Индивидуална и колективна работа с хората. Колективен трудов договор.


Категория на документа: ИкономикаРолята, която има, която се отрежда на човека е изключително голяма.Не е достатъчно само да се осигури необходимия брой хора и те да се разположат на работните места , за да работят и по този начин да се постигат успехи.Необходимо е този персонал да е качествен , да извършва компетентно поставените задачи т.е. задачите да съответстват на знанията им и възможностите за изпълнението им. За да направи това , той трябва да работи индивидуално с всеки работник и служител. Индивидиалната работа на работодателя е необходимо условие и предпоставка за вземането на правилни решения. Това е и може би една от основните задачи в управлението на персонала - да подбере точните хора за изпълнението на поставените задачи.

Умелото управление на служителите и постигането на тази задача се основава на ефективното извършване на процесите по планиране, набиране и подбор, мотивиране, оценяване, възнаграждение и обучение.Точно тези компетентности са същността на управлението на човешките ресурси и необходимостта от индивидуална работа с хората.Ефективността на една организация зависи най-вече от качеството на екипа. Добра колективна работа - означава позиция на интелигентност и екипност.
Основава на идеята за създаването на благоприятни условия за общуване, мотивиране и по този начин да се постигне привързаност на работниците към целите на организацията и така те не само да работят поради необходимост, защото са им необходими финансови средства, например, но да работят с желание и по този начин да се постигнат желаните резултати.Всичко това изисква от работодателя, когато определя своите стратегии, политики, цели и задачи, да отчита и интересите на работниците и служителите, за да ги спечели за своята кауза. Участието на работниците/служителите в управлението на организацията предоставя значителни възможности за обогатяване и повишаване ефективността на колективната работа с хората.

Според Д.Шопов и М.Атанасова управлението на човешките ресурси може да се разглежда като управление в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план, в зависимост от периода, за който се вземат решенията. Управлението в краткосрочен и средносрочен план се приема като "оперативно управление", а управлението на човешките ресурси в дългосрочен план като " стратегическо управление". / Д.Шопов - "Управление на човешките ресурси" /

3. Разкриване на дисциплинарните проблеми, Трудова Дисциплина.

Всеки един работник по трудово правоотношение заема определена длъжност в предприятието, в което работи, длъжност, за която преди това е кандидатствал. Длъжността са задачите, задълженията, които всеки един работник трябва да изпълнява. Много важно е всяка една организация да определи видовете, броя на длъжностите, които ще се заемат от служителите. За да се направи това обаче е необходимо преди това да се определят потребностите на организацията от работна сила и какви ще са точно длъжностите, които ще се заемат. В този случаи се прилага анализирането на длъжността - един процес на събиране на информация за задълженията, които трябва да се изпълняват в предприятието; за условията на работния процес; изискванията към служителите и др. Анализирането може да се приложи и в други случаи, когато например настъпят промени в осъществяваната от фирмата дейност и тези промени наложат изискването за откриването на нови длъжности или когато фирмата вече съществува, но служителите наспускат или са неудовлетворени от работата.

След като се събере необходимата информация се определя съдържанието на конкретните задачи характеризираща дейността на предприятието. Основната цел на този етап от управлението на човешките ресурси е организацията да подбере максимално най-добрите длъжности, с чието изпълнение да се постигнат поставените от нея цели.

Когато бъде сключен договор между работодателя и служителя едно от първите задължения от страна на работодателя е запознаването на служителя с трудовите му задължения според длъжността, която ще изпълнява. / чл. 62, ал.5 от Кодекса на труда/. В съдържанието на договора в една от точките му задължително трябва да се упоменава наименованието и характера на работата, която ще се изпълнява. / чл.66, ал.2 от Кодекса на труда/.Като неизпълнението на тези дейности определено подлижи на санкциониране за ръководните органи на предприятието.
Трудовата дисциплина е едно от важните клаузи от трудовия договор. Трудовата дисциплина е съвкупност от норми, при спазване на които се изпълнява трудовата функция на работника или служителя. На първо място, съгласно чл.186 от КТ, е съвкупност на всички задължения на работника/служителя, свързани с изпълнението на трудовите му функции. Трудовата дисциплина е и начин на изпълнение на трудовата функция. В чл.124 КТ е посочено задължението на работника за добросъвестно изпълнение на трудовите задължения. Трудовата дисциплина е и подчинеността на работника/служителя на работодателя. Съгласно чл.126, т.7 КТ работникът или служителят е длъжен да изпълнява законните нареждания на работодателя. В чл.124 и чл.186 КТ включва всички задължения на работника/служителя във връзка с полагането на труд. Задължението е единно - спазването на трудовата дисциплина означавадобросъвестно изпълнение на всички задължения на работника/служителя. Неизпълнението на кое да е от тях е нарушаване на трудовата дисциплина. В кодекса на труда - в чл.126, са уредени две основни групи задължения на работника и служителя:

1. Задълженията, пряко свързани с полагането на труд:

* Да се явява навреме на работа и да бъде на работното си място до края на работното време;
* Да се явява на работа в състояние, което му позволява да изпълнява възложените задачи и да не употребява през работно време алкохол или друго упойващо вещество;
* Да използва цялото работно време за изпълнение на възложена работа;
* Да изпълнява работата си в изискуемото се количество и качество;
* Да спазва техническите и технологичните правила;
* Да спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
* Да изпълнява законните нареждания на работодателя;
* Да пази грижливо имуществото, което му е поверено, или с което е в досег при изпълнение на възложената му работа;
* Да пости суровините, материалите, енергията, паричните и другите средства, които му се предоставят за изпълнение на трудовите задължения;
* Да спазва вътрешните правила, приети в предприятието, и да не пречи на другите работници и служители да изпълняват трудовите си задължения;
* Да съгласува работата си с останалите работници и служители, и да им оказва помощ в съответствие с указанията на работодателя.

3.1. Дисциплинарна отговорност, дисциплинарни наказания.

Неспазването на трудовата дисциплина е свързано със специфичен вид юридическа отговорност - дисциплинарна отговорност.

Дисциплинарната отговорност е санкция за неправомерно поведение на работника/служителя при изпълнение на трудовите му задължения и за виновно нарушаване на трудовата дисциплина.
Неизпълнението на задълженията представлява несъответствие между дължимото и фактическото поведение на работника или служителя.
В чл.187 КТ примерно са изброени видовете нарушения на трудовата дисциплина:
* Закъснение, преждевременно напускане на работа, неявяване на работа или неуплътняване на работното време;
* Явяване на работника или служителя на работа в състояние, което не му позволява да изпълнява възложените му задачи;
* Неизпълнение на възложената работа, неспазване на техническите и технологичните правила;
* Прозвеждане на некачествената продукция;
* Неспазването на правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
* Неизпълнение на законните нареждания на работодателя;
* Злоупотреба с доверието и уронване доброто име на предприятието, както и разпространяването на поверителни за него сведения;
* Увреждане на имуществото на работодателя и разпиляването на материали, суровини, енергия и други средства.
Дисциплинарната отговорност се изразява в налагане на дисциплинарно наказание. Съобразно принципа за законоустановеност на наказанието, могат да бъдат налагани само посочените в КТ наказания. Други наказания, свързани с неспазването на трудовата дисциплина, са недопустими.
Предвидените в Кодекса на труда дисциплинарни наказания са изчерпателно изброени в чл.188:

* Забележка;
* Предупреждение за уволнение;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Индивидуална и колективна работа с хората. Колективен трудов договор. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.