Индекси на БФБ


Категория на документа: Икономика


Цели и резултати от изпълнението на СПБ
. Устойчиво повишаване на производителността и заетостта

-Повишаване на гъвкавостта при назначаване и уволняване, работно време, трудови договори на непълен
работен ден(Изпълнено)
-Повишаване процента на завършилите 7, 10, и 12 клас(Изпълнено)

-Намаляване със 7% на броя на учениците, напускащи задължителното образование без свидетелство(Изпълнено)
-Подобряване на оценяването на качеството на образованието чрез въвеждане на тестове с външно
оценяване(Изпълнено)
-Повишаване на процента на трудово участие от 56% през 2005 г. на 60% през 2009 г.
(Изпълнено)
-Намаляване на дела на продължителната безработица в общата безработица с 10 процентни пункта(Изпълнено)
-Подобрено състояние на пътната мрежа в сравнение с базова линия от едва 37% от второкласните и 28%
третокласните пътища в добро състояние през 2004 г. до 60% от второкласните и 50% от третокласните
пътища в добро състояние в края на 2009 г.(Частично изпълнено)
II. Фискална устойчивост и усвояване на средствата от фондовете на ЕС

-Поне 50% от общинските училища получават средства по формула за финансиране на обучението на ученик и имат делегирани бюджети, т.е. подобрена отчетност (Изпълнено)

Постигане на финансово равновесие на НЗОК въз основа на актюерски разчети (Неизпълнено)
-Намаляване с 50% на натрупаните просрочени задължения в системата на здравеопазването (Частично изпълнено)

-Намаляване със 7 процентни пункта на броя на домакинствата, зависещи от някаква форма на парични помощи за социална защита (Изпълнено)
-Намаляване на броя на новите пенсионери по инвалидност поради общо заболяване до нивото от 2000 г. (Неизпълнено)
-Ще бъдат програмирани най-малко 50% от средствата от европейските фондове за сектора на водоснабдяването и пречистването на отпадните води през периода на Стратегията за подпомагане на страната, които ще бъдат управлявани от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (Неизпълнено)

II. Социално включване
-Намаляване с 5% на броя на лицата, отказващи се от медицинска помощ по финансови причини(Неизпълнено)
-Повишаване на трудовото участие на младежите, по-възрастните безработни и хората с увреждания (Изпълнено)
-Намаляване на бедността в селските райони от 29% през 2004 г. до 20% през 2009 г.
(Частично изпълнено)
Оценка на изпълнението по Програмата: Умерено задоволително

Стратегията за партньорство с България за периода 2011-2013г. предвижда ново и комплексно партньорство. То ще бъде насочено главно към това България чрез нейните институции да съумее да "отключи" възможно най-много от наличното европейско финансиране и да се възползва по най-добър начин от наличните европейски фондове. Банката ще предоставя консултантски и аналитични услуги, допълнени от селективно отпускане на заеми за дейности, които не отговарят на изискванията за финансиране по линия на безвъзмездните помощи от ЕС или заемите от европейските институции.
"За Световна банка е привилегия да продължи партньорството си с България по пътя й напред в рамките на Европейския съюз", коментира директорът на банката за Централна Европа и Балтийските държави Питър Харолд. Според него: "България преживя десетилетие на икономически растеж, но глобалната финансова криза от 2008-2009 г. оказа сериозно отражение върху страната. Сега българската икономика е в процес на възстановяване, който се развива добре и очертава положителни перспективи.Ние ще се учим от опита на България, за да можем да извлечем поуки, които да предадем на други страни". Партньорството със Световна банка се основава на приоритети, залегнали в националната програма за развитие до 2020 година, а те са: подобряване на инфраструктурата, създаване на по-добра бизнес среда в ЕС и по-голямо доверие в държавните институции.
Подкрепата на Световна банка включва предоставяне на анализи и консултации в областта на пътната и водна инфраструктура, подобряване на регулаторната среда за бизнеса, укрепване на публичната администрация и финанси, подпомагане на националния дневен ред за зелено развитие и растеж, включително и за енергийна ефективност, както и подкрепа за развитието на железопътния транспорт, образованието и социалното включване на най-уязвимите групи, най-вече роми.

Една от сферите, към които ще бъде насочена финансовата подкрепа на Световната банка през тази година е модернизацията на железопътния сектор. Това ще стане чрез отпускане на три заема, всеки в размер от 80 млн. евро. С финансова подкрепа на банката в размер на 70 млн. евро ще се осъществи и рехабилитация на железопътната инфраструктура. Средствата ще бъдат използувани за съвременно оборудване и техника за поддръжка, с което се цели да се подобри цялостното обслужване в българските железници.

Заключение

По- голяма част от поставените цели са изпълнени.

Накратко казано, Стратегията за партньорство предлага нова делова парадигма, разработена в съответствие с уникалните предизвикателства, които е изправена
България в европейски контекст.Тя включва широка програма за знания и консултантски услуги, които ще бъдат предоставяни все по - често въз основа на споразумения за платени консултантски услуги, допълнена от скромна програма за кредитиране.
От изложените факти е видно, че Световната банка подкрепя реформите в България в области като: инфраструктура, здравеопазване и социални дейности, образование, подобряване на бизнес средата, иновциите, управеление на публичната администрация и др. Световната банка играе огромна роля за развитието и просперитета на България.

Използвана литература
1.Евгениев.Глобални институции, София 2012
www.worldbank.orgСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Индекси на БФБ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.