Иновативен продукт в пенсионното осигуряване


Категория на документа: ИкономикаСА "Димитър А. Ценов" - Свищов

Студентска кръгла маса на тема:
"..................................................................................................................................."

Д О К Л А Д
на тема:
"......................................................................................................................................................"

Студент:
Чудомир Пламенов Мариянов
Рецензент: доц. д-р Н. Нинов
Ф№ 101255, ІV курс,
Група: 11

Свищов
2014
Характеристики на осигурителния пазар и пенсионноосигурителната система

Осигурителния пазар е икономическото пространство, на което се осъществява диалога и се реализират интересите на субектите, търсещи и предлагащи осигурителни продукти и услуги.

Основният продукт, който се предлага на този пазар, е защитата от настъпване на неблагоприятно събитие при осигурените лица. Нашето предприятие се занимава с пенсионното осигуряване.

През 2000 г. се поставя началото на тристълбовата система на пенсионно осигуряване в България. Новият модел дава възможност, в допълнение към държавната пенсия, лицата да получават и пенсии, формирани на капиталов принцип, от фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Към държавната система на пенсионно осигуряване (I стълб) се добавя допълнително задължително пенсионно осигуряване - ДЗПО (II стълб), което функционира чрез Универсални и Професионални фондове, и допълнително доброволно пенсионно осигуряване ДДПО (III стълб), което функционира чрез Доброволни пенсионни фондове.

Пенсионноосигурително дружество ''Топлина''

ПОД "Топлина" АД е едно от най-новите пенсионноосигурителни дружества в Република България, учредено през 2006 г., притежаващо Лиценз №02-ПОД/17.08.2006 г. лицензирано от Комисията за финансов надзор, регистрирано в Софийски градски съд на 27.09.2006 г. ф.д. № 9984/2006 г.

Капиталът на дружеството е 5 млн. лв. Дружеството е член на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.

Основни акционери на ПОД "Топлина" АД са авторитетни финансови дружества и институции с динамичен икономически растеж, собственост и значително икономическо влияние в сферата на енергетиката, финансовите услуги и търговията, сред които "Брикел" ЕАД, "ЕЛ ЕМ Импекс" ЕООД и др. Банка попечител на фондовете, управлявани и представлявани от ПОД "Топлина" АД, е "Инвестбанк" АД. ПОД "Топлина" АД е изградено, като е използван натрупаният до момента на учредяване опит от реформата на пенсионното осигуряване в България и като са взети предвид тенденциите, съдържащи се в директивите на Европейския съюз за развитието на пенсионното дело в обединена Европа.

Дружеството управлява три пенсионни фонда:

• Доброволен пенсионен фонд "Топлина"
• Професионален пенсионен фонд "Топлина"
• Универсален пенсионен фонд "Топлина"

Стратегията на акционерите на дружеството е изграждане на структурно балансирани фондове на браншови признак. Основополагащ бранш е енергетиката и добивната промишленост.

ПОД "Топлина" АД има двустепенна система на управление.

Основната цел на ПОД "Топлина" е:

• Утвърждаване на дружеството като едно от авторитетните, стабилни и сигурни пенсионноосигурителни дружества в България, с висококвалифициран състав и широка мрежа от осигурителни посредници.
• Прилагане на практики на управление на фондовете, които да гарантират много добро административно, информационно и консултантско
обслужване на осигурените лица.
• Разумно инвестиране на активите на фондовете, които водят до получаване на максимално висока доходност в полза на осигурените лица при
минимален риск и стриктно спазване на законовите изисквания.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Иновативен продукт в пенсионното осигуряване 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.