Институционални форми за предоставяне на социални услуги


Категория на документа: Икономика


Системно-структурния вариант за разглеждането на технологията на социалната работа в общността с деца и семейства е един от възможните подходи за формирането на обобщена визия за отделните системи, както и за взаимодействието им в цялостния процес на тези дейности.
Вариант е и функционалния подход, насочването на който е към следствията на системно - структурните взаимоотношения.
Комбинирането на двата варианта съдейства за оптимизирането на основната цел на социалната услуга, именно максимално ефективен подход за решаване на проблеми и задачи на социалната работа.
За извършването на един цялостен, подпомагащ процес е нужна технологична обособеност на основните компоненти на процеса, след което идват специфичните задачи и подходи за реализирането им.
Обхватната представа за технологията на социалната работа в общността за деца и семейства и за всяка останала разбира се, може да бъде изградена, като я разделим на стандартна и нестандартна социална работа, реализираща социални услуги.
- под стандартна можем да разбираме теорията и практиката на социалната работа, основани на научни разработки и емпирични данни от професионалните дейности на научния работник и помагащия специалист.
- в нестандартната можем да включим: бита, културата, специфичното поведение на дадена общност, група, индивид, характеристики на познанието, който ще помогнат на помагащия специалист да навлезе и достигне по-близо до причини, факти и следствия за дадено поведение, като се насочи в приемливи времеви рамки към ефективна помагаща дейност.
Теоретичните и практически постановки, преплитащи се в научна и професионална дейност, подкрепят в голяма степен развитието на технологичния процес на социалната работа в общността, която има нужда от подкрепа на по-стабилно теоретично и практическо взаимодействащо равнище на реализация.
За да дадем разнообразие и възможност за развитие на този процес трябва да признаем също голямата значимост на нестандартната технология на социална работа (услуги) в общността.


Технологична същност на социалната работа за деца в
риск и нейната правна рамка.

През 1991 г. Р България ратифицира Конвенцията на ООН за правата на детето. През 1992 ратифицира Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи, през 1994 - Европейската конвенция за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото и унизително отнасяне или наказание, през 2001 - Конвенция № 182 относно забраната и незабавните действия за ликвидирането на най-тежките форми на детския труд, през 2002 - Конвенцията за защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване, през 2003 - Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца и Европейската конвенция за признаване и изпълнение на решения за упражняване на родителски права и възстановяване на упражняването на родителските права.
През 2001 Р България ратифицира със закон Факултативния протокол към Конвенцията на ООН за правата на детето относно участието на деца във въоръжен конфликт и Факултативния протокол относно търговията с деца, детската проституция и детската порнография.
С последните промени в НК от 2002 и 2003 година е предвидена утежнена наказателна отговорност и са завишени сроковете на определени наказанията.
Набелязани са мерки и са приети промени в Кодекса на труда, с оглед институционални мерки за ограничаване на тежките форми на детски труд.
В Гражданскопроцесуалния кодекс /ГПК/ е предвидено специално съдебно производство за връщане на дете или за упражняване правото на лични отношения във връзка с прилагането на Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца.
През 2000г. в Р България е приет Закон за закрила на детето.
През 2001г. на основание ЗЗД е приета Наредба за условията и реда за предоставяне на полицейска закрила на детето.
През 2003 г. влезе в сила Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето.
През същата година бяха приети следните подзаконови документи към ЗЗД: Наредба за специализирана закрила на деца на обществени места, Наредба за критерии и стандарти за социални услуги за деца, Наредба за условията и реда за осъществяване на мерки за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в институции, Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и Наредба за закрилата на деца с изявени дарби.
През 2003 г. е приет Закон за борба с трафика на хора. Прието е и вторично законодателство към него: Правилник за приютите за временно настаняване и центровете за закрила и помощ на жертвите на трафик на хора и Правилник за организацията и дейността на Националната комисия за борба с трафика на хора.
През 2004 година се приемат изменения и допълнения в Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
На 30.06.2004г. на първо четене са приети от Народното Събрание Закон за защита срещу домашното насилие и Закон за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство.
Според Закона за народната просвета - чл. 4 /1/ гражданите имат право на образование. Те могат да повишават непрекъснато своето образование и квалификация. 2/ не се допускат ограничения или привилегии, основани на раса, народност, пол, етнически и социален произход, вероизповедание и обществено положение.
В Правилника за прилагане на Закона за народната просвета са определени отговорностите на различните участници в учебно -възпитателния процес, включително и тези на учениците. чл. 128,129,132,133,134,139. В длъжностните характеристики на специалистите, работещи с деца, е включен Етичен кодекс на професионалистите, работещи с деца.
През 2002 г. е приета Национална програма за децата на България.
През 2003 г. бяха приети и в момента се работи по Националната стратегия за защита децата на улицата, Националния план за действие срещу сексуалната експлоатация на деца с търговска цел и Плана за намаляване броя на деца, отглеждани в специализираните институции в Р България 2003-2005.
През 2003 година е приет Закон за защита срещу дискриминацията, чрез който се забраняват всички форми на дискриминация.
През 2004 бе приет и План за работа с просещите деца, който предвижда мерки за закрила на децата, използвани за просия и ограничаване на просията в по-големите населени места.
Системата за закрила на децата се прилага и за децата чужди граждани, бежанци и без статут.
НК предвижда в определени случаи престъплението, извършено от непълнолетен, да се разглежда и наказание да се определя не от съд, а от специализирана административна комисия по специален ред, предвиден в ЗБППМН.
В НК е криминализирано насилието върху деца от родители.
Няма специализирани съдилища, като има някои специални правила в НПК при разпит на малолетни и непълнолетни .
Минималната възраст за валидно сексуално съгласие е 14 години и е еднаква за момичета и за момчета. С измененията на НПК от 2004 г. тя е уеднаквена също така при хетеро и хомосексуалните контакти. Според НК съвкупления с деца не навършили 14 годишна възраст са наказуеми.
Съгласно разпоредбите на Семейния кодекс брак може да сключи лице, навършило осемнадесет години. Семейният кодекс разрешава сключване на брак и от непълнолетно лице, навършило 16 години, по изключение и ако важни причини налагат това.
Законодателната уредба се съдържа в НК, чл.159. (1),(2),(3),(4),(5),(6).
От учебната 2003-2004 г. във вътрешните правилници на училищата са въведени Правила за безопасна работа на учениците в училищната мрежа и в Интернет.
За престъпления на насилие срещу деца сигнали се подават по общата уредба в НПК - чл. 186 и чл. 187 НПК. Общо задължение за всички граждани и длъжностни лица да уведомяват за престъпление - чл. 174 НПК.
В ЗЗД също има разпоредба за задължение за съдействие, чл.7 (1),(2),(3)
Според ЗЗД една от мерките за закрила на децата е осигуряването на правна помощ от държавата, чл. 15 от Закона за закрила на детето, чл. 70, ал. 1, т. 1 НПК, и (2) , както и чл. 52, 60.
Улеснена процедура за подаване на сигнали и подобряване на сътрудничеството с НПО.
Разпитът на малолетен и непълнолетен е уреден в НПК - чл. 99. Защита на свидетеля - чл. 97а НПК, и в приетия на първо четене Закон за защита на лицата във връзка с наказателното производство. Законът за борба с трафика на хора съдържа специални разпоредби, ако жертвата съдейства за разкриване на извършителя, като в чл. 25 от ЗБТХ се предвижда даването статут на специална закрила .
Мерки за рехабилитация и интеграция са предвидени в ЗБТХ
Малолетни или непълнолетни, които са освободени от наказателна отговорност по реда на чл. 61 НК с налагане на възпитателни мерки - престъпленията се разглеждат по реда, предвиден в ЗБППМН.


Друг важен елемент от технологията на социалната
работа с деца в риск е институционалната рамка на тази дейност.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Институционални форми за предоставяне на социални услуги 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.