Инфлацията и нейното влияние върху икономиката


Категория на документа: Икономика


Югозападен университет "Неофит Рилски"
Стопански факултет

Курсова работа

По Макроикономика

на тема: Инфлация и нейното влияние върху икономиката

Съдържание:

1. Определение за инфлация.
2. Измерване на инфлацията.
3. Видове инфлация.
4. Подходи за обяснение на инфлацията.
5. Фактори за инфлацията.
6. Ефекти на инфлацията.
7. Антиинфлационна политика и антиинфлационни мерки.
8. Крива на Филипс.
9. Данни от националния статистечески институт за инфлация и индекси на потребителските цени.

Инфлацията е едно от най-болезнените и носещи хаос в икономиката явления.По-рано тя почти не се е срещала,поради което се смята за феномен на 20 век.
Терминът "инфлация" има латински произход и в превод на български означава "набъбване" или "раздуване".
1. Определение за инфлация.
Под инфлация се разбира общото покачване на равнището на цените заради прекомерната парична маса или свиване на стоковото предлагане,в следствие на което парите се обезценяват и настъпва преразпределение на доходите.
Инфлацията по своята същност е обективен механизъм за балансиране на икономиката.Когато икономиката се нуждае от свиване на реалните доходи,но номиналните са фиксирани или се покачват,инфлацията обективно решава този проблем-цените започват да растат по-бързо от номиналните доходи.В резултат реалните доходи спадат.
Ако икономиката е в състояние на намаляване на средногодишния темп на инфлация е на лице дезинфлация.При нея цените се покачват,но бавно,докато се стабилизират на определено ниво.
Ако икономиката премине в състояние на намаляване на общото равнище на цените на лице е дефлация.
2. Измерване на инфлацията.
Темпът на инфлацията обикновенно се изчислява чрез индекса на потребителските цени-ИПЦ за отделен месец или средно за годината въз основа на определена "потребителска кошница" ,която представлява сбор от най-потребяваните стоки и услуги.
Годишният темп на инфлацията е процентното изменение на индекса на цените на потребителските стоки и услуги в текущата година в сравнение с предшестващата и се измерва по формулата:

Индекс на цените през Индекс на цените от

текущата година ‒- предходната година

Инфлацията= --------------------- 100

Индекс на цените от предходната година

Ако приемем,че покупната цена на пазарната "кошница" през текущата година е 200 еденици,а през базисната година е 100 еденици.При това положение:

200 ‒- 100

Годишен темп на инфлацията= -------- 100 = 100%

100

т.е. цените са нараснали със сто процента в сравнение с базисната година.
3. Видове инфлация.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Инфлацията и нейното влияние върху икономиката 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.