Икономика на сигурността


Категория на документа: Икономика


 Въпрос 1: Обект на изучаване от икономиката на отбраната и сигурността

1. Обект на науката.

Обект на изучаване от науката икономика на отбраната е отбранителното стопанство, което дава необходимите ресурси за отбраната. Отбранителното стопанство е подсистема на националното стопанство, чиито място, функции, цели и задачи могат да бъдат разкрити само във връзка с гарантирането на сигурността и отбраната на страната. Основни негови елементи са: целите на отбраната; ресурсите, мобилизирани за отбраната; отбранително-икономическият процес, чрез който ресурсите се трансформират в отбранителна способност и отбранителен продукт, изграждащ сигурността на страната или коалицията.

Величината на отбранителния сектор зависи от интензивността на заплахите за сигурността, от реакцията на държавата и състоянието на националната икономика.

Ресурсите за отбрана и сигурност се отделят от националния продукт чрез държавния бюджет. При това се намаляват и преразпределят доходите на гражданите, което неизбежно ограничава тяхната свобода и въвежда политически противоречия.

Ресурсите за отбрана се отделят от националния изход чрез държавния бюджет. Когато липсва заплаха делът на разходите за отбрана са от 1.5 -5 % от националния изход.Когато напрежението нарастне разходите за отбрана са от 5-20%. В период на военен конфлик са до 60%, а повреме на война са до 80% от националния изход на страните.

В преходните периоди на мобилизация и демобилизация отбранителното стопанство ускорено се разширява и свива с цел да отговори на заплахите и разко променливите условия за сигурност. При заплаха, криза и конфликт отбранителната система и войсковото стопанство се подхранват непрекъснато от голямо количество персонал, значителни по обем и стойност материални блага, стоки, услиги и финансови средства, съставляващи съществена част от националния изход на страната. Този реагиращ на заплахите процес обикновено се нарича мобилизационен процес (цикъл).

Отбранителноо стопанство или икономиката на отбраната е съвкъпност от принципи,правила,стуктури, процеси и процедури за разпределение на ресурси, необходими за отбраната и сигурността на страната.

Процесът на преобразуване на националните ресурси в отбранителна способност се нарича отбранително-икономически процес.

Структурана на отбранителното стопанство включва:

1. Граждани- като притежатели на труд, капитал, земя, знания и др.

2. Предриятия, които произвеждат или търгуват със стоки и услуги.

А) Отбранително-промишлени предприятия - те на производители и доставчици на крайни продукти. Те са под правителствен контрол и лицензиране

Б) Промишлени предприятия, които не произвеждат и не търгуват с отбранителни продукти, но са посредници при производството им.

В) Други организации, които призвеждат и търгуват с гражданска продукция-пряко или косвено задоволяват нуждите на Въоръжените сили в мирно или военно време.

3. Народното събрание - приема бюджета за отбрана. НС обявявя военно положение по предложение на Министерски съвет.

4. Министерски съвет - основните ограни,които влизат в състава на МС са: Съвет по сигурността, МО, Съвет по отбраната, Министерство на проишлеността, Главно управление " Държавен резерв"

5. Президентът е върховен главнокомандващ ВС. Тои обявява пълна или частична мобилизация. Той обявява военно положение при незаседаване на Народното събрание.

6. ВС и БА

Към ВС влизат БА, военни формирования на МО, НРС, НСС.

В състава на БА влизат Генералния Щаб, Сухопътни войски, ВВС,ВМС.

7. Други органи на администрацията- съд ,прокуратура

8. Неправителствени организации.

2. Парадигма и език за изучаване на икономическия аспект на отбаната.

Редица са основанията в настоящия момент на световното обществено развитие да бъде изоставен военният език при изучаването на икономическите аспекти на националната отбрана и сигурност. Промяната на езика е елемент от смяната на военната с отбанителната научна парадигма. Причина за това е все по-широкото приемане на схващанетто, че не агресивното военно поведение, а отбранителната доктрина, стратегия и поведение са единственото ефикасно средство за постигане на международна и национална сигурност.

3. Предмет, задачи и проблеми на отбранително-икономическата практика и науката икономика на отбаната.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Икономика на сигурността 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.