Инвестиране на застрахователното дружество във финансови активи


Категория на документа: ИкономикаНай-слабо гарантирани са субординираните облигации. При тях не само няма никакво обезпечение , но и техните притежатели са поставени след всички кредитори, при фалит на емитента и удовлетворяване на претенциите.

Инвестиции в Акции-

Акциите са фирмени ценни книги, удостверяващи собственост. На инвеститорите се издават сертификати , на лицевата страна, на които са изписани името на фирмата, броя на дяловете, вида на акцията, името на собственика. На обратната страна на сертификата обикновено се записва от продавача, датата на прехвърляне на акциите като това се удостоверява с неговия подпис.Акциите нямат падеж- продължителността им е свързана с продъжлителността на фирмата която ги емитира.

Правото на глас в общото събрание е друга характерна черта за акциите. Понякога това право е ограничено с цел да се запази контрола над дружеството от неговите учредители. Акционерите имат право на ликвидационен дял,но по правило това става след удовлетворяване на претенциите на всички кредитори.

Акциите имат номинална стойност. Тя може да бъде малко или голямо число.За разлика от облигациите, обаче номиналната стойност не е от съществено значение. Пазарната цена на акциите зависи от финансовото състояние на емитента, а не толкова от номиналната и стойност. Правото на дивидент е едно основните права, заради които се инвестира в акции. Дивидентите се изплащат на акционерите в пари, нови акции или комбинирано. Неговият размер може да бъде фиксиран или променлива във времето.

Видове:

Два са основните вида акции, които фирмите емеитират:
- Обикновени;
- Привилигировани акции;

Обикновените акции се характеризират с това да се реализира висок доход от дивиденти или тяхната продажба, но също така и относително висок риск от загуба. На практика обикновените акции не генерират нищо на своя притежател. Инвеститорът има право на дял от реализирана от фирмата , печалба, но той като съсобственик ще понесе и част от евентуалната загуба.

Размерът на дивидента при обикновените акции зависи от фактори като: печалба, инвестиционна политикана фирмата, фирмената стратегия и т.н. Той не е фиксирана ставка от номинала, както е при облигациите. Най използваната форма на плащане на дивидентите е плащане в пари. Неговият размер обикновено се изразява в процент, но не към номиналната , а към пазарната стойност на обикновените акции.

Дивидентът може да бъде платен и в акции, когато фирмата емитент реши да задържи реализираната печалба, с цел нейното инвестиране и постигане на икономически растеж. Този тип дивидент се определя в процент на база притежаваните от инвеститора акции.

Привилигированите акции са фирмени ценни книги , които носят характеристиките на обикновените акции, но и на фирмените облигации. Основната им привилегия спрямо обикновените акции е възможността за приоритетна претенция при разпределението на фирмената печалба. Обикновено дивидента от тях е фксирана величина, което наполня купона на облигациите. За разлика от последните обаче , привилигированите акции са част от капитала на фирмата и техните притежатели са нейни съсобственици. Това означава, че те не могат да предизвикат дело за банкрут. Облигациите имат падеж, а привилигированите акции не. Обикновено фирмите ги изкупуват обратно на определена цена, но срока не е твърдо фиксиран.

Предимството, което привилигированите акции осигуряват при плащане на дивидента се компенсира с ограничения свързани с правото на глас. В случай, че дивидента се изплаща редовно притежателите на привилигированите акции нямат право на глас. Ситуацията се променя при пропускане на определен брой плащания.Тогава Привилигированите акционери могат да се намесят и то съществено при избор на ръководстваото на фирмата.

Възможно е привилигированите акции да имат и да нямат номинална стойност. От това зависи претенцията на техния притежател при ликвидация на фирмата.Обикновено номиналната стойност е и ликвидационната стойност на привилигированата акция. В случай, че няма такава за ликвидационна стойност се приема предварително установена и договорена в подписката на акцията стойност.

Както и при облигациите е възможно да се договори конвертируемост на привилигированите акции. Те могат да се заменят с обикновените акции на предварително определена цена, когато това е изгодно на притежателя им.

Инвестиции в банкови депозите-
Кодексът на застраховането позволява до 50 % от техническите резерви да бъдат депозирани в банкови институции. При депозиране на средства, банката дава депозитен сертификат. Това също е ценна книга, която има своите характеристики. Най-важните от тях са :
- депозитна сума;
- нормата на олихвяване;
- начина на олихвяване;

Този тип инвестиция носи лихва на инвеститорите. Последната зависи от гореизброените характеристики на банковия депозит. Големината на вложената сума, срока на нейното депозиране, както и нормата на олихвяване, при равни други условия, влияят правопропорционално на размера на лихвата. С нарастване на тези величини, расте и дохода от лихва и обратното.

Обикновено депозитните сертификати, издадени от банките се държат от инвеститорите до изтичане на техния падеж. Възможно е обаче, депозитът да бъде изтеглен преди падежа, разбира се с известна загуба от лихвата за фирмата, което го прави един от най-бързо ликвидните финансови инструменти. Освен то ва част от банковите депозити са безсрочни и могат да бъдат превърнати в пари във всеки един момент, без това да доведе до загуби за инвеститора.По правило безсрочните влогове носят значително по-малък доход от лихвата и затова Кодексът по застраховане постановява само до 3 % от техническите резерви да се държат на каса или в расплащателната сметка.

Интересен вид представляват оборотните депозитни сертификати. За разлика от обикновените, те могат многократно да сменят собственика си, преди настъпване на падежа. Това обикновено ги оприличава на съкровищните бонове, но докато оборотните депозитни серитфикати носят лихва, съкровищните бонове са дисконтови ценни книжа.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Инвестиране на застрахователното дружество във финансови активи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.