Инвентаризацията като способ на икономическия контрол


Категория на документа: Икономика


Икономически университет - Варна
Финансово-счетоводен факултет

по
Теория на контрола

Тема: Инвентаризацията като способ на икономическия контрол

1. Същност на инвентаризацията

Инвентаризацията е един от елементите на счетоводството. Тя е свързана непосредствено с документирането и е негово допълнение за обхващане и отразяване на счетоводните обекти. С помощта на документирането не е възможно да бъдат обхванати и отразени абсолютно всички изменения в обектите на отчитането. Измененията, които не могат да бъдат обхванати с помощта на документите, са: намаление в количествата на някои видове материали, предизвикани от естествени причини (съхнене, изветряне, изпаряване, разпиляване и т.н.), погиването на материални ценности в резултат на стихийни бедствия, кражби и злоупотреби от злонамерени лица, грешки при документирането на стопански операции, изтичане на давностни срокове и др. подобни. В резултат на всичко това се появяват различия между данните на счетоводното отчитане и действителното състояние на активите и пасивите.

Тези различия се установяват с помощта на инвентаризацията (проверката) на активите и пасивите. Думата инвентаризиране е произлязла от френската дума "invenire", което означава откривам, узнавам, намирам. По-конкретно инвентаризацията е способ за периодични проверки на стопанските средства, изразяваща се в преброяване, измерване, притегляне и т.н на същите с оглед установяване на фактическите наличности на отчетните показатели в съответствие с действителното състояние на обектите. За целта, след като се опишат фактическите наличности, същите се сравняват със счетоводните данни. Евентуалните различия се отстраняват, като меродавни са установените при инвентаризацията наличности. Например, промени във фактическото количество на налични стокови или материални запаси, което е намаляло в резултат на естествени физически и химически операции като изпаряване, естествени фири и други. Също така поради небрежно съхраняване и опазване или настъпили природни бедствия.

Инвентаризацията се извършва на всички видове стоково-материални ценности, на паричните средства и на различните взаимоотношения (вземания и задължения).

Инвентаризацията е нормативно регламентирана със Закона за счетоводството.

2. Значение на инвентаризацията

Изразява се в:

1.Точно измерване и установяване на отделните активи и пасиви към даден момент;

2.Установяване на материалната отговорност на лицата;

3.Опазване имуществото на предприятието;

4.Откриване на грешки при отчитането;

5.Установяване на естествени фири;

6.Установяване размера на незавършеното производство;

7.Уреждане на взаимоотношенията с контрагентите.

3. Етапи за осъществяване на инвентаризацията

Инвентаризирането се осъществява на няколко етапа е и свързано с протичането на определени процедури: подготовка; провеждане на инвентаризации; изготвяне на сравнителни ведомости; обработка и анализ на резултатите; уреждане и осчетоводяване на резултатите.

3.1 Подготовка
Включва определянето на:

а) конкретните обекти, които ще се инвентаризират;

б) вида на инвентаризацията (частична или пълна) и нейния обхват;

в) състава на комисиите, които ще я извършат;

г) сроковете за започването и завършването й.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Инвентаризацията като способ на икономическия контрол 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.