Икономика на труда


Категория на документа: Икономика


Икономика на труда
Тема 1. Труд. Пазар на труда.
1. Същност и основни характеристики на труда - трудът е многостранно явление, което може да се рзглежда от различни аспекти:

От физиологична гледна точка представлява разход на енергия.

От социална гледна точка представлява отношенията м/у хората в трудовия процес.

От икономическа гледна точка трудът е процес от целесъобразна дейност, която създава блага за задоволяването на потребностите.

Като социално и икономическо вление трудът може да се разглежда от следните аспекти:

-1- като създател на материални и духовни блага

-2- като съвкупност от икономически отношения, тези отношения се характеризиращи взаимодействията м/у РАБОТНИЦИТЕ И РАБОТОДАТЕЛИТЕ

-3- като източник на средства за задовояване на потребостите на семейството

-4- като фактор за развитието и усъвършенстването на човека.

Съвременния труд притежава селдните характеристики,:
* съвременния труд се отличава от останалите търговски вещи, той не се купува и не се продава . Обект на покупко проджба са трудовите услуги които работника оказва. От тази характеристика обаче не следва, че на трудовия пазар не действат пазарните сили , напротив те действат, но са пречупени през призмата на характеристикикте на труда и тяхната специфика
* съвременния труд представлява основно човешко право, право на труд имат всички хора независимо от техния пол възраст вероизповедание и др.
* съвременния труд е свободен, това означава,че всеки сам избира своята работа и професия
* съвременния труд е доброволен, всеки сам решава дали да работи или не. Трудът по принуда е забранен. Забраната обаче за принудителен труд има и своите изключения:
- такава работа или дейност която е свързан със законите на сранта (военна служба) др.
- таква работа или дейност свързана с обичаите ;
- работа или дейност която е следствие от решение на съда;
- таква работа или дейност която е свързана с природни бедствия катаклизми воини и др.
- работа или дейност извършвана в рамките на семейството която е в пряк негов интерес
* съвременния труд е равноправен това значи че вс хора имат еднакъв достъп до пазар на труда и получават еднакво възнаграждение за една и съща свършена дейност.

2. Същност предпоставки и особености на пазара на труда - в икономомическата литература съществуват различнид дефиниции за пазара на труда , те зависят главно от аспекта на разглеждане :
1 апект - икономическа гледна точка - дефинира се като икономическото пространство в което се намират и преговарят лицата търсещи и предлагащи труд.

2 аспект - институонална гледна точка - съвкупност от норми правила принципи които очертават общата рамка на поведение на търсещите и предлагащите труд

3 аспект - от позицията на системния подхйод- дефинира се, като регулирана система от икономомически отношения възникващи и осъществявани м/у лицата търсещи и предлагащи труд.

Пазарът на труда може да бъде - вътрешен и външен
- под вътрешен се разбира заетите и работните места в рамките на фирмата
- под външен се разбира заетите и безработните извън рамките на фирмата ( страната ; в региона и т.н.)

В зависимост от територията:
- международен;
- национлен ;
- рагионален;
- отраслов;
- професионален;

Трудовия пазр се характеризира с специфика, неговото функциониране се отличава от останалите пазари , това се дължи на следните особености -Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Икономика на труда 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.