Инвентаризацията като способ на икономическия контрол


Категория на документа: Икономика


Тези елементи от подготовката на инвентаризацията се отразяват в годишния план за инвентаризация на активите и пасивите. Такъв план е необходимо да се разработи в предприятието за отчетния период съобразно структурата и спецификата в дейността му, както и съобразно особеностите на отчетните обекти. Полезно е в плана да се разграничат броят и сроковете на текущите инвентаризации на конкретни отчетни обекти, изискващи периодично инвентаризиране (напр. материални запаси, парични средства, движими ценности и др.), от годишните инвентаризации.

3.2 Провеждане

За провеждането на инвентаризациите на активите и пасивите на предприятието ръководителят/собственикът назначава със заповед инвентаризационни комисии и определя техния състав. В работата на комисията при годишното инвентаризиране на активите и пасивите на предприятието може да участва и дипломираният експерт-счетоводител, който проверява и заверява счетоводния отчет на предприятието.

По-важните правила за провеждане на инвентаризация, които трябва да намерят отражение във вътрешните нормативни актове на предприятията и които трябва да се имат предвид при нейното провеждане са:

1. Инвентаризацията се провежда от специално упълномощени лица, натоварени със заповед на ръководителя или лица с права, които са нормативно уредени със закон или подзаконов нормативен акт.

2. Инвентаризацията се провежда периодично или по искане на компетентните държавни органи.

3. Инвентаризацията се изразява в количествено измерване и оценка на качеството на материалните запаси, дълготрайни активи, вземания и задължения.

4. Фактическото преброяване, мерене, теглене и пр. се извършва от материалноотговорните лица под непосредствения контрол на проверяващите.

5. Фактически установените количества се описват в Инвентаризационни описи или Актове за наличности. Те имат характер на доказателствено средство.

6. Сравняват се данните от фактически установените количества и качества на активи с определените по счетоводен път. Изготвя се Сравнителна ведомост или друг подобен документ, предвиден в нормативните актове за провеждане на инвентаризация. Възможно е да се комбиниран Инвентаризационните описи със Сравнителните ведомости.

7. При установяване на различия е възможно да се признаят естествени фири или да се направят компенсации на липси и излишъци. При изпълнението на тези действие трябва да се има в предвид, че естествените фири на са право на материалноотговорното лице. Това означава, че те се признават до нормативно определените размери.

8. При наличието на причинно-следствено връзка между липсите и излишъците се прави компенсиране само в количествено отношение. Стойностно некомпенсираните разлики са за сметка на материално-отговорните лица - при липса или се признават като приход - при стойностен излишък. Причинно-следствена връзка между липсите и излишъците има тогава, когато е причинена за излишъка и обратно.

При провеждане на инвентаризациите се допускат редица нарушени и фактически слабости, което води до опорочаване на резултатите от тях, т.е. да не се признаят наличностите, различията, следователно липсите и излишъците. Това води и до неточно установяване на задълженията на материалноотговорните лица, както и до законността предприетите мерки за въздействие под формата на имуществени и дисциплинирани санкции. По-често срещаните слабости са:

- Не се спазва служебна тайна за момента (началото) на провеждане на инвентаризацията. В резултат на това Фактическите отчетници предприемат действия, с цел да укрепят липсите или излишъците на активи.

-Неправилно се подбират лицата, които провеждат инвентаризацията от гледна точка на независимост, компетентност и делови качества.

- Допускат се отклонения от предвидената технология по провеждане на инвентаризацията, като не се описват активи, не се контролира пряко материалноотговорното лице при измерването на тези активи и др.

- Нарушават се вътрешните норми и правила относно срокове за създаване на приключителните документи като сравнителни ведомости, протоколи за признаване на естествените фири, за компенсация на липси и излишъци. Това поставя при определени ситуации съмнения относно законността на инвентаризацията и правилното оформление на крайните резултати от нея.

При определяне реда за извършване на инвентаризациите в предприятията по реда на чл. 21 и 22 от Закона за счетоводството е необходимо да се имат предвид следните изисквания:

Предприятията определят и спазват едни и същи правила при инвентаризирането, като отчитат спецификата на своята дейност.

3.3 Документиране

В процеса на практическото осъществяване на инвентаризацията се използват и съставят различни първични счетоводни документи, в които се отразява информацията за извършената проверка и се оформят резултатите от нея. Това са:

Инвентаризационен опис - за отразяване на данните за натуралните и стойностните параметри от фактическата проверка на конкретния инвентаризиран обект. Съдържа най-малко следните реквизити: шифър и наименование на обекта; мярка; фактическа наличност с данни за количество, единична цена и обща отчетна стойност. При обект на инвентаризация - стоки, се посочва и тяхната единична продажна цена.
ИНВЕНТАРИЗАЦИОНЕН ОПИС

Инвентаризационна комисия в състав:представител..............................................................
и членове: 1. ............................................................, 2. ..............................................................
3. ....................................................... съгласно заповед №................от ............201.....година.
Проведе инвентаризация на ..........................................................................................., която
Започна на ................ 201.....год. и завърши на ................. 201....год. в ........................ часа.
При инвентаризацията се установиха и описаха следните наличности:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Инвентаризацията като способ на икономическия контрол 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.