Индустриален мениджмънт


Категория на документа: Икономика


371 203 436,6 359,9

360,1
404,9 302,5 510,5
297 221,8 74,7 68,7 2968
2381

4034
2101
2576
3465
2433

1445
699
1504 24150 25140
24730
21470 23590 31910
25620 24170
4640
3390
Източник: Internet Indicator, ITU, 2001.

Анализът на данните от табл. 7. води до следните изводи:

Индексът на глобализацията зависи силно от трите показателя ИКТ - съответните коефициенти за корелация са в интервали от 0,75 до 0,83. В най-голяма степен този индекс зависи от ПК на 1000 души, в по-малка - от телефоните на 1000 души, и в още по-малка - от Интернет-ползвателите на 10 000 души. От това следва, че повишаването на използваемостта на ИКТ спомага за увеличаване на равнището на глобализация на икономиката и едновременно с това зависи от него. От същата таблица може да се направи изводът, че отделните показатели на ИКТ са тясно свързани помежду си. Това е така, защото увеличаването на телефонните постове и на броя на ПК води и до увеличаване на Интернет-ползвателите.
През последните години получи разпространение терминът цифрово разделяне на света. Като се има предвид, че цифровизацията на информацията се свързва най-вече с ИКТ, това разделяне показва и степента на използването на ИКТ в различните части на планетата. Многочислените изследвания, а и данните от табл. 17.3 потвърждават факта, че разпространяването на ИКТ в развитите страни неколкократно превъзхожда аналогичните показатели за останалите държави. Не е ясно как и кога тази разлика ще бъде намалена. От друга страна, съществува и "цифрово разделяне" в рамките на развитите страни. Например в САЩ относителните показатели за монтираните проводникови връзки са петкратно по-големи от средноевропейските, а аналогичните показатели на скандинавските страни са трикратно по-големи от средностатистическите за Европа. Сред специа-листите съществува почти единодушно мнение, че в областта на ИКТ съществува технологично откъсване на САЩ и скандинавските страни от останалите региони в света.
Представените в табл. 7. данни не дават представа за цифровото разделяне в рамките на отделните региони от една и съща страна. Характерно за слаборазвитите страни от Азия, Африка и Латинска Америка е, че стационарните телефонни линии и мобилните връзки са съсредоточени в най-крупните градове, а населението от обширни райони е лишено от ефективна телефонна връзка и Интернет. Цифрово разделяне съществува и в отделните развити страни, но в значително по-малка степен.
Данните от табл. 7. за трите показателя на ИКТ и за БВП на човек от населението дават възможност да се определи връзката между тези стойности, т.е. да се оцени до каква степен използването на ИКТ влияе върху повишаването на ефективността на икономиката. В следващата табл. 8. това е осъществено върху съвкупност от 150 страни.
Таблица 8. Коефициенти за корелация между БВП на човек от населението и показатели на ИКТ

№ Телефони на 1000 души ПК на 1000 души Интернет на 10000 души
1. БВП на човек от населението 0,91 0,92 0,85
Източник: Strik, А., 2003.
Въз основа на данните от представената таблица могат да се направят някои констатации:
БВП на човек от населението е твърде силно - почти линейно, корелиран с броя на телефоните и на ПК на 1000 души (съответно коефициенти 0,91 и 0,92) и в малко по-малка степен с Интернет-ползвателите на 10 000 души - коефициент 0,85. Такава силна корелация показва, че не е възможно да се изгради модерна и ефективна икономи-ка без такъв тип технологии.
Страни с ниски показатели на ИКТ и на индекса за глобализация имат и съответно нисък ББП на човек от населението.
В осъществените изследвания икономическото неравенство се дефинира като разлика в получаваните от населението приходи и се измерва чрез индекса за неравенство на доходите. Този индекс е относителна величина, представляваща процент от максималната стойност на това неравенство. За максимална стойност 100 % е прието съвременното състояние на икономическото неравенство в ЮАР.
На базата за индекса на неравенството може да бъде определена неговата зависимост от индекса за глобализация и от доходите на населението в различни страни.
Таблица 9. Коефициенти за корелация между индексите за глобализацията и за неравенството и БВП на човек от населението
№ Индекс на Индекс на БВП на човек Численост

глобали- неравен- от на

зацията ството населението населението
щ. д. тлн.

1. Индекс на
глобализацията 1 -0,59 0,79 -0,29
2. Индекс на
неравенството -'0,59 1 -0,57 0,11Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Индустриален мениджмънт 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.