилизъм- е близко до разбирането на богатството като капитал. При ранния меркантилизъм при всяка сделка износът трябва да надвишава вноса, докато късния меркантилизъм изповядва идеята за пускане на парите, оплодотворяващ ефект, идеята е търговския баланс като цяло да бъде положителен.

Етап на английската класическа школа

Тя изгражда икономическата наука като една сложна система, която задълбочено изследва икономическите проблеми. Във основата на тази теория стои трудовия възглед за стойността. Школата твърди, че стойността на стоките се определя от количеството труд необходим за тяхното производство. Разработва либералния модел във икономиката. Поставя основите на либерализма чийто основни предпоставки са :
1. Свобода на сключване на договорите
2. Свобода на движените на работната сила и капиталите
3. Свобода на ценообразуването
4. Свободна конкуренция
Тези ценности за един положителен период от човешката играят определяща роля. Оттичането на икономическия живот се осъществява в съответствие с възгледи.
Школата отрича необходимостта от всякакво присъствие на държавата във стопанския процес. Основател на школата е Уилям Пети, основен теоритик е Адам Смит, който е един от вечната тройка икономисти заедно с Карл Маркс и Джон Кейнс.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
История на икономическите науки 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.