Институционални форми за предоставяне на социални услуги


Категория на документа: ИкономикаОсновна координираща роля имат ДАЗД и МВР. Към Агенцията е създаден Национален съвет за закрила на детето, който включва представители на всички министерства и на неправителствени организации, работещи по закрилата на правата на децата. Националният съвет е консултативен орган към Председателя на Агенцията, който взима окончателните решения по повдигнатите въпроси.
Към Дирекциите за социално подпомагане в страната, които са в структурата на Агенцията за социално подпомагане, са създадени специални звена, които работят по закрилата на децата на местно ниво. Отдели за закрила на детето съществуват към всички общини в България (272).
Също така към дирекциите за социално подпомагане се създават комисии за закрила на детето с консултативни функции, в които участват представители на общинската администрация, дирекция "Социално подпомагане", регионалните звена на Национална служба "Полиция", регионалните инспекторати по образование на Министерство на образованието и науката, районните центрове по здравеопазване, местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, както и на юридически лица с нестопанска цел и други, които осъществяват дейности по закрила на детето.
Към Министерския съвет съществува и Централна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
Основен партньор в работата на ДАЗД по превенция на насилието и в частност по Националния план за действие срещу сексуалната експлоатация на деца с търговска цел е УНИЦЕФ.
Сътрудничеството с Международната организация по миграция в областта на борбата с трафика на деца е от съществено значение.
Председателят на Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ е специализиран орган за ръководство, координиране и контрол в областта на закрилата на детето.
В ДАЗД има специализирана дирекция "Контрол по правата на детето", в която постъпват сигналите за нарушаване на детските права, сред които нерядко са и сигналите за насилие над деца
През 2003 г. бе приет Закон за омбудсмана.
Към Народното събрание съществуват Комисия по правата на човека и вероизповеданията, към която е и Подкомисията за правата на децата, както и Комисия по проблемите на децата, младежта и спорта.
Към Президента на Република България е създаден и Съвет за детето.


Ролята на Гражданското общество, като технологична
същност на социалната работа с деца в риск

В България по проблемите на децата активно работят около 130 НПО, като част от тях са специализирани в различните аспекти на насилието над деца. Основната им дейност е насочена към превенция на насилието, информационни кампании като някои от тях предлагат услуги по възстановяване и реинтеграция на деца, жертви на насилие. Осъществени са редица обучения на социални работници, медицински и педагогически персонал в училища и детски градини по проблемите на насилието над деца.
ДАЗД работи в тясно сътрудничество с неправителствени организации с предмет на дейност закрила правата на детето. От началото на 2004 лицензира НПО за предоставяне на социални услуги.
Министерство на образованието и науката с НПО реализират следните дейности:
Разработват се обучителни материали и се издават основни международни документи в областта на правата на човека и правата на детето. Те се предоставят на специалисти за работа в училища, интернати, домове за деца и други институции, работещи с децата. За подпомагане на специалистите се организират семинари за подготовката им за работа с обучителните материали. Съвместни дейности по превенцията на трафика на момичета и жени и работа с момичета и млади жени, жертва на насилие. Реализиране на програми за борба с насилието в средните училища, насочени към култивиране на осъзнато ненасилствено поведение сред младите хора.
Осъществяване на проекти сред децата и младите хора в средното училище, насочени към преодоляване на предразсъдъците в отношенията между половете, повишаване на разбирането за културното и социално образование на половите стереотипи при възприемане на човека от другия пол. Програмите включват знания за основните човешки права, международни и български правни норми, документи и институции, които защитават правата, както и теми, които идват като заявка от самите ученици.
Реализиране на инициативи, свързани с повишаване на между културното разбирателство и толерантност чрез популяризиране на културата, бита и вярванията на различните етнически общности. Издадени са различни печатни материали по тази проблематика, които са разпространени в различни училища в страната. Разработена е обучителна програма за учителите по въпросите на човешките права и интеркултурните взаимодействия. Тя се прилага в училища, където учат деца от различен етнически произход. Провеждат се семинари с представители на училищата за повишаване на компетентността им за работа в мултикултурна среда, за споделяне на опит, за съгласуване на усилията на различните институции в сферата на образованието по места. Осигуряват се възможности за сътрудничество на регионален принцип.
Реализират се проекти свързани с гарантирането на равен старт за ромските деца в училище. Това става чрез предварително изучаване и подготовка по български език, както и чрез подпомагане на изучаването на учебния материал в допълнителни форми м рамките на училището в 1-4 клас. Като допълнителни форми са музикални и танцови школи, изобразително изкуство, керамика, компютри, стенография, куклен и детски театър и други клубове по интереси.
Проекти, насочени към повишаване на образователните възможности за ромските деца чрез подготовка и въвеждане на помощник-учители в детските градини и подготвителните класове и подобряване на взаимодействията на учителите и родителите.
Реализиране на проекти, насочени към интегриране на деца от малцинствен произход в рамките на смесените училища и паралелки, както и тези, насочени към разработване на локални подходи за десегрегация на ромските училища.
Въведени са нови ученически карти с подробни данни за ученика, родителите и училището.
Охранителните фирми в училищата осъществяват перманентен контрол чрез пропускателния режим в сградите на училищата, контрола в междучасията, както и преди и след учебните часове.
Споразумение между МОН, МВР и Националния център за отдих, възстановяване и спорт относно провеждане на национална кампания "Скорост и безопасност".
Партньорство на училищата с полицията под формата на т.н. "Час на полицая" и на засилен полицейски патрул около училищата в определени часови интервали с голямо придвижване на ученици в районите на училищата.
Медиите имат основна роля при повишаването на осведомеността на обществото относно проблема с насилието над деца. В Националния план за действие срещу сексуална експлоатация на деца с търговска цел се очертава мястото на медиите като партньор в пропагандирането на нулева толерантност към насилието над деца.
Децата като участници в дейностите по проблемите на насилието :
На проведената ІІ- ра национална конференция по проблемите на сексуална експлоатация на деца с търговска цел участват и деца, доброволци към Български младежки червен кръст.
Към ДАЗД се сформира Обществен детски съвет, като негови представители участват в заседанията на Националния съвет за закрила на детето и в работните групи към него, както в организираните от ДАЗД инициативи.
Към Президента на Р България е създаден и Съвет за детето, чрез който децата имат възможност свободно да отправят своите предложения.
Български детски и младежки парламент също организира дейности в областта на превенция на насилието.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Институционални форми за предоставяне на социални услуги 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.