Инвентаризацията като способ на икономическия контрол


Категория на документа: Икономика


К-во
С-ст
К-во
С-ст


Инвентаризационен опис със сравнителна ведомост - комбиниран документ, в който се отразяват количествените и стойностните параметри на инвентаризирания актив при фактическата проверка. Тези параметри се съпоставят с документалната им наличност и се установяват разликите в липси и излишъци между тях.

Инвентаризационният опис и сравнителната ведомост се използват при инвентаризацията на активите: дълготрайни - материални и нематериални; краткотрайни - материални запаси и финансови средства. По преценка на ръководителя/собственика на предприятието, след отчитане на специфичните особености на дейността и тези на инвентаризирания актив, се избира конкретният първичен счетоводен документ (инвентаризационен опис и/или сравнителна ведомост, както и неговата форма), който ще се използва за отразяване на информацията от инвентаризацията.

След приключване на инвентаризацията на конкретен отчетен обект съставените първични счетоводни документи се подписват от членовете на комисията и от длъжностното лице, отговорно за обекта, с което то декларира, че е запознато с резултатите от инвентаризацията. За установените разлики между счетоводните данни и тези от фактическата проверка материалноотговорното лице дава писмени обяснения, които са от значение при изготвянето на заключението на инвентаризационната комисия и за вземане на правилно последващо решение от ръководството на предприятието.

3.4 Резултати

Конкретните резултати от инвентаризацията, установени в процеса на нейното осъществяване, както и начинът за тяхното уреждане, се оформят с решение на ръководителя/собственика на предприятието. Това решение може да бъде неразделна част на съставените първични счетоводни документи, а може да се изготви и отделно. При установени липси, за които е доказана вината на лицето, отговарящо за съответния отчетен обект, се изготвя решение на ръководителя/собственика на предприятието за отчитане на установените липси за сметка на съответното лице.

В зависимост от вида на инвентаризирания актив и на базата на информацията от Инвентаризационния опис и/или Сравнителната ведомост, при необходимост се съставят и:

Протокол за компенсации на липси с излишъци - използва се за оформяне на резултатите от инвентаризацията на активите в предприятието след решение на съответния ръководител/собственик за компенсиране на липсите с излишъци. В него се отразява конкретното компенсиране в натурални и стойностни измерители на констатираните липси с излишъци.

Протокол за одобряване на естествени загуби (фири) и на липси за сметка на предприятието - използва се за оформяне на резултатите от инвентаризацията на активите на предприятието след решение на съответния ръководител/собственик за отразяване на естествените загуби (фири) и на установените липси за сметка на предприятието.

Всички протоколи, с които се оформят резултатите от инвентаризацията, се съставят и подписват от съответната комисия, както и от лицето, отговарящо за съответния отчетен обект, и се одобряват от ръководителя/собственика на предприятието.

При инвентаризиране на касата се преброяват не само паричните средства, но и всички ценни книжа, марки и други ценности. Парите се броят от касиер. Комисията само следи броенето. Преди започване на инвентаризацията касиерът попълва въпросен лист. Резултатите от проверката се оформят с Акт за проверка на касовата наличност.

Компенсирането на липси и излишъци се извършва по натурални и стойностни измерители. Когато стойността на липсите е по-висока, разликата се урежда по решение на ръководителя на предприятието. Сумите от констатираните липси, за които нямат вина МОЛ се отчитат като разходи. При установяването на липса за сметка на лицата, отговарящи за отчетни обeкт, вземането се записва по справедливата или по отчетната цена по по-високата от двете. Некомпенсираните излишъци се отчитат като извънредни приходи. Те се оценяват по справедливата цена в момента на извършването на инвентаризацията. Неправилно отчетените активи и пасиви след счетоводното сторниране се отнасят в групата, към която принадлежат.

3.5 Счетоводно отчитане на резултатите

При счетоводното отчитане на резултатите от инвентаризацията на активите и пасивите на предприятието е необходимо да се спазват следните нормативно определени правила:

а. Ръководителят на предприятието може да разрешава компенсиране на липси с излишъци по предложение на инвентаризационната комисия единствено в случаите, когато се установи конкретна причинна връзка и зависимост между двата вида различия и се анализират възможностите за замяна на едни размери и видове с други.

б. Компенсирането се извършва въз основа на данните за количествените и стойностните параметри на отделните видове активи. Стойностното компенсиране се прави по отчетната стойност на съответните активи. Когато стойността на липсата е по-висока от стойността на излишъка, разликата се осчетоводява по решение на ръководителя на предприятието - или остава за сметка на съответното материалноотговорно лице, или се отчита като извънреден разход. Когато стойността на излишъка е по-висока от стойността на липсата, излишъкът се осчетоводява до размера на липсата, а разликата се отчита като извънреден приход.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Инвентаризацията като способ на икономическия контрол 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.