Икономика на знанието


Категория на документа: Икономика


ВЪПРОС 1. ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО. ИКОНОМИКА НА ЗНАНИЕТО
Глобалното общество и влиянието му върху бизнес организациите
Глобалното общество, в което понастоящем функционират бизнес организациите, носи по-забележимо отпечатъка на информационните и комуникационните процеси, отколкото което и да е друго общество по-рано.Възможно е еволюционното развитие да бъде представено чрез три етапа на обществото, във всеки от които доминира един централен проблем и съответното решение на проблема.
За прединдустриалното общество основният проблем се състои в преноса на материя, а решението му се съдържа в изграждането на транспортни мрежи.
За индустриалното общество основната задача за решаване е преносът на енергия; който се извършва чрез изграждане на глобални енергийни мрежи.
Постиндустриалното (информационното) общество, от своя страна, има мисията да разреши въпроса с преноса на информация, което в настоящия момент се осъществява чрез изграждането на информационни и комуникационни мрежи.
Конкуренцията вече не се изразява единствено на основата на цена на продукта (изделието или услугата).
Маркетинговите комуникации играят основна роля.
Съществува свръхпроизводство и никой производител не може да бъде сигурен за пазарния си дял дори на пазари, на които той има дългогодишни традиции.
Всеки клиент търси специфичен продукт, поради което производителят трябва да удовлетвори желанията на всеки клиент поотделно чрез различни модификации на базовия продукт.
Това е залезът на класическото масово производство.
Съществува тенденция за интелектуализация на производствената и деловата дейност на икономическите субекти, разглеждана като интелектуализация на цялостния обществен възпроизводствен процес.
За разлика от индустриалното общество, където на база капитал се произвежда стока, при информационното общество на база познание се създава информация.
Тази разлика поражда съществени различия в живота, битието и работата на хората.
Естествено е при новите условия, много от базовите за информационното общество понятия - информатика, информация, информационни системи да се разглеждат под друг ъгъл и да придобият нови значения
Ориентация към знания. Информационното общество е общество, базирано на знания. Прилагането на концепцията за управление на знания води до увеличаване на интелектуалния капитал, а от там и до просперитет.
Цифрова форма на представяне на обектите. Информационното общество е цифрово общество. Неговото развитие е свързано непосредствено с протичащата цифрова революция.
Виртуална природа. Вследствие преобразуването на аналоговата форма на представяне на информацията в цифрова, обектите с виртуална същност, заместват физическите. Променя се начина на общуване и работа, вида на учрежденията, както и самата природа на икономическа дейност.
Виртуална реалност (virtual reality). Нова технология за безконтактно информационно взаимодействие, реализираща се с помощта на комплексни мултимедийни операционни среди чрез илюзията за непосредствено влизане и присъствие в реално време в стереоскопически представен "екранен свят", т.е. това е един мним свят създаден във въображението на потребителя.
Виртуално предприятие (virtual corporation). Съобщество от географски разделени работници, които в процеса на труда общуват и взаимодействат, използвайки електронни средства за комуникация.
Виртуален офис (virtual office). Интернет ресурс, или негова част, позволяващи на географски разпръснати сътрудници на компанията организационно да взаимодействат посредством единна система за обмен, съхранение, обработка и предаване на информация и управляващи въздействия.
Молекулярна структура. Структурата на информационното общество наподобява молекулярна структура. Старите корпорации се разпадат или се превръщат в динамични молекули - основа на всякаква стопанска дейност. В икономическия и обществен живот понятието "масов", навсякъде се заменя с "молекулярно-структуриран". Проектният подход стои в основата на тези промени.
Интеграция. Интернет постепенно обхваща всички човешки дейности. "Информационната супермагистрала" осъществява междумрежово взаимодействие, с помощта на което молекулите се обединяват в мрежови структури за създаване на материални блага.
Конвергенция. В информационното общество икономиката се базира на конвергенция в три направления: комуникация + компютъризация + информатизация. Това осигурява съответната инфраструктура за създаване на материални ценности във всички отрасли.
Трансформация на отношенията производител-потребител. В информационното общество границите между производител и потребител се изтриват.
Динамизъм. В информационното общество промените стават главна движеща сила и основен параметър в стопанската дейност и за постигане на делови успехи.
Глобализация. В информационното общество икономиката има глобални мащаби.
Наличие на противоречия. В информационното общество се появяват безпрецедентни социални проблеми, които могат да доведат до масови безпорядъци.
Икономика на знанието
Икономиката на знанието е ново, по-прецизно средство за оценяване и анализ на икономическото развитие.
То дава много по-ясна представа за позицията на дадена страна спрямо най-развитите икономики в света и възможностите за достигане на тяхното ниво на развитие.
Концепцията за икономика на знанието е най-новият модел в непрекъснатото търсене на по-висок и устойчив растеж.
Най-общо икономиката на знанието е ново и по-прецизно описание на обществените отношения и стопанското развитие. Затова тя предлага и по-ефективни решения за политиките, насочени към икономическо развитие и растеж.
Новият подход към икономическите отношения се изразява във възприемането на знанието като основен източник на развитие.
Ново полезно знание е това, което прави възможно с наличните ресурси да бъдат задоволени повече човешки потребности. Икономиката на знанието поставя фокуса върху знанието като основен източник на повишена производителност и благополучие.
Създаването на ново полезно знание стои в основата на икономическото развитие и просперитет на отделните хора, компании и държави.
Успешна е тази икономика, която стимулира най-добре създаването на ново знание
Връзката между икономическото развитие и знанието е структурирана в аналитичен модел, който се базира на т.нар. "четири стълба" на икономика на знанието:
Първият стълб - иновационната система - са ресурсите в икономиката, заети с търсенето и създаването на ново полезно знание.
Вторият стълб - институциите - допълва първия с рамка от правила, които стимулират създаването, използването, съхранението и разпространението на ново знание.
Третият стълб - образованието и обучението - описва формалните механизми за предаване и разпространение на знанието.
Четвъртият стълб - информационните и комуникационните технологии - е системата, която прави възможно съхранението на знанието и по-ефективното му разпространение.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Икономика на знанието 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.