Иновациите в предприятието и факторите, оказващи влияние върху иновационния процес


Категория на документа: Икономика


Великотърновски университет "Св.св. Кирил и Методий"

Стопански факултет

Курсова работа по
Икономика на предприятието

Тема: Иновациите в предприятието и факторите,

оказващи влияние върху иновационния процес

Разработил:

Специалност:

Факултетен номер:

Приел:
Съдържание

1.Въведение...........................................................................................................стр.3

2. Същност на иновациите................................................................................стр.4
2.1. Иновацията като дейност..............................................................................стр.4
2.2. Иновацията като процес................................................................................стр.5
2.3. Иновацията като резултат.............................................................................стр.5

3. Класификация на иноваци...........................................................................стр.6
3.1. Основни фактори за класификация на иновациите...................................стр.6

4. Същност и структура на иновационния процес.......................................стр.7
4.1 Етапи на иновационния процес.....................................................................стр.8
4.2 Жизнен цикъл на иновационния процес.....................................................стр.10
4.3 Фактори, стимулиращи иновационния процес..........................................стр.11
4.4 Фактори, възпрепятстващи иновационния процес....................................стр.12

5.Заключение.................................................................................................... стр.14

Въведение

Иновационният процес е най-важната част от цялостната стратегия на предприятието. Той е едно от средствата за постигане на целите на компанията, а целите на всяка компания са свързани с продажба на продуктите, които произвежда, търгува и от които извлича максимална печалба. В този смисъл иновационният процес е основният път към осъществяване на дългосрочните цели на фирмата. Той е задължителен за всяка компания. Разработването и изпълнението на иновационните проекти позволява на компанията да бъде лидер и основен конкурент на пазара. Компания, която пренебрегва иновационната дейност, е обречена на пазарен неуспех и поглъщане от конкуренцията.

Иновационният процес може да се дефинира като процес на създаване и разпространение на иновации, т.е. той представлява съвкупност от последователни и логически свързани дейности и задачи, които трябва да бъдат изпълнени от момента на зараждане на идеята за иновация до пазарната й реализация и нейното разпространение.

Моята курсовата работа цели да изясни какво точно представляват иновациите и иновационенният процес, ще разгледам видовете иновации и факторите за тяхната класификация, ще определя влиянието на различните фактори върху иновационния процес.

Същност на иновациите

Понятието иновация възниква още в началото на ХХ век. Въведено е от австро - американския икономист Йозеф Шумпетер. В книгата си "Теория на икономическото развитие " той описва иновационните процеси като "създаване на нови комбинации" или изменения в развитието на пазара и производството.

В своите по - късни трудове Йозеф Шумпетер въвежда и самото понятие "иновация", под което разбира изменение с цел да се внедрят и използват нови видове потребителски стоки, нови производствени и транспортни средства, пазари и форми на организация в производството.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Иновациите в предприятието и факторите, оказващи влияние върху иновационния процес 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.