Икономика на труда - реферат


Категория на документа: Икономика


Технически университет гр. Пловдив

СВОБОДЕН ФАКУЛТЕТ

Р Е Ф Е Р А Т

Безопасни и здравословни условия на труд

Разработил: Проверил:

Татяна Христова Дечева /доц. А. Ташев/

Специалност: Педагогика

15.12.2004г.
гр.Пловдив

Условията на работната сфера и трудовия процес в нея се определят от множество производствено-технически и социално-икономически фак-тори. Те определят характера на трудовата обстановка на работните места.

Физиологията на труда изучава функционалните изменения в човеш-кия организъм в процеса на трудовата дейност и под действието на факто-рите на работната среда и разработва мерки за опазване на здравословно-то състояние и повишаване на работоспособността на човека .

Необходимо е задълбочено научно изследване на социалните, хигиенните,медицинските,техническите,технологическите,икономическите, ергономическите,естетическите и екологическите аспекти на труда в условията на все по-широка интензификация и интелектуализация на труда, производството и на всички дейности в обществото на базата на компютеризация,автоматизация и роботизация.

Приложението на новите технологии и свързаните с тях нова техника, организация и мениджмънт предявяват сериозни изисквания, както към равнището, така и към непрекъснатото повишаване на образованието и квалификацията на работната сила.Съществен елемент в образователната и квалификационната подготовка на персонала и особено на мениджърите са познанията и уменията, свързани с охраната на труда и със създаването на здравословни и безопасни условия на труд.

В условията на преход от планова към пазарна стопанска система значимостта на тези проблеми нараства, както поради обедняване на хората и подценяването на безопасността и охрана на труда, така и поради стреса от безработица и нарастването на риска от най-различно естество, много често с пагубни последствия.

Качеството на трудовия живот характеризира пълноценноста на труда на персонала и удовлетвореността от труда в компанията.Мерките за подобряване качеството на трудовия живот се включват в специални програми, засягащи компанията като цяло с режима на работа, работна среда,фирмена култура, организационен климат, трудови, служебни и мениджърски отношения,персонална политика и др. и най-вече тези, свързани с подобряване на трудовите процеси.Чрез подобряване качеството на трудовия живот се цели в крайна сметка повишаване на производителността на труда.

Производителността на труда зависи от много и най-разнообразни фактори, които могат да се обединят в четири основни групи: работоспособност,работоготовност на работника,състояние и равнище на средствата за производство и на условията на труда.

Работоспособността характеризира способността на работника да извършва определена по количество и качество работа за определено време.Работоспособността на човека зависи от редица фактори,които са свързани,както със самия организъм и определят функционалното му състояние за даден момент или период от време, така и с работната, физическа (микроклимат, запрашеност,шум,вибрации,осветление, оцветя-
ване,радиация и др.) социално-психологическа(социални,битови условия, групови и индивидуални взаимоотношения и др.) и организационна среда (организация на труда,на работното място,работните процеси и отношения) характера и съдържанието на труда(тежест,сложност,темп,ритъм и монотонност) и от нивото и състоянието на средствата за производство и технологията.

Работоготовността зависи от условията на труда и от степента на удовлетворяването на индивидуалните(социални,психологически и др.) потребности на работника.За подобряване условията на труд човекът е създал машини.Като отделни звена на системата човекът и машината имат своите преимущества и недостатъци.Най-важните преимущества на човека са универсалност и пластичност на приемане на информация,способност за интегриране, анализ и синтез,неограничени възможности за преобразуване на информацията от една форма в друга и т.н.Предимствата на машината са преди всичко издръжливост на изпълнение на операции по зададена програма,точност на изпълнението им,бързина в приемането и обработката на проста информация и др.Затова задачи на охраната на труда се явяват осигуряване на такива условия на работа и такава организация на работното място,че при максимална производителност на труда да няма нервни напрежения и умората да бъде минимална.

Условията на труда се определят от физическите и социално-психологическите фактори на работната среда.

Към физическите фактори на работната среда спадат микроклимата (температура,влажност и движение на въздуха на работното място); наличието на прах,газове и на вредни за организма вещества от физически, химически или биологически произход,с които се влиза в контакт по време на работа;шумът и вибрациите;осветлението и оцветяването на работното помещение,мебелите,машините и съоръженията и други вредни фактори като радиация,лъчения,ускорение и т.н.

Съществена връзка с физиологията и организацията на труда има промишлената естетика.С естетическите фактори може да се окаже благоприятно влияние върху нервно-психичната дейност на работниците и намаляване на нервното напрежение при съвременните форми на труд. Със средствата на промишлената естетика се постига композиционно единство и хармоничност на формите,обемните и равнинни елементи, знаците и графичните означения,цветовото оформление на стени, повърхности,машини, съоръжения и др.Особено значение имат следните фактори:цветово оформление на обзавеждането ,рационалност и красота в подреждането на работното място,оцветяване на производственото помещение,на продуктите на труда и др.Всеки от тези фактори действа емоционално на човека,предизвиква положителни или отрицателни реакции,действа върху пространствената му представа,повишава вниманието му при опасни производства и др.При избиране на цветовете се отчита и чувствителността на очите.

Работното място е зона от производствената площ,предназначена за изпълнение на определен кръг операции от един или група работници.В зависимост от това работните места биват индивидуални и колективни. Според наличното обзавеждане те са едно машинни,много машинни и без обзавеждане,а съобразно характера на процесите-за ръчна,механизирана и автоматизирана работа.Правилното класифициране на работното място следва да се разбира система от мероприятия за създаване на условия за достигане на висока производителност на труда при най-пълно използване на възможностите на обзавеждането,способстващи за намаляване на натоварването и запазване здравето на човека.Организацията на работното място включва планирането,обзавеждането и обслужването на работното място.Планирането на работното място обхваща разположението на елементите на обзавеждането на производствената площадка и създаване на оптимални зони за обезпечаване на най-удобни и безопасни условия на труда.За ефективното протичане на производствения процес голямо значение има и правилното определяне на работната зона.Това е обемът от пространството между дъгите,описани от ръцете в хоризонтална и вертикална равнина.Трябва да се съблюдава работната зона да попада в зрителното поле на човека при свободно движение на главата му.Работната зона зависи от работната поза на работника.

Условията на труд се определят от физически и социално-психологически фактори на работната среда.

Към физическите фактори на работната среда спадат микроклимата (температура на въздуха,топлинно излъчване,влажност на въздуха,скорост на движение на въздуха на работното място);наличието на прах,газове и на вредни за организма вещества от физически ,химически или биологически произход,с които се влиза в контакт по време на работа;шумът и вибрациите;осветлението и оцветяването на работното помещение, мебелите,машините и съоръженията и други вредни фактори като радиация,лъчения,ускорение и т.н.

Към социално-психологичните фактори се отнасят битовите условия, взаимоотношенията в и извън компанията,конфликтите,обществената оценка,признанието,подкрепата,културата и т.н.

Огромната значимост и голямата важност на проблемите ,свързани с осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд налагат по необходимост законодателната им регламентация,както в редица международни,така и в национални норми.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Икономика на труда - реферат 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.