Имерване на макроикономиката


Категория на документа: Икономика


 ТЕМА16

Имерване на макроикономиката

1. Система на националните сметки

2. Брутен вътрешен продукт (БВП) и брутен национален продукт (БНП)
3. Подходи за измерване на БВП: доходен, разходен, производствен

4. Номинален, реален, потенциален БВП

1. Система на националните сметки

Системата на националните сметки е съвкупност от показатели за измерване на икономическото състояние на дадена страна и правила за изчисляването им. Чрез тази система се изследва равнището на националното производство и измененията му във времето. Посредством системата на националните сметки се измерва степента на заетост на ресурсите, както и процесите, свързани с инфлационните и дефлационните тенденции в икономиката. Тя показва дали текущото производство се доближава или се отклонява от потенциалните възможности на икономиката.

Системата на националните сметки позволява да се анализират различните състояния на макроикономическото равновесие в икономиката. Това се постига чрез използването на една система от макропоказатели като: БВП (GDP), БНП (GNP), чист вътрешен продукт (NDP), вътрешен доход (DI), личен разполагаем доход (PD1) и редица други.

На по-конкретно равнище системата на националните сметки изследва два типа доходи: доходи от труд и доходи от капитал. Доходите от труд включват работната заплата, трудовите възнаграждения, съгласно Кодекса на труда, здравноосигурителните вноски, социалноосигурителните вноски, както и отчисленията за фонд "Безработица". За тази цел се използва показателя "компенсация на наетите лица".

Доходите от капитала се измерват чрез показателя "опериращ излишък". В него се включват както неразпределената печалба, така и частта от корпоративната печалба, която се получава от притежателите на акции и облигации.

Друг показател в системата на националните сметки е така наречения смесен доход. Това е дохода, който се получава от некорпоративната част от бизнеса, тоест от едноличните търговци, при които е много трудно да се разграничат доходите от капитала и от труда. Затова той се нарича смесен доход.

В нашата страна Националният статистически институт изследва
състоянието на икономиката прилагайки стандартите на международната и европейската система за национални сметки.

2. Брутен вътрешен продукт (БВП) и брутен национален продукт (БНП)

Брутният вътрешен продукт (БВП) е пазарната стойност на всички крайни стоки и услуги произведени вътре в страната в рамките на една година. Този най-важен макроикономически показател измерва промените в материалното богатство на една нация.

От определението му може да се даде отговор на въпроса какво се включва и какво не се включва в БВП. Първата част на това определение акцентира върху понятието пазарна стойност. По своята същност пазарната стойност е стойността на произведените стоки и услуги, измерена по пазарни цени.

От това следва, че всички стоки, които не са преминали през пазара не се включват в БВП. В случая става дума за дейности, които са забранени от закона, като търговията с оръжия, наркотици, проституция и др.

По тази линия в БВП не се включват и всички доходи, които не са обложени с данък. В случая става дума за доходите, получени от сивата икономика. Това са позволени от закона дейности, доходите от които обаче не се показват като облагаем доход.

Не се включват и всички дейности, свързани с домашното производство, като например извършване на ремонт на жилище със собствени сили и др.

В БВП не се включва и взаимната размяна на услуги. Така например когато един адвокат има болно куче, а ветеринарят се нуждае ;от услугите на адвоката, взаимната размяна на услуги не се включва в БВП.

В БВП не се включва стойността на междинните стоки и услуги, а междинни са тези стоки и услуги, които се използват за производството на крайните блага. Тяхната стойност се изключва от БВП, защото те веднъж са включени в стойността на крайния продукт. Краен продукт е този, който се купува за консумация от крайни потребители, т. е. от домакинствата, институциите на държавното и местното управление и т. н. Един тон череши, продадени за непосредствена консумация на домакинствата е краен продукт, а купени от консервна фабрика за производството на компоти и сладка - междинен продукт.

В БВП се включва стойността на всички крайни продукти и услуги, произведени вътре в дадена страна, независимо от националния произход на капитала. Така ако гръцка фирма е организирала производство в България, създадения от нея продукт, респективно доход, се включва в БВП на България, а не на Гърция. В същото време в БВП на България не се включва получения доход от българска фирма, осъществяваща своята дейност в чужда страна Така например ако българска фирма произвежда мебели в Гърция, получения от нея доход се включва в БВП на Гърция, а не на България.

В БВП не се включват операциите, свързани с ценни книжа. Това е така, защото те са резултат на преразпределение на създадения вече веднъж доход. В БВП не се включват и всички разновидности на трансферните разходи, свързани с изплащането на пенсии, стипендии, социални помощи и др..

Характерно за БВП е, че той отчита годината на производството, а не на продажбата на дадена стока или услуга. Чрез системата на националните сметки този момент се измерва като се проследява изменението на запасите в края на годината. Така, когато запасите нарастват този прираст се включва в БВП, тъй като това са стоки, които са произведени през текущата година, но не са реализирани и са се натрупали под формата на инвестиционни запаси. Именно поради това този излишък увеличава размера на БВП. Обратно - когато запасите в края на годината намаляват това означава, че са били реализирани произведени в минали години стоки и услуги. Затова с размера на намалението се намалява и БВП.

В БВП не се включва стойността на продадените за втора употреба стоки, обаче се включва цената на услугата, извършена от дилъра или банката при продажбата на произведена в миналото стока или услуга. Така например, ако ние продаваме старата си кола без посредничеството на дилъра, получената, сума от продажбата не се включва в БВП. Но ако я продаваме за 1000 лв. на дилъра, а той я препродава за 1500 лв., стойността на услугата равна на 500 лв. се включва в БВП. Оттук и извода, че БВП обхваща пазарната стойност не само на всички крайни стоки, а и стойността на извършените чрез пазара услуги.

Брутният национален продукт (БНП) е пазарната стойност на всички крайни стоки и услуги, произведени от фирмите на дадена страна за една година. От това определение следва, че както БВП, така и БНП са текущи показатели за измерване на икономическата активност на дадена страна. Общото между тях e, че те включват в себе си пазарните стойности на всички крайни стоки и услуги. Разликата между тях е, че БНП измерва икономическата активност на фирмите на дадена страна, независимо от мястото на тяхната дейност. Така например, ако една българска фирма произвежда даден продукт в Кипър стойността на произведения от нея продукт се включва в БНП на България, а не на Кипър. След 90-та година всички страни измерват стойността на националното производство чрез показателя БВП.



Сподели линка с приятел:





Яндекс.Метрика
Имерване на макроикономиката 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.