Икономика, икономическа теория


Категория на документа: Икономика


МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ
БОТЕВГРАД

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНА:ИКОНОМИКА

Икономика, Икономическа теория

Икономика - е специална област на обществения живот със свои собствени закони, проблеми и противоречия. В тази област, формирана на икономическия потенциал на обществото , произвежда широка гама от ползи за да отговори на физиологичните и духовните потребности на хората.
Големият английски икономист от края на XIX и първата половина на този век, Алфред Маршал икономика образно сравнение с театъра, където участници са самите зрители, а ефектът на пиесата зависи от сценария, режисьорът и актьорите на играта, т.е. населението. Икономическата наука и цели да тълкуват, отразяват тази сложна противоречив процес, да намерите пътя към разумното използване на природните и човешките ресурси в най-голяма полза за обществото. За разлика от театър икономика е това, което създава необходимостта от театъра.
В продължение на много поколения съветски хора основният източник на икономически знания е политическа икономия, състояща се от две секции: капитализма и социализма. Стана така, че икономическата теория се заменя традиционните догми, схоластични възгледи и декларативни разпоредби. Отхвърлени всички постижения на съвременната икономическа мисъл като несъстоятелна, противно на марксизма-ленинизма.
Днес интерес на образованите хора за икономическата теория расте все повече и повече. складово оборудване продажбисе обяснява с глобалните промени, които се случват по целия свят. P.Samuelson известна в целия свят в учебника "Икономика" на пише, че човек не е систематично проучван икономическата теория, подобна на глухите, опитвайки се да се направи оценка на част от музиката.
Икономическа мисъл в страните от ОНД, както и икономическата практика са в дълбока криза. Преход от марксизма-ленинизма към гръбнака на съвременната икономическа теория е било трудно.
През последните години се разпространява мнението, че буквалните курсове копиране, в които икономическата теория преподават във водещи университети в чужбина. Няма съмнение, са от голямо значение тези курсове и учебници по икономика. Но ние не бива да забравяме най-важното: те са изградени върху задълбочен анализ на реалните икономически системи и процеси, поведението на хората, образувани въз основа на тези процеси. Копирането не е възможно, тъй като реалните икономически процеси, които протичат в нашата икономика, имат малко общо с икономическите системи на развитите страни. В момент на преход, ние се нуждаем "вашата" курс "Основи на икономическата теория", което би било възможно обхваща всичко най-хубаво, че е дал на световната икономическа наука, която ще отразява реалните процеси, които протичат в нашата икономика.
Този курс трябва да бъде малък по обем. Всички от нас, подчертава американският професор Paul Heyne ("икономичен начин на мислене," платно. От английски език. 1991), който преподава на студентите грях, който каже много повече, отколкото те искат или трябва да знаете.
Желателно е, че студентите са усвоили определен набор от икономически концепции, които ще им помогне да мислите по-ясно и последователно в широка гама от социални проблеми. Принципи икономически анализ ни позволяват да закачат в заобикалящата Несъответствието.
Икономика комплекс, разнообразна и мобилна. Това обяснява и мобилността на наука, която изучава. В различни страни, икономическата наука се нарича по различен начин. През 1619 френският учен А. Montchretien първи използва термина "политическа икономия", а от това заглавие си запазва правото да съществуване. Учебните програми на училищата ни икономика е посочена като политическа икономия (в редица по икономика в университета) или като Basic икономическата теория. Някои автори определят тези две науки, а други - прави разграничение. Фундаменталната разлика между тези науки изследователски теми не. И в действителност, и в двата случая, активността на хората, които се считат за осигуряване на добри неща от живота.
"Икономическата теория - каза видният британски икономист от първата половина на XX век J. Keynes, -. Не набор от готови препоръки, се прилага директно към икономическата политика Тя е по метод, отколкото преподаване интелигентен инструмент, техника на мислене.".
Съгласете се, че не всеки се нуждае от икономиката на знанието. Миньор в мината, металург в пещта на топене, астроном изучаване на слънчевата активност, могат безопасно да се направи без знанието на икономическата теория в процеса на работа му. Човешкият мозък има ограничен капацитет. Всеки се стреми да спаси ограниченото си време и да го използвате, за да натрупат професионален опит и отдих.
В същото време, ние трябва да признаем, че икономическите въпроси и проблеми докосват почти всичко. Домакиня изчислява как да живеем на заплатата на съпруга си, да се хранят и обличат децата; загрижен миньор за неадекватното заплащане и налага своите собствениците на мината или правителството; инженер се опитвам да разбера дали можете да спечелите допълнителни някъде; загрижени за спада в производството и увеличение на кредитните ставки и данъци бизнесмен; собственик на акции в паника с падането на тяхната скорост и т.н.
Мениджъри на предприятия на всички нива са необходими за дълбоко и систематично изучава ситуацията на пазара, трябва да извършват задълбочен икономически анализ на състоянието на предприятието. Икономическата политика на държавата, освен ако то се основава на икономическата теория, неизбежно ще доведе обществото до застой, криза, и в крайна сметка - до социална експлозия. Практическото значение на науката е натрупването на познания, знания води до очакване и далновидност - към действие.
Повечето взаимодействия в обществото, насочени и координирани от определени правила, правила на играта. В икономическото поведение на една обширна и важна част от правилата на формата на собственост. Икономическата теория се опитва да обясни социално явления, механизмът на взаимодействие и дава възможност за предвиждане на тенденциите в икономическото поведение на хората.

Всеобщо прието определение на икономическата теория все още няма. Той покрива такъв широк диапазон от стойности, които по някаква кратка дефиниция остане без да се пренебрегват всички важни аспекти на темата , както добре. Въпреки това, основният проблем на икономическата теория и практика е да се разреши противоречието между неограничените човешки потребности и ограничените ресурси.

Най-общо казано, икономическата теория - е наука за модели и фактори на икономическия растеж в динамиката на еднофазни на възпроизвеждане, използването на ограничените ресурси за производството на стоки и услуги и споделяне, за да отговори на техните нужди; на дейности за производство и обмен на всекидневния бизнес живот на хората свързана с възстановяването на поминъка на националното богатство.

Структурно икономическа теория включва два раздела:. Микроикономика и макроикономика микроикономика изучава поведението на отделните икономически агенти. Нейните основатели се смятат за представители на маржинализъм. В центъра на своя анализ -. Цени на отделните стоки, форми икономически разходи и механизми за образуване на капитал и функциониране на компанията, механизмът за ценообразуване, мотивацията на труда Макроикономика изучава икономическите процеси и явления на държавно ниво. Целта на нейното изследване - национален продукт, икономически растеж, заетост, инфлация. Макро-и микроикономика органично взаимозависими и си взаимодействат.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Икономика, икономическа теория 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.