Индекси на БФБ


Категория на документа: Икономика


Обхватът на социалната закрила в България е широк, макар че се намира в процес на съкращаване, а в отговор на настоящата икономическа криза действат ключови програми за социално подпомагане (детски надбавки, енергийни помощи, както и програмата за ГМД). През 2010 г. 60 %от най-бедните домакинства, чийто доход спадна по време на кризата, са получавали най-малко един вид подпомагане от социалния пакет на правителството, а повече от 70 % от домакинствата са получавали един или повече трансфери за социална закрила.

Национална цел - показател:социална закрила

Предизвикателство в областта на развитието
Желани резултати от СПБ
Състояние
Междинни показатели
Състояние

Повишаване на
ефективността на
социалната закрила

-Намаляване със
7 процентни
пункта на броя на
домакинствата,
зависещи от някаква
форма на парични
помощи за социална
закрила.
-Намаляване на броя на
новите пенсионери по
инвалидност поради
общо заболяване до
нивото от 2000 г

Изпълнено

Неизпълнено
-Промяна на
законодателството в
областта на социалното
подпомагане с
цел насочване на
подпомагането към
основните рискови групи.

-Реформа на комисиите
за освидетелстване на
инвалидността (ТЕЛК

Изпълнено

Неизпълнено

През периода на действието на СПБ България постигна скромен напредък в изпълнението на дневния ред за реформиране на здравеопазването така, че то да стане достъпно за гражданите.Предприети бяха национални програми с цел включване на групите в неравностойно положение в мониторингови и профилактични дейности. Тези програми включват специални мобилни скрийнингови програми за бедните общности, тестване за ХИВ/СПИН и осигуряване на безплатни лекарства. Освен това правителството създаде фонд към Министерството на труда и социалната политика (МТСП), който да заплаща болничните услуги за неосигурени и социално слаби лица. Взети бяха също така и мерки за намаляване на броя на лицата без здравно осигуряване. Законодателството в областта на лекарствените средства беше усъвършенствано, така че да осигури предлагането на лекарствата на конкурентни цени, а всички осигурени граждани да имат достъп до лекарствените средства, които се реимбурсират напълно или частично. Въпреки това не беше постигнат напредък, нито беше забелязана ангажираност по отношение на необходимостта от рационализиране на болничната мрежа, докато болничният сектор продължава да консумира непропорционално голям дял от разходите за здравеопазване, по-специално за сградния си фонд.

Въпреки значителното намаляване на бедността в страната като цяло, населението в селските райони на България продължава да живее при по-високи равнища на бедност, отколкото в градовете. През 2007 г. честотата на бедността в селските райони е с 6 процентни пункта по-висока, отколкото в градските райони, като разликата е спаднала в сравнение с 13-те процентни пункта през 2003 г. Въпреки че степента на спадане на бедността в селските райони е голяма,селското население продължава да живее при значително по-висок процент на бедност, отколкото хората в градовете. Пред преодоляването на множеството пречки за заетостта,образованието и другите обществени услуги, и пред разкъсването на цикъла на изключването остават значителни предизвикателства.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Индекси на БФБ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.