Индекси на БФБ


Категория на документа: ИкономикаИзпълнено

Изпълнено

-въвеждане на матурите

-подобрени резултаи от националните и международните оценки
Изпълнено

Изпълнено

Силното търсене на работна ръка в България предизвика голям растеж в областта на заетостта през по-голямата част от периода на СПБ. Коефициентът на заетост се увеличи от 58,6 % през 2006 г. на 64 % през 2008 г. преди спадането си до 62,6 %през 2009 г. в резултат на кризата. В сравнение със средните стойности за ЕС-27 активността и заетостта останаха ниски, а България има значителни неизползвани вътрешни трудови резерви, особено сред младите и по-възрастните работници. В същото време производителността на труда на отработен час - макар че се увеличи от 30,5 % от средната производителност за ЕС-27 през 2004 г. до 35,1% през 2009 г. - остава най-ниската в ЕС. Освен това делът на дългосрочно безработните в България като дял от общия брой на безработните, макар че се намалява постоянно от 55,8 % през 2006 г. до 43,5 % през 2009 г., остава по-висок от този в ЕС-27.

Национална цел - Показател: Заетост
Предизвикателство
в областта на
развитието

Желани резултати от
СПБ

Състояние
Междинни показатели
Състояние
Увеличаване
степента на заетост

-Увеличаване степента
на заетост от 56% през
2005 г. на 60% през
2009 г.

-Намаляване на дела
на дългосрочната
безработица в общия
брой на безработните
лица с 10 процентни
пункта

Изпълнено до голяма степен

Изпълнено

-намаляване на данъците върху работната заплата

Ограничаване на помщите за социално подпомаганена лицата в трудоспособна възраст без увреждания
Изпълнено

Изпълнено.
Напредъкът към повишаване на фискалната устойчивост на разходите за здравеопазване беше противоречив, и тук рябва да се вземе предвид политически трудния характер на здравните реформи. Програмата на заемите DPL имаше за цел да подкрепи финансовата устойчивост на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), като се опита да контролира растежа на основните параметри на разходите. НЗОК е обременена от неефективното разпределение на ресурсите за болници и лекарите, без включени финансови лимити за обема на услугите, при голяма болнична инфраструктура, която продължава да се разширява, както и от бързото нарастване на разходите за лекарства. Ползвайки се от подкрепата на серията заеми DPLна Банката, българското правителство въведе съществени мерки за ограничаване на растежа на болничните разходи, по-специално чрез въвеждането на годишните лимити. В Закона за бюджета на НЗОК за 2008 г. механизмът на база такса за услуга с неограничено плащане беше заменен с нова формула за разпределяне, по силата на която средствата се разпределят в съответствие с числеността на населението, и в която има включени финансови лимити. Мерките за усъвършенстване на механизма за разпределение на бюджетните средства за болниците допринесоха за намаляване с повече от 50 процента на натрупаните просрочени задължения в системата на здравеопазването - необезпечените с активи просрочени задължения намаляха от 60,8 млн. лв. през 2005 г. на 19,6 млн. лв. през 2008 година. Въпреки това през 2009 година просрочените задължения се увеличиха до 29, 7 милиона лева.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Индекси на БФБ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.