Интернационализация и европейзация на ПА. Необходимост от опознаването на ПА в други страни.


Категория на документа: Икономика


1. ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ И ЕВРОПЕЙЗАЦИЯ НА ПА. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ОПОЗНАВАНЕТО НА ПА В ДРУГИ СТРАНИ

Три изх. пункта за сравняване на ПА:
1. ПА се променя навсякъде драматично в последните 20г на 2 нива:
- Функционална промяна - качествени изменения в самата ПА
- Локална /регионална/ - отчитат се тенденциите във всеки един конкретен регион и във всяка една държава.
Промени се ролята, съдържанието и функцията на ПА, като влияние върху тази промяна оказаха научно-технологичния процес, стопанско-икономическите условия, промените в законодателството в отделните държави, глобализация и развитие на информираното общество, а така също и финансово икономическата криза от последните 7-8г
Сравнителната ПА като практика, като научна дисциплина и като система от зависимости в много голяма степен се оказа зависима от развитието на ЕС от фундаменталните промени настъпили след договора от Лисабон.
2. Фактор "администрация" се динамизира, тенденциите са към съкращаване на излишен персонал, към опростяване на функциите. В същото време тези тенденции не могат да се ограничат в една единствена държава. Няма еднотипност в отделните държави по отношение на адм. реформа.
3. Не може да има абсолютна едностипност между държави и международни организации като на субекти на международното право и право на ЕС
Интернационализация - е термин който показва наднационалност и динамика в развитието. Тя въздейства върху държавната адвинистрация на отделните страни основно в три направления:
1. Нарастването на динамиката на всички страни и елементи на интернационализацията - т.е увеличаване на влиянието на други държави и на международни институции върху националната политика на отделните страни.
2. Еднаквост или подобие на проблемите, които съществуват в различните страни, а от там нарастване на въпросите, които се обсъждат в международен план и на международни срещи. Затова върху администрацията оказват и проблеми като борбата с тероризма и трафика на хора, проблеми от демографско естество, проблеми свързани с опазването на околната среда и изграждането на нови административни технологии.
3. Изискване към ПА да бъде гъвкава, динамична, да измени и пригоди съществуващите институции към проблемите на гражданите като се отчита като първи основен фактор - Защита правата на човека и основните му свободи на базата на съществуващата в Европа правна рамка. Универсален акт в тази насока е Европейската конвенция за правата.
Процесите по присъединяването към ЕС се отразиха на интернационализацията на ПА, като най-значими са проблемите свързани с трансформацията на някои институции. /втори фактор/
Трети фактор - чисто юридически аспекти на взаимодействия между държавите
1. Виенска конвенция от 1969г която урежда универсално как да се сключват всички видове международни договори, какво да е тяхното съдържание и какви са последиците от тяхното действие.
2. Устава на ООН
3. Конституционни - традиции, начинът по който се отразяват върху действията на администрацията и нейния общ правопорядък.
Критерии за членство в ЕС - вторично се прибавят условията членство, формулирани за първи път при срещата на високо ниво в Копенхаген 1993:
1. Стабилност на институциите, което значи ефективност в тяхното действие
2. Гарантиране на демокрация, върховенството на закона и човешките права
3. Защита на правата на малцинствата и закрила на техните права и тяхното конституиране
4. Наличие на функционираща пазарна икономика
5. Конкурентоспособност, свобода в търговията, стопанския живот, способност да се отговори на очакванията на определени субекти, които имат активност в гражданския, стопанския и политическия живот.
6. Борбата със социалните проблеми, безработицата, с осигурителните и трудово-правни несъвършенства.
Всички тези фактори породиха необходимост от уеднаквяване законодателството на държавите, от търсене на възможности да еднотипност и хармонизация. Реализира се на няколко нива:
1. Ниво на конституционни реформи
2. Ниво на реформите на отделните правни отрасли, чрез промяна на съществуващите кодекси. По този начин Администрацията започва да действа в унисон с тези нови законодателни условия.
Актовете на Европ. комисия в отношение са водещи, те показват нарастване на потенциала на държави-кандидати като аспект от членството в ЕС /без административна реформа няма членство и това е поредната причина ПА на европейско ниво да претърпи динамични промени в последните 7-8 г./
3. Подзаконовите нормативни актове - /постановления/ в широкия аспект на понятието

По какъв начин ПА и СПА биват опознаваеми и разпознаваеми?
Това става с изучаването като учебна дисциплина, която е смесена или има интердисциплинарен характер.
Нарастването на обхвата и значението на административната дейност в обществения живот, доведе до нарастване броя на адм. дела в съдилищата и в същото време от необходимост от сравнителен анализ в адм. практика на отделните държави.
Към ден днешен съдебният контрол е най-авторитетното и разумно средство за проверка на законосъобразност на актовете на администрацията. Този контрол гарантира защитата на субективните права на гражданите, но той е трудно осъществим, ако не се отчита обществения интерес от една страна и от друга добрите практики в сравнителен аспект, които са постигнали другите държави.
В РБ призван да отстоява правораздаването е ВАС, който се явява първостепенна институция по роля, но последна от гледна точка на адм производство.
1. Администрацията влияе върху характеристиките на държавното устройство и върху характеристиките на държавното управление. За това от особена важност за организирането и функционирането на администрацията са съотношенията между трите вида власти в държавата /законодателна, изпълнителна и съдебна/
2. Значение има ролята и мястото на държавния глава.
3. Съотношението между централното държавно управление и местното управление.
4. Нивата и степента на развитост на местното управление.
5. Надзорът за конституционност и законност.
Различните държави са постигнали нееднозначни решения по тези въпроси. Практиката им е разнообразна, богата, съдържателна и това поставя на дневен ред въпроса за опознаването на ПА в останалите държави.
Сравнителното изучаване е метод на съпоставка чрез разкриването на конкретните белези и черти. Този метод очертава различните методи в изучаването на административните стандарти. Така на база на съпоставка между отделните държави се осъществява сравнителен анализ от универсален тип. Проблематиката се актуализира и осъвременява непрекъснато и това я прави социално значима.

Опознаването на т.нар "Ново административно законодателство"
1. Закон за ВАС
2. Закон за държавните служители
3. Закон за регионално развитие
4. ЗУТ
5. Закон за допълнение и изменение на Закона за адм.терит.устройствоСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Интернационализация и европейзация на ПА. Необходимост от опознаването на ПА в други страни. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.