Икономика на предприятието


Категория на документа: Икономика


1. Обект, предмет, актуалност и методология на учебната дисциплина

Терминът икономика произхожда от две гръцки думи "ойкос" и "номос", които означават водене на индивидуалното стопанство ( домакинство ). Общата икономическа теория, наречена икономикс е обществена наука, имаща 3 раздела- макроикономика, микроикономика и мегаикономика ( световна икономика ). Терминът икономикс е въведен от английския икономист Алфред Маршал в началото на миналия век.

Макроикономиката е наука за развитието на стопанската система като цяло и изучава агрегираните съвкупности от стопански сектори и субекти в тяхната взаимна връзка в хода на възпроизводството като акцентира върху използването на ограничените ресурси за удовлетворяване на неограничените материални потребности на обществото. В обекта на макроикономиката попадат стопанските подеми и спадове, съвкупно търсене и предлагане, инфлация и безработица.

Микроикономиката изучава индивидуалния избор, производството и разходите на отделната фирма, индивидуалното потребление на стопанските единици и субекти: индивид-домакинство-предприятие.

Икономиката на предприятието изучава концептуални, правни, организационни, структурни, производствени, финансови, маркетингови и счетоводни аспекти от функционирането на предприятията.

Актуалността на дисциплината се обуславя от следните обстоятелства:

1) Важността на проблематиката свързана със стартирането на нов бизнес ( start up )
2) Динамиката на бизнес средата, достигаща до турбулентност ( финансовата криза от 2008г. ). Дисциплината съдържа отговори свързани с работата в динамична бизнес среда.
3) Предизвикателствата на интернационализацията на предприятието и продукта на международния пазар.
4) Динамиката на транзакционните разходи
5) Ръст на ролята на професиите, изискващи интердисциплинарни знания.
6) Развитие на "икономика на знанието", информационна икономика, електронен маркетинг.
7) Конкуренцията на транснационалните корпорации на националния и международните пазари.

Научните методи приложени при разработката на материала са наблюдение, сравнение, анализ и синтез, индукция и дедукция, графични и статистически методи. В отделни раздели са разгледани и специфични методи като метод на петте сили на Майкъл Портър, Swot и PEST анализи, финансов анализ.

2. Предприятието като икономически субект. Предприемачество.

Ключови характеристики на предприятията са:
1) съзидателната роля на предприемача
2) параметрите на предприятието в качеството му на стопанска организация
3) възможността му да минимизира транзакционните разходи и да се адаптира към външната среда

1. Предприемачеството като основен фактор на стопанската дейност

Произходът на думата е свързан с френската дума entrepreneur, която в буквален превод означава откривател на възможности, посредник. Понятието е въведено в литературата от французина Ришар Контийон, а по-късно и от Жан Батист Сей. Според тези автори предприемачът е лице, което за своя сметка и риск се ангажира да произведе продукт. В наши дни определението е по-широко като се счита, че предприемач е лице, внедрява нов неизвестен метод на производство в даден сектор, което усвоява нов пазар, овладява нов източник на суровини, изготвя ново непознато за потребителите благо или създава ново качество на дадена стока, осъществява нова организация, осигуряваща например господстващо положение на пазара ( например Ст. Джобс ).

Според Йозеф Шумпетер предприемачът престава да бъде такъв, когато създаденото от него предприятие продължи да функционира в рамките на стопанския кръгооборот ( цикълът производство-обмен-потребление ).

2. Мотивация на предприемача

Общоприет мотив на предприемача е търсенето на печалба. По-задълбочен анализ откроява следните специфични качества и мотиви на предприемача:
1) мечта и воля за създаване на собствена структура
2) стремеж към успех и постигане на победа, при което величината на печалбата е само символ и измерител на успеха
3) радост от творчеството ( съзиданието )

Според водещия автор в областта на мениджмънта Дж. Донъли причините мотивиращи предприемача за нов бизнес са:
1) независимост
2) личен и професионален растеж
3) неудовлетворяваща работа
4) приход и сигурност

Според Питър Дракър наречен гуру на съвременния мениджмънт фундамент на съвременното предприемачество е знанието.

3. Проблеми и предизвикателстваСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Икономика на предприятието 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.