Институции на законодателната и изпълнителната власт и тяхната специфика в политическата система в Република България


Категория на документа: ИкономикаСпоред чл. 97, ал. 1: "Пълномощията на президента и вицепрезидента се прекратяват предсрочно при:
o подаване на оставка пред Конституционния съд;
o трайно невъзможност да изпълнява правомощията си поради тежко заболяване;
o при условията на чл.103;
o при смърт; т.е. преди да е изтекъл петгодишния им мандат, при условия, определени от Конституцията.

Принципът на разделение на властите се реализира в социалната практика съобразно конституционните норми, главно при следните взаимодействия и взаимен контрол:

Народното събрание въздейства върху президента с това, че може да повдигне и поддържа пред Конституционния съд обвинение срещу него за държавна измяна и нарушаване на Конституцията; може да уважи или да отхвърли президентско вето върху закон, приет от Народното събрание; може да възприеме или да отхвърли предложения на президента, направени в негови обръщения към Народното събрание; може да се съгласи или да отхвърли решение на президента за обявяване положение на война, военно или друго извънредно положение, взето когато Народното събрание не заседава; може да приеме или да отхвърли предложение на президента за избор на министър-председател.

Народното събрание въздейства върху Министерския съвет с това, че избира министър-председател и по негово предложение - структурата и състава на Министерския съвет, както и прави промени в тях по предложение на министър-председателя; осъществява парламентарен контрол върху дейността на Министерския съвет, министър-председателя и отделни министри чрез задаване на въпроси, питане, гласуване на предложение за недоверие към Министерския съвет или персонално към министър-председателя; приема, променя или отхвърля проектозакони и други актове, предлагани от Министерския съвет; приема политически и правни актове, които ангажират оперативната дейност и политиката на Министерския съвет.

Президентът въздейства върху Народното събрание с правото на вето върху приети закони и връщането им за ново обсъждане; с обръщенията към Народното събрание; с възможността да го разпуска в един случай - когато при трикратен опит то не може да избере министър-председател и/или правителство; с правото да обявява положeние на война при определени условия, на военно или друго извънредно положение, когато Народното събрание не заседава.

Президентът въздейства върху Министерския съвет в хода на тяхната съвместна компетентност, когато той се произнася окончателно по предложения на Министерския съвет- например назначава и освобождава от длъжност ръководителите на дипломатическите представителства и постоянните представители на България в международни организации и други. Несъмнена е ролята на президента и при формиране на правителството, както и коригиращата му функция чрез идеи, оценки и предложения, формулирани в обръщенията му към народа. Той е върховен главнокомандващ на въоръжените сили в мирно и военно време с реални правомощия и в тази насока спрямо изпълнителната власт.

Министерският съвет въздейства върху президента в хода на вече очертаната им съвместна компетентност.

Правно регламентираните връзки и взаимоотношения на държавните органи, чрез които се осъществява разделението на властите в България, са приложени в социалната практика.

Конституционно установената българска политическа система е реална и динамична и съответства на съвременния европейски конституционализъм.

Използвана литература:

1. www.wikipedia.org

2. www.bglegis.com

3. Конституционната политическа система на Република България; (Аналитичен обзор);

Доц. д-р Масис Хаджолян

4. Цветка Стоенчева, Регионална икономика

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Институции на законодателната и изпълнителната власт и тяхната специфика в политическата система в Република България 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.