Иновационна идея


Категория на документа: Икономика
РЕФЕРАТ

TEMA:
Иновационна идея

Изготвил:
Фак. №
Специалност:

Настоящата идея предвижда създаване на туристическа агенция "Mountain" в град Пловдив в началото на 2013 година. Агенцията ще се специализира в областта на планинския туризъм-алпинизъм, екотуризъм, селски туризъм в планински селища, пара и делта планеризъм, маунтайн байк. Дейността ще се развива предимно в планините Родопи, Рила, Пирин и Стара планина.

Основна задача на фирмата е да предлага качествени услуги на клиентите си, с което да привлича не само български, но и чуждестранни туристи.

Успехът на бизнес-действията ще зависи от степента на разбирателство и сътрудничество между различните организационно-управленски отдели в агенцията. В град Пловдив агенциите, които предлагат алтернативни форми на туризъм, са твърде малко. Агенция "Mountain" ще се възползва от заемането на подобна пазарна ниша. Имайки предвид, че в последните години се наблюдава нарастване на интереса към алтернативния туризъм, може да се очаква успешно развитие на дейността на фирмата, при правилна изработена и успешно следвана маркетингова стратегия.

Възникване на идеята

Алтернативния туризъм в България има потенциала да се развие до отрасъл с национална значимост, а страната да се превърне във водеща в тази област сред държавите от Източна Европа.

България притежава редица туристически ресурси, благоприятстващи развитието на специализирани видове туризъм. Във високо конкурентна среда, каквато е туристическият бизнес, е много важно малките или прохождащи туристически агенции да се специализират в един или няколко вида туризъм. Туристическа агенция "Mountain" ще се специализира в областта на планинския туризъм. Наличието на значими планински масиви в страната е предпоставка за успешно развитие на подобен вид дейност.

Цели и обхват на проекта

1.Дългосрочни цели /до 3г./ - Туристическа агенция "Mountain" да се утвърди като една от водещите фирми на туристическия пазар.

- Да се осъществяват взаимодействия с български и чуждестранни туроператори, за да се достигне до обмен, резервации и продажби на места в България и извън България.

2.Краткосрочни цели /до 1г./

Настаняване на туристическия пазар и успешно развиване на дейността.

3.Материално-техническа база

- ще бъде наета подходяща сграда за седалище на фирмата.

- Материалната база е свързана с оборудване за катерене, алпинизъм; палатки за спане на открито; екипи, които се дават под наем.

4. Технологичен процес на услугата - свързан е с посрещане на туристите настаняване в почивната база, запознаване с програмата, превоз до мястото за провеждане на събитието, провеждане на самото събитие, връщане обратно в залата за отдих.

Анализ на средата, в която ще функционира туристическата агенция

За да реализира успешен бизнес, фирма "Mountain" трябва непрекъснато да усъвършенства качествено елементите на маркетинговия микс. Това ще се осъществява в рамките на нейната вътрешна среда, която ще определя в не малка степен възможностите на туристическата агенция да реализира поставените си цели. Успехът на бизнес - действията ще зависи от степента на разбирателство и сътрудничество между различните организационно-управленски отдели. По функционални области е възможно разграничаване на следните отдели в агенцията:
* Общо управление - тук ще се определят целите и технологията на работа; отговаря за осигуряването и поддържането на основните функции на агенцията. Тук се извършват типичните управленски дейности като планиране производството на продуктите и услугите, контрол на качеството на предлаганите туристически услуги, управление на паричните наличности, осигуряване на финансови ресурси за ремонт, поддръжка, сервиз на автобусите на фирмата.
* Счетоводно-финансов отдел - този отдел ще се занимава със счетоводна дейност, ще прави анализ на финансовото състояние, ще отговаря за изплащане на заплатите на служителите и ще упражнява финансов контрол.
* Отдел "Материално-техническо снабдяване и контрол" - ще отговаря за снабдяване на всички автобуси с необходимите консумативи (напитки и др.) и материали; завеждащият отдела се явява материално-отговорно лице.
* Отдел "Туристическо обслужване" - тук ще се получават резервационните списъци за предстоящите пътувания, организирани от туристическата агенция. Този отдел ще организира и дейността по трансферите при посрещането и изпращането им; ще предава ваучерите на новопристигналите за обработка и фактуриране в отдела. Рекламира и продава организираните от отдела екскурзии.

В туристическа агенция "Mountain" се предвижда да влизат: 1 мениджър на фирма; 1 управител отдел "Материално-техническо снабдяване"; 2 организатори туристически услуги; 1 счетоводител; 2 техници; 4 шофьори; 4 екскурзоводи.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Иновационна идея 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.