Индивидуална и колективна работа с хората. Колективен трудов договор.


Категория на документа: Икономика


* Уволнение.

Критериите за определяне на дисциплинарно наказание са установени в чл.189, ал.1 от КТ. Това са тежестта на нарушението, обстоятелствата, при които е извършено то, и поведението на работника или служителя:

* Тежест на нарушението;
* Обстоятелства, при които е извършено нарушението;
* Поведение на работника/служителя.

За да бъде законосъобразно, наказанието трябва да се наложи в определени срокове - два месеца от откриването или една година от извършване на нарушението. Без значение какво наказание ще бъде наложено, работодателят е длъжен да спази процедурата за това.
Налагането на дисциплинарно наказание става с мотивирана писмена заповед, която се издава от работодателя. За момент на налагане на наказанието по правило се счита връчването на заповедта. Това означава, че лицето се е запознало със съдържанието и удостоверява това с подписа си.
В случай че наложеното наказание бъде отменено, работодателят няма право да наложи друго наказание за същото нарушение.

4. Колективен трудов договор.

Колективният трудов договор (КТД) има специфична правна характеристика. От една страна той представлява правна сделка - двустранен договор, съдържащ волята на страните по него, и целящ постигането на определени правни последици, а от друга страна е нормативно споразумение, тъй като съдържа правила за поведение, адресирани до персонално неопределен кръг правни субекти.
Като нормативен документ КТД съдържа правила за поведение, които се прлагат спрямо индивидуалните трудови правоотношения на работниците и служителите и стават част от тяхното съдържание. Той съдържа договорености, чиято цел е да се установят по - благоприятни от предвидените в трудовото законодателство условия на труд за работниците и служителите. Законодателят е разграничил видовете КТД в зависимост от равнището, нивото, на което те се сключват:

1. КТД, сключен в предприятие.
2. КТД, сключен на ниво бранш.
3. КТД, сключен в определен отрасъл.
4. КТД, сключен в община ( административно - териториална единица ).
Разликите между тях са в страните по колективния трудов договор и действието им спрямо равнището на сключване.

4.1 Колективно преговаряне.

Страните по КТД в предприятието съгласно чл.51 от КТ са работодателят и синдикалната организация. Преговорите за сключване на КТД започват по време, място и начин. Договорени между страните. Работодателят е длъжен да започне преговорите не по - късно от един месец от получаването на Поканата от синдикалната организация. По взаимно съгласие между страните колективното преговаряне може да започне преди или по - късно от този срок.
В началото на преговорите всяка от страните удостоверява своята самоличност:

- работодателят или упълномощените от него лица представят своята легитимация;
- синдикалната организация се легитимира чрез представяне на съответен документ - Удостоверение за представителност или с Протокол от учредително събрание на синдикалната организация
.
Страните сами определят процедурата за водене, отразяване и приключване на колективното преговаряне. За всяко заседание се води Протокол, който се подписва от всяка от страните.

4.2 Предмет на колективния трудов договор.

Колективният трудов договор съдържа договорки относно трудовите и осигурителни права на работниците и служителите, които не са уредени с повелителни разпоредби на закона. В трудовото законодателство с повелителни ( задължителни за спазване ) правни норми е определен един кръг от минимални, основни права и задължения на работниците и служителите.
В този смисъл в колективен трудов договор могат да бъдат включвани норми, регламентиращи права на работниците и служителите по отношение на всяка една част от съдържанието на трудовото правоотношение: трудово възнаграждение: отпуски; права на социално битово обслужване; права свързани с повишаванет на квалификация и др.
Законодателят, с разпоредба на чл.53, ал.2 от КТ, е предвидил изрично писмена форма за валидност на сключения колективен трудов договор. Колективният трудов договор, съгласно чл.53, ал.3 от КТ, се вписва в специален регистър в инспекцията по труда, в района на която е работодателя. Колективните трудови договори с отраслово и национално значение се вписват в Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда".
При подготовка за сключване на колективен трудов договор в предприятие проектът за договора се изготвя и представя от синдикалната организация. КТ регламентира, че когато в предприятието има повече от една синдикална организация, те представят общ проект, а в случайте, когато не могат да представят общ проект, работодателят сключва колективен трудов договор със синдикалната организация, чийто проект е бил приет от общото събрание на работниците и служителите ( събрание на пълномощниците ) с мнозинство повече от половината от неговите членове ( чл.51а, ал.2 и 3 от КТ ).
При сключване на КТД на отраслово и браншово равнище на представителните организации на работодателните организации на работодателите се представя общ проект, изготвен от представителните организации на работниците и служителите.
За сключване на КТД в община местните поделения на представителните организации на работниците и служителите представят общи проекти за колективни трудови договори на местните поделения на представителните организации на работодателите.
Общото правило на чл.54, ал.2 КТ определя срока на действие на колективния трудов договор на 1 година. Възможни са и отклонения, доколкото са в рамките на предвиденото от законодателя - срокът на действие на договора може да бъде по - дълъг, но не повече от 2 години, и това трябва да е уговорено от страните.

4.3. Колективни трудови спорове.

Уреждането на колективните трудове спорове е една от основните форми на колективната работа на работодателя с работниците/служителите.
Правната уредба на колективните трудови спорове се съдържа в Закона за уреждане на колективните трудове спорове ( ЗУКТС) - ДВ, бр.21 от 1990г., с последно изменение и допълнение. Колективният трудов спор може да се дефинира като спор между работниците и работодателя, както и между представителните организации на работниците и служителите и на работодателите и представителите на изпълнителната власт по въпроси, които засягат техните икономически и социални интереси. Съдържанието на колективния трудов спор е различието, разногласието, несъгласието, противоречието между съответните работници или служители и работодателч по въпросите на трудовите и осигурителните отнощения и на жизненото равнище.
Колективните трудове спорове могат да бъдат за права и интереси.
Моментът, който се счита за начало на колективния трудов спор, е предаването на работодателя на писменото искане на работниците или служителите за това.

5.ЗаключениеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Индивидуална и колективна работа с хората. Колективен трудов договор. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.