Индекси на БФБ


Категория на документа: Икономика


Постигнато

Фискална устойчивост и усвояване нa средствата от фондовете на ЕС
-макроикономическа стабилност и процент на инфлация от 5% през 2005г. до 3.3% 2007 -2009г
-запазване на дела на публичните разходи под 40% от БВП
-подобряване на нивото на усвояване на средствата от фондовете на ЕС


Не е постигнато

Постигнато
Не е постигнато
Социлно включване
-Продължаващо намаляване на нивото на бедността
-намалена неравнопоставеност по коефициента Джини и намаляване на разликите в жизнения стандарт между градските и селските райони

Постигнато за 2007
Постигнато за 2007
Реформите в образованието, които България продъли да провежда през периода на действието на Стратегията за партньорство с България, бяха съсредоточени върху преодоляване на влошаващото сссе качество на образованието и слабия капацитет за оценка на качеството.
Национална цел - Показател :Човешки капитал и умения
Предизвикателство в областта на развитието
Желани резултати от СПБ
Състояние
Междинни показатели
Състояние

Подобряване на
човешкия капитал
и уменията за
икономиката на
знанието

-Повишаване процента
на завършилите 7, 10,
и 12 клас

-Намаляване със
7% на броя на
учениците, напускащи
задължителното
образование без
свидетелство

-Подобряване на
оценяването на
качеството на
образованието чрез
въвеждане на тестове
с външно оценяван

ИзпълненоСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Индекси на БФБ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.