Интерактивна страна на деловото общуване


Категория на документа: Икономика


3) Интерактивна страна на деловото общуване - формиране и поддържане на нагласи, промяна на нагласите (източник на съобщения)
1. Интерактивна страна на деловото общуване - обслужва въздействието върху другия човек като целта е постигането на желаното от другия поведение, отговор и разбиране. Деловото общуване се изразява в последователност от реакции на хората във времето един спрямо друг. Поведението на А влияе върху това на Б и предизвиква ответни реакции, които на свой ред променят поведението на А. Такъв е и характерът на процеса на формиране и поддържане на нагласите в и чрез деловото общуване.
2. Формиране и поддържане на нагласи (взаимно влияние на хората) - Нагласата е заучена предразположеност да се реагира стереотипно по отношение на даден обект. Човешките нагласи имат 3 компонента:
- афективен (емоционален) - обхваща посоката и интензивността на преживяната емоция към обекта на нагласата. Този компонент може да бъде положителен и отрицателен.
- когнитивен (познавателен) - отнася се до системата от убеждения и мисли на човека към обекта на нагласата - от рода на правилно и неправилно.
- конативен (поведенчески) - предразположение за действие към обекта на нагласата. Нагласите са организирани и биват както вътрешни, така и др. Трите компонента са взаимно свързани и непротиворечиви.
Формирането на нагласите е чрез научаване. Теорията на учене е базирана на Иван Петрович Павлов за условния рефлекс. Нарича се още "Теория за класическо обуславяне". Павлов установява, че след като се съчетаят в двойка безусловен и условен дразнител и това съчетание се поддържа достатъчно дълго, в последствие условният дразнител предизвиква същата реакция както и безусловния. По същия начин хората, асоциирани по задължителен начин, често получават отрицателни оценки само по пътя на асоциацията. Чрез подхода на учене хората могат да придобиват силни нагласи към социалните обекти, дори в отсъствието на личен опит с тях.
Поддържане на нагласите - процесите на награждаване и наказание в деловото общуване често са критичен фактор, който влияе върху поддържането на нагласите. Той се отнася до степента, в която индивидът е вербално и невербално подкрепян от другите. Психологически изследвания показват, че хората увеличават скоростта на изказване на мнения, когато другите се съгласяват с тях и обратно. По същия начин е доказано, че думата "добре" има силни подкрепящи свойства. Когато тази дума присъства често в разговора, хората бързо поддържат нагласата си или са по-склонни да модифицират съществуващи нагласи към подкрепящата посока.
Учене чрез съпреживяване - част от нагласите в деловото общуване на хората се формират не от личен опит, а като наблюдават наградите и наказанията, получавани от другите, дори и да нямат реален контакт с обекта. Установени са физиологичните доказателства, че понякога реагираме афективно на преживяванията на другите.
Осмисляне на нагласите - с този въпрос се занимават теориите за когнитивен дисонанс на Фестингер. Тези теории разглеждат хората като преработващи информация, опитващи се да осмислят това, което чувстват, правят и преценяват, за да се справят с несъответствията, които се появяват в нагласите. "Искам да съм здрав, но обичам да пуша" - това несъответствие е психологически неприятно състояние и според Фестингер подтиква хората активно да търсят начини за намаляването му - чрез намаляване на съответствието. Основната идея е, че когато човек има идеи или мисли, но същевременно това е в състояние на когнитивен дисонанс, то той прилага 3 подхода, за да намали психологическото напрежение от дисонанса: модифициране на идна от идеите, промяна на възприеманото значение на когницията, добавяне на допълнителни елементи в някоя нагласа, така че двете противоречащи си нагласи взаимно да се изключат. Другата разновидност на когнитивния дисонанс се обяснява от балансовата теория. Тя се изразява с формулата: Р - О - Х . Ако Р харесва О и някакъв обект Х, то с голяма степен на вероятност Р ще предположи, че О също харесва Х. Това води до много големи грешки в деловото общуване.
3. Промяна на нагласите - Основата на всички опити за убеждаване е желанието или да се променят съществуващи нагласи или да се формират нови с надеждата, че тази промяна в нагласите ще доведе до промяна в поведението. Има 3 основни фактора, които влияят върху процесите на убеждаване и промяна на нагласите. Първият от тях е източник на съобщението - в деловото общуване характеристиките на източника на информация влияят върху това дали съобщението ще се приеме или отхвърли. В тази група фактори изключително важна е привлекателността на комуникатора. Физическата привлекателност на комуникатора засилва способнотта на индивида да убеждава другите, умее да говори по-добре, самооценяват се като по-убедителни, по-оптимистични са за бъдещ успех в кариерата и показват по-висок среден успех. Експертните познания и доверието са свързани с въздействието на съобщението. Експертът много по-лесно предизвиква промяна в нагласите, дори когато съобщението му не е съответно на експертната му област. Дори и експертите понякога не са убедителни, ако хората вярват, че имат користни цели. Такива съобщения се разглеждат обикновено като обслужващи интересите на комуникатора и вероятно ще бъдат пренебрегвани от публиката, въпреки експертните му познания. Обратното също е вярно: комуникатори, които се разглеждат от публиката като представящи аргументи срещу личните си интереси се възприемат като заслужаващи изключително доверие. [....]
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Интерактивна страна на деловото общуване 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.