Инфлация в България 2000-2013


Категория на документа: Икономика


Университет "Професор д-р. Асен Златаров"
Факултет Обществени науки
"Туризъм"

Курсова работа

(специалност Макроикономика)

Инфлация в България
2000-2013

Изготвил: Проверил:
Росен Красимиров Колев Доц. д-р Антон Маринов
Специалност: Туризъм
Курс: първи
Фак . №616

Бургас ,Априлл 2014
Съдържание

1.Инфлация - същност и видове

2.Фактори, влияещи върху инфлацията

3. Фактори, влияещи върху инфлацията в България в последните години (2000-2013)

3.1 Ефектът Balassa & Samuelson

3.2 Присъединяването на България към ЕС

3.2.1 Изравняване на ценовите равнища с тези в ЕС

3.2.2 Повишение на косвените данъци

3.3 Влиянието на международните цени

3.4 Повишение на държавно регулираните цени
4. Инфлация по години 2000-2013

5. Предложения за антиинфлационна политика

1.Инфлация - същност и видове

Като термин инфлацията за първи път е упомената в САЩ по време на гражданската война в средата на 19-ти век. Но като проявление то съществува още от времето на първите пазари. Към края на 19 ти век в Европа термина се използва като синоним на обезценяване на парите. Инфлацията не е еднократно повишение на цените на стоките и услугите, а е процес който намаля покупателната способност на парите следствие на продължително увеличение на цените на стоките и услугите. Повишението на равнището на цените може да е следствие от повишено количество пари в икономиката, увеличение на цените на основните ресурси за производство или повишено търсене (при положение че икономиката вече е достигнала Y*). Един пример за обезценяване на парите по отношение на увеличеното им количество: Ако предлагането на хайвер е толкова изобилно, колкото и предлагането на картофи, цената на хайвера - или разменното съотношение между хайвера и парите или други стоки - ще се промени значително. Тогава и покупката на хайвер ще е свързана с много по-малко разходи. По същата логика, ако количеството на парите се увеличи, покупателната сила на паричната единица - т.е. количеството стоки, които могат да се закупят срещу дадена сума пари - ще намалее.

Инфлацията е различна според различните й характеристики:
a) Според вида на икономиката в която се проявява: Явна (при пазарна икономика) и Неявна (при Административно-командна икономика);
b) В зависимост от очакванията - Очаквана (която е предвидена за определен период от време) и Неочаквана (когато инфлацията надвиши очакваните стойности);
c) В зависимост от скоростта с която растат цените - Умерена ( до 10% годишно), Галопираща (над 20% годишно) и Хиперинфлация (минимум 50% месечно в рамките на минимум 10 месеца);
d) В зависимост от факторите, който я пораждат се дели на Фискална, Банкова, Импортна:
a. Фискалната (институционална) - свързана е с пускането в обръщение допълнително количество книжни пари (По време на златната треска това става с допълнителното количество злато влязло в обръщение);Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Инфлация в България 2000-2013 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.