Индекси на БФБ


Категория на документа: Икономика


- да се намали крайната бедност;
- да се постигне универсално основно образование;
- да се постигне равенство между половете и да се дадат повече възмоности на жените;
- да се намали детската дмъртност;
- да се подобри здравето на майките;
- борбата срещу СПИН, малария и др. болести;
- осигуряване на устойчивост на околната среда
- постигане наглобално партньорство за развитие.
Живеем в толкова богат свят, че годишният доход е повече от 31 трилиона долара глобално. В този свят "средният" човек в някой страни печели повече от 40 000 долара за една година. Но в същия този свят 2,8 млрд. души - повече от половината от които от развиващите се страни - живеят с по-малко от 700 долара годишно. От тях 1,2 млрд. печелят по-малко от един долар на ден.
В резултат 33 000 деца в развиващите се страни умират всеки ден. Там всяка минута повече от една жена умира по време на раждане. Бедността е причината повече от 100 млн. деца да не ходят на училище, повечето от които са момичета.
Днес най-голямото предизвикателство е как да бъде намалено нивото на бедност при положение, че населението на планетата продължава да нараства - според изчисленията през следващите 50 години се очаква увеличение с 3 млрд. души.
Световната банката работи за преодоляване на разделението между много богати и много бедни и превръщане ресурсите на богатите страни в растеж за бедните. Световната банка, която се оказва една от най-значимите институции, отпускащи заеми за развитие, трябва да подкрепя усилията на правителствата в развиващите се страни, да строят училища и здравни центрове, да осигуряват вода и електричество, да се борят с болестите и да опазват околната среда.
За определени периоди от време Световната банка приема стратегии за партньорство с държавите - членки.
Стратегията за партньорство с България за периода 2007 -2010 беше приета преди приемането на страната в ЕС и беше насочена към улесняване на икономическата и социалната интеграция на България в ЕС. През този период целите на България в областта на развитието се промениха от покриването на критериите за присъединяване към ЕС до ускоряване на сближаването със стандарта на живот в ЕС. Тези приоритети определиха структурата на Стратегията за партньорство с България, която постави акцент върху подкрепата за усилията на правителството за повишаване на производителността, създаване на работни места, подобряване на фискалната ефективност и усвояване на безвъзмедната помощ от ЕС, както и насърчаване на социалното включване. За периода на последната Стратегията за партньорство с България портфейлът на финансираните от Световната банка операции се увеличи с четири инвестиционни проекта и един проек за допълнително финансиране. Освен това беше предоставена поредица от три заема за развитие на политиките, с които бяха подкрепени реформите в областта на здравеопазването, образованието, социалното включване и пазара на труда, които бяха съобразени с разумната фискална политика на правителството. Нетните ангажименти за 2007 -2010г. възлязоха на равностойността на 1.1 млрд. щ.д.
Подкрепата на Групата на Световната банка по време на Стратегията за партньорство с България за периода 2007-2010г. спомогна за постигането на съществени резултати. Над 700 000 дущи се възползваха от малки подобрения на социалната инфраструктура и услуги на общинско и общностно равнище по проекта ,, Социални инвестиции и насърчаване на заетостта.
Подобряване в администрацията по приходите и силният икономически растеж допринесоха за повишаване на приходите от данъци и осигуровки с 4.6 проценти пункта от БВП между 2002 и 2008г. - най - висок ръст на приходите сред новите държави -членкина ЕС., по проект ,, Реформа в българската администрация по приходите''.
Времето за регистриране на сделки с недвиими имоти и ипотека, както и сроковете за кадастрални услуги, бяха намалениот седем дни на един ден, с помоща по проект ,, Имотна регистрация и кадастър''.
Правителсвто на Бълагия изрази интерес към създаването на основаващо се на иновации партньорство за знания. Това дава възмоност на България да се възползва от световния и регионалния опит на Световната банка, както и от предоставяне на знания и консултантски услуги въз основа на доброто познаване на България и на конкретните сектори. Докато Групата на Световната банка ще осигурява световни и регионални знания и добри практики според конкретните нужди, тя също така ще прилага иновативни подходи и ще се учи със и от България в полза на други страни.
Подкрепата на Групата на Световната банка се основава на Националната програма за реформа за осъществяването на стратегията ,, Европа 2020''. Целта на Стратегията за партньорство с България е да подкрепи България в укрепването на нейните институции и политики за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.
Световната банка ще предостави знания и консултантска подкрепа за реформите на политиките в подбрани сектори като: иновации, образование, публични финанси и публична администрация, конкурентноспособност, зелен растеж и действия в областта на климата, социално включване, транспорт и пътища, воден сектор, социално включване - роми.

В следващата таблица е представено обобщение на програмата на текущото и планираното финансиране от Световната банка.
Програма на текущото и планираното финансиране за 2011 -2012г.
Рехабилитация на пътната инфраструктура
90 млн. Евро(текущо)
Улесняване на търговията и транспорта
81 млн. Евро(текущо)
Развитие на общинската инфраструктура
40 млн. Евро(текущо)
Социално включване
40 млн. Евро(текущо)
Програма за развитие на политиите в железопътния сектор
80 млн. Евро(в процес на подготовка)
Рехабилитация на железопътната инфраструктура
70 млн. Евро(в процес на подготовка)
Проект, обвързан с предварително набелязани резултати в образователната система
В процес на обсъждане
Тежка промишленост, банково дело и енергетика
В процес на обсъждане

През по -голямата част от периода на действието на Стратегията за партньорство с България постигаше значителен напредък в изпълнението на целите си в областта на развитието. Почти всички цели бяха постигнати със следните по -забележими изключения: намаляване на инфлацията, която се повиши драматично през 2008г. поради нарастващите цени на храните и петрола и усвояването на европейските фондове, което остана на много ниски нива през периода на Стратегията за партньорство с България. По отношение на намаляването на бедността и социалното нераавенство през 2007г. България постигна забелеителн напредък. За следващите години няма налични сравними данни, обаче някои симулационни модели показват, че може би бедността през 2009г. се е увеличила в резултат на кризата.
Кратък обзор на стратегическите цели на България.
Показатели на национално ниво
Състояние
устойчиво повишаване на производителността и заетостта
-постигане на год. Темпове на ръстежа от 5.5 -6%за2007 - 2013г.
-повишаване на конкурентоспособността на икономиката
-намаляване на средната безработица от 11.5% през 2005г. до по -малко от 10% през 2009г.

Постигнато за 2008г.
ПостигнатоСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Индекси на БФБ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.