Икономиката в България


Категория на документа: Икономика


Среща-дискусия
На
Тема "Насърчаване на младежката инициативност и предприемачество в България"
25.06.2014 г.
Въпроси:
1.Роля на правителството за стабилизация на икономиката и икономически растеж:

Като повечето малки отворени икономики, българската икономика е силно податлива на действието на факторите от регионален и
глобален мащаб поради следните причини:
• силна зависимост от приходите от износ и външни инвестиции;
• слаба конкурентоспособност на международните пазари;
• липса на защитни механизми;
• висока енергоемкост на производството.

Негативните ефекти на кризата като цяло се проявяват в четири
сфери - ликвидност на финансовите институции, цени на недвижими-
те имоти, заетост и разполагаем доход на населението, изменения на
международните цени. Тук трябва да се отбележи, че за настоящото
състояние на българската икономика немалък принос имат чисто
вътрешни фактори (без да са единствената причина за наблюдавани-
те негативни тенденции), като например:
• неефективно функционираща институционална и администра-
тивна среда,
• изоставане в реализацията на държавни проекти със стратегиче-
ско значение,
• свиване на голяма част социалните дейности (в т.ч. здравеопаз-
ването и образованието),
• отслабване на връзката със структурите на ЕС,
• непълно усвояване на средства от европейските фондове и т.н.
Общият ефект върху икономическия растеж е ясно изразен чрез
динамиката на БВП.
Въпреки поддържаната през последните години макроикономическа стабилност, отказът от структурни реформи, отлагането на плащания и рекетът над бизнеса доведоха икономиката до критична точка, а безработицата, бедността и свръхзадлъжнялостта до равнища, които нито икономиката, нито обществото могат да понесат.
Политиката на правителството ще бъде насочена към запазване на икономическата и финансовата стабилност, която да създаде условия за икономически растеж.
България има нужда от висок икономически растеж, за да догони другите европейски икономики.
Премахването на пречките пред растежа - монополизма, ограничаването на конкуренцията, бедността.

- Привличане на национални и чуждестранни инвестиции:
Данъчните преференции, облекчения и преференциални данъчни режими в България са насочени към стимулиране на преките чуждестранни инвестиции и иновациите, повишаване на заетостта, развитието на определени региони и стратегически отрасли в страната, както и за постигането на определени социални цели. В него се разглеждат различни видове данъчни преференции и облекчения, включени в данъчната ни система, каквито са: освобождаване от данъчно облагане, намалени данъчни ставки, преотстъпване на корпоративен данък и данък върху приходите, ускорена данъчна амортизация, пренасяне на данъчни загуби и други.
- Участие в европейски програми за финансиране на бизнеса:
Европейският съюз предоставя подкрепа на европейските малки и средни предприятия (МСП). Тя се предлага в различни форми като грантово финансиране, заеми, а в някои случаи и като гаранции. Подкрепата се предоставя пряко или по линия на програми, управлявани на национално или регионално равнище, например такива по линия на Структурните фондове на Европейския съюз. МСП могат да се възползват и от серия мерки за оказване на нефинансово съдействие под формата на програми и услуги за подпомагане на бизнеса.

2.Защо не е конкурентноспособна българската икономика?
Конкурентоспособността показва способността на една фирма, сектор или национална икономика да функционира, като доставя и продава продукти и услуги на пазара, в сравнение със способността на друга фирма, сектор или национална икономика да прави същото на този пазар.
България не се е възползвала пълноценно от благоприятната конюнктура на икономически растеж до 2008 г., за да разреши свои дългосрочни проблеми и в годините на криза те са задълбочени.
Проблем за българския бизнес досега е бил оказваният от държавната администрация натиск върху фирмите за събиране на данъците, но това е пречило на работата на бизнеса.
България трябва да обърне повече внимание на бизнес етиката, спазването на правилата и
договорите, отношението към инвестициите в технологии и иновации и разходите за
обучение на персонала, маркетинга, вниманието трябва да се насочи и към възможностите
на фондовата борса за финансиране на инвестициите.
Повишаване на конкурентоспособността на икономиката чрез осигуряване на благоприятна бизнес среда, прилагане на иновативни решения и повишаване на ресурсната ефективност.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Икономиката в България 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.