Икономика на предприятието


Категория на документа: Икономика


11/13/2014- Взаимодействие на предприятието с външната среда

* Характеристика на външната среда чрез косвените фактори:
* Това са фактори на макросредата,тяхното ежедневно въздействие е почти незабележимо,защото те постепенно променят средата на предприятието, тези фактори не подлежат на избор от предприятието;
* Тези фактори, подлежат на избор - вярно/невярно?Не подлежат!
* Към тези фактори се отнасят:
> Политико-правни,икономически,социални,природни и технологични фактори
.1 Политико-правни фактори:
* Те вкл. различните аспекти на политическата ситуация в страната в глобален и регионален мащаб. Те оказват влияние в/у дейността на предприятието чрез поведението на политическите субекти (парламент,правителство,президентство,политически партии, граждански движения);
* Система от закони/правни норми и нормативи за правно регулиране на бизнеса.
.2 Икономически фактори: процеси и явления,които формират макрорамката на националното стопанство (БВП,приходи,разходи,спестявания,заетост,безработица,инфлация,заплащане на труда,парична с-ма, ЦК,цени,валутни курсове,лихвени проценти,търговия,печалба,търсене и предлагане;)
.3 Социални фактори:
* Социално-демографски фактори:броят на населението и неговата структура(полова,възрастова,образователна,квалификационна,професионална..;) са решаващи за търсенето в даден географски район;
* Социално-културни фактори: Към тях се отнасят : битови навици,предрадсъдъци,традиции,културни и нравствени и морални норми, тези фактори формират потребителските вкусове на даден базар
.4 Природни фактори: Те определят заплахите,възможностите и ограниченията свързани със следните изменения в природната среда:
* Липса на суровини и материали ->търсене на заместители;
* Непрекъснато увеличаване на разходите за електроенергия ->разработване и внедряване на енергоспестяващи технологии;
* Замърсяване на околната среда:
* Търсене на пазар за пречиствателни и измерителни уреди;
* Разработване и внедряване на технологии за рециклиране и унищожаване на отпадъците;
* Да произвеждаме/разработване и внедряване на екологични чисти продукти и опаковки;!
.5 Технологични фактори- Технологичното развитие на предприятието има 2 страни: наличие на външно-технологичен потенциал и възмоцностите за използване на този потенциал, при тази ситуация предприятието е изправено пред следните алтернативи: (те са 3)
* Да използва базова технология- тя се владее от почти всички предприятия,носи нисък риск ,почти никакъв,но и никакъв конкурентен потенциал;
* Да използва водеща технология с недоказани параметри- носи виск риск,но и осигурява висок конкурентен потенциал за предприятието;
* Предприятието да използва ключова технология- това означава ,че тя се използва само от даденото предприятие и му осигурява позиции на технологичен лидер или технологичен водач и водещи конкурентни позиции на даден пазар;
2. Характеристика на външната среда чрез преките фактори:
Това са фактори на микросредата,действат ежедневно и директно и подлежат на избор от предприятието:
2.1 Потребители: най-важните преки фактори
* със своето търсене потребителите определят рамките на стопанската дейност относно : количество,качество,цени на продукцията,форми , начини и време на доставка преди и след продажбено обслужване;
* от съвпадението м/у предлаганите потребителни стойности и очакванията/надеждите на потребителите зависи тяхното решение за покупка,а от това решение за покупка зависят приходите и печалбата на съответното предприятието.
2.2Доставчици : всички лица и предприятия ,които осигуряват необходимите ресурси на предприятието:
* Доставчици на материално-веществени продукти (дма , кма)
* Доставчици на капиталови ресурси- банки, кредитни учреждения,акционери;
* Доставчици на трудови ресурси- квалификационни центрове и бюра,школи училища,колежи , университети, експертни ресурси
* Доставчици на информационни ресурси- информационни центрове и бюра,експертни и консултантски фирми и др ресурси;
2.3 Конкуренти -( изяснете всаимодействието на предриятието с потребителите?) - всички предприятия които произвеждат сходни продукти, те използват сходни ресурси и и технологии,по този начин те ограничават достъпа до доставчици и потребителите;
Според Филип Котлър, предприятието трябва да е наясно със следните важни неща за конкурентите: Кои са конкурентите? Какви са техните основни цели? Какви са техните стратегии за растеж?Кои са техните силни и слаби страни и какви са техните модели на поведение ( може на контр да ги има за изброяване)
2.4 Инвеститори- взаимодействието със инвеститорите се осъществява чрез разпространяване на специфична информация,която да окаже влипние в/у мнението и отношението на ивеститорите.Тази информация се отнася за финансовите позиции на предприятието,за величината на приходите и Prf ,цената на акциите и дивидентите. Следователно основната цел на взаимоотношението на предприятието с инвеститорите е в 2 аспекта: да се привлекат нови инвеститори и и да ограничи отлива на съществуващите .
3. Форми/ механизми за взаимодействие на предприятието с външната среда :
3.1 технологичен трансфер- включва процесите за пренасяне на научно-техническата информация към практиката ,осигурява се връзката м/у фундаменталните и приложните науки; по-конкретно технологичния трансфер е предаване от една на друга страна (д-ва , предприятие) на технологични нововъведения ,производствен опит,резултати от научни изследвания и систематизирани знанияза разработване и внедряване на нови технологии и продукция;

3.2 технологични паркове- много често за предприятията е трудно и нерентабилно да влагат значителни парични средства едновременно за научни разработки и за тяхното усвояване/прилагане, за това се създават специфични структури наречени технологични паркове- те са научно производствени звена за разработване и внедряване на нови технологии и продукти на основата на тясно сътрудничество м/у промишлените предприятия и университетските центрове;
3.3 Субконтракторни вериги- това са специфичен тип бизнес отношения ,при които по-голямото предприятие , наречено контрактор, възлага на по-малките предприятия ,наречено субконтрактор, определени дейности; Изгодата за предприятието субконтрактор е : сигурен пазар,ползване на технологично know-how на голямото предприятие , ползване на съвети от известните професионалисти и специалистите на голямото предприятие; Изгодата за контрактора е,че то се освобождава от несвойствени задачи и се концентрира по-мащабните задачи и се избягват трудовите конфликти;
3.4 Предприемачески мрежи- Форма на организация на бизнеса м/у индивиди (предприемачи) , обекти (предприятия) и събития. Чрез вкл. в предприемаческата мрежа предприятието преодолява своята изолираност за сметка на по-големия мащаб от обединяването на няколко предприятия. Предприятията се обединяват в такива мрежи за извършване на определени дейности свързани с доставката на суровинии и материали или продажбите на продукция на един общ пазар ; Чрез вкл си в предприемаческата мрежа предприятието може да увеличи своите приходи и печалба ,в същото време възниква опасност има риск от разкриване на фирмените секрети/тайна и възникване на противоречия.
3.4 Взаимодействия на предприятието с външната среда относно поемане на социална отговорност- сравнително нова за практиката,но дори от днешна много бизнесмени не желаят да посрещнат публични потребности преди те да са осиг работни места и печалба ... Поемането на социална отговорност означава соц отговорност съчетаване на двете крайна цели
- дългосрочно нарастване на печалбата и решаване на социални проблеми;
3.5 Социалната отговорност се отразява в следните 2 направления:
- Благотворителни дарения (подкрепа на непечеливши дейности), за сметка на своите финансови резултати предприятието подпомага- здравеопазнаве, образователни институции (отпускане на стипендия ), социално-културни дейности, меценатство , граждански движения;
- Предприятието като влиятелна сила - изразява се чрез отношението и поведението на предприятието към социално законодателство,предприемаческа дейност,решение и програми на външната публика и участие в публични дебати;
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Икономика на предприятието 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.