Инвентаризация


Категория на документа: Икономика
Инвертаризация
Курсова работа по "Теория на финансовия контрол"

Съдържание

1. Същност на инвентаризацията.
2. Роля на инвентаризацията.
3. Правила за провеждане на инвентаризацията.
4. Видове инвентаризации и изискванията към тях.
5. Организация на инвентаризационния процес.
6. Задължения и права на материалноотговорните лица.
7. Основни документи при провеждане на инвентаризацията.

1. Същност на инвентаризацията1

Инвентаризацията се е наложила в стопанската и обществена практика благодарение на потребностите на управлението в предприятието. Най-показателна е връзката на тази дейност с началото и прекратяването на един бизнес. За да започне едно предприятие да функционира е необходимо да се премерят, претеглят и преброят неговите активи и пасиви, да се определят неговите ресурси. При прекратяване на определена стопанска дейност отново трябва да се установят елементите на неговото имущество . Още по нужна е ивентаризационната работа в процеса на управление на бизнес - в текущата дейност на предприятието. Инвентаризацията е задължителна във връзка с изготвянето на Годишния финансов отчет и може да бъде проведена и по искане на контролните органи и на съдебната система. Право да извършват инвентаризация имат органите на вътрешен контрол и органите по приходите.

2. Роля на инвентаризацията

Инвентаризацията има определена мисия и утвърдена роля в стопанската и нестопанска практика. Тази роля има няколко утвърдени аспекта.

Първият от тези аспекти е отчетният аспект. Днес инвентаризацията е свързана най-видимо с отчетността. В тази връзка тя е регламентирана като отчетна процедура и намира място в действащия Закон за счетоводството. Според него инвентаризацията на активити и пасивите на предприятието се провежда задължително в определени срокове. Нейното основно предназначение и отчетна роля е да намали грешките, допускани в системата на отчетната обработка на информацията. В ивентатризационната работа са обхванати стотици хиляди инвентаризатори, както и отчетниците в отделните обекти, които съхраняват и отчитат активите и пасивите с огромни стойности. От тяхната правилна дейност се постигат две основни ползи: увеличаване степента на сигурност и достоверност на отчетната информация запазване имуществото на собственика.

Контролният апспект е свързан с продължение на отчетния. Той има специфично проявление в процеса на съпоставяне на отчетните с фактическите данни за проверяваните активи и пасиви. Това позволява да се установят различия под формата на липси и излишъци, които нямат задължителен харектер. Самите съпоставки определят контролния аспект на ролята на инвентаризацията. Този аспект също е ориентиран към опазване на интересите на собственика, защото е насочен към запазване на количеството и качеството за проверяваните активи.

Роля на инвентаризацията има и търговски аспект. В практиката се проявява в следните случаи. Инвентаризацията е единствената задължителна процедура, при която краткотрайните активи на предприятието в отделните обекти могат да се проверят не само количествено, но и качествено. В процеса на тази проверка се добива ясна представа до колко и на каква стойност активите могат да се продадат. Инвентаризацията е задължителна при оценка на отделните дълготрайни активи на предприятието за продажба, за съучастия, за обезпечения пред финансовите институции като залози и ипотеки, и за ликвидация.Инвентаризацията на всички активи и пасиви е задължителна при оценка и продажба на цяло предприятие. В случая вниманието на оценителите е насочено еднакво отговорно не само към активите, но и към пасивите.

3. Правила за провеждане на инвентаризацията2

1. Инвентаризацията се провежда от специално упълномощени лица , натоварени със заповед на ръководителя или лица с права, които са нормативно уредени със закон или подзаконов нормативен акт.
2. Инвентаризацията се провежда периодично или по искане на компетентни държавни органи.
3. Инвентаризацията се изразява в количествено измерване и оценка на качеството на материални запаси, дъготрайни активи, вземания и задължения.
4. Фактическото преброяване, мерене теглене и пр. се извършва от материалноотговорните лица под непосредствения контрол на проверяващите .
5. Фактически установените количества се описват в Инвентаризационни описи или Актове за наличности. Те имат характер на доказателствено средство.
6. Сравняват се данните от фактически установените количества и качества активи с определените по счетоводен път. Изготвят се Сравнителна ведомост или друг подобен документ, предвиден в нормативните актове за провеждане на инвентаризациите. Възможно е да се комбинират Инвентаризационите описи със Сравнителните ведомости.
7. При установяване на различия е възможно да се признаят естествени фири или да се направят компенсации на липси с излишъци. При изпълнение то на тези действия трябва да се има предвид ,че естествените фири не са право на материално-отговорното лице. Това означава, че те се признават до нормативно определените размери.
8. При наличие на причинно-следствена връзка между липсите и излишъците се прави компенсиране само в количествено отношение. Стойностно некомпенсираните разлики са за сметка на материално отговорните лица - при липса или се признават като приход - при стойностен излишък. Причинно- следствена връзка между липсите и излишъците има тогава , когато липсата е причина за излишъка и обратно.

4. Видове инвентаризации и изискванията към тях

Инвентаризациите, независимо от строгата си законова регламентация, могат да бъдат разграничени в различни видове. Това разграничение се прави в зависимост от различни признаци - според периодите на провеждане , според похвата, според поставените цели и др.

Според периодите на провеждане на инвентаризациите биват годишни и периодични. В законовата уредба за инвентаризацията такива разграничения няма, но конкретно са разгледани периодите и сроковете за инвентаризиране на отделните видове активи на предприятието. Това показва, че се отчита класифицирането на инвентаризациите на годишни и периодични. Годишните инвентаризации се провеждат през последното тримесечие на годината, а периодичните - на различни периоди в зависимост от някои фактори. Такива фактори са: характера на съхраняваните материални запаси, тяхната обръщаемост, сложността на асортимента, вида на стопанските обекти и др. Периодичните инвентаризации, провеждани през последното тримесечие на годината се считат за годишни.

Според целите, които се преследват инвентаризациите биват балансови и контролни. Балансовите инвентаризации са свъразни предимно с реорганизации в стопанската дейност. Затова се провеждат при преобразуване и приватизации предприятието при съставяне на годишни баланси, при стихийно бедствие и др. Контролните инвентаризации имат чисто контролно роля и се разделят на задължителни и незадължителни. С тяхна помощ се установява до колко данните на счетоводното отчитане за съответно материалноотговорно лице отговарят ня фактическото състояние на поверените му активи. Контролните инвентаризации, провеждани в търговската мрежа на дребно, в заведенията за хранене, в изкупуването и в останалите стопански сектори имат определена превантивна роля за правилно съхранение и опазване на предоставените имущества на предприятието.

Интерес представлява делението на инвентаризациите на пълни и частни. Това деление се прави според обхвата на извършената дейност. Освен това, когато се разглежда далението на инвентаризациите според техния обхват, трябва да се има предвид отделния стопански обект - склад, магазини, заведения за хранене и др. При пълните инвентаризации на проверка се подлагат всички активи от една група в обекта, независимо от техните конкретни видове. Те са характерни за обектите в търговската мрежа на дребно и в заведенията за хранене, където стоките се отчитат само по стойност. Частичните инвентаризации имат непълен обхват и се провеждат при определени условия. Възможности за тяхното извършване съществуват за материалите, продукцията и стоките, където същите се отчитат количествено и стойностно.

Инвентаризациите могат да бъдат още планови и извънпланови в зависимост от това дали са предварително предвидени. Първите от тях се извършват съобразно сроковете, определени в законовите документи имат задължитлен характер. Извънплановите се извършват при особени случаи: при смяна на материалноотговорните лица, при стихийни бедствия, при преоценка на стоки, по сигнал за злоупотреби и т.н. Тяхната роля в икономическата практика не трябва да се подценява, защото при тях съществуват условия за установяване на сравнително по-големи разлики.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Инвентаризация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.