Икономика и организация на предприятието


Категория на документа: Икономика


 Предприятието в националната икономика
1. Същност и характерни черти на П
Терминът П има различни значения в стопанската практика:
- То е организационна форма за осъществяване на предприемаческа дейност;
- То е мястото за разполагане на различни машини и съоръжения и прилагане на технологии, с цел извършване на определени производствени процеси;
- То е стопанска единица за производство на стоки/услуги, с цел - печалба;
- То е сложно обединение на материални и човешки ресурси, които се организират с цел производство на блага/услуги;
- П е стопанска организация, която относително самостоятелно осъществява стопанската си дейност, самостоятелно взема решения и определя икономическото си поведение съобразно поставените си цели;
- То е съвкупност от ресурси, насочени към постигане на конкретни бизнес цели;
- То е цялостен производствен, търговски и потребителски организъм, в който социално-икономическите отношения са в единство.
Правният и икономически статут на предприятието се регламентират с основни икономически закони - търговски закон и закон за счетоводството.
2. Среда на П
a) Характерни черти на П.
За едно П следва да се има предвид, че е изкуствена с-ма; реална с-ма; динамична с-ма; вероятностна с-ма; социална с-ма.
Освен това, типични характеристики на П са:
- Всяко П има регламентиран предмет на дейност;
- Независимо от големина и сектор на принадлежност, всяко П има регламентиран статут от юридическа гл. т.;
- Всяко П разполага с определен капитал и имущество;
- Всяко П има конкретна организационна структура;
- П по принцип има строга териториална локализация;
- Всяко П има ясно определен собственик - ЮЛ, ФЛ, държавата.
b) Среда (бизнес среда) на П
П като отворена с-ма активно взаимодейства със своя специфична бизнес среда, като е необходимо периодично да бъде проучвана и да се оценява нейното поведение. Така могат да бъдат отчетени възможните опасности, идващи от нея или благоприятните условия за развитие на П. реално средата се формира от три групи фактори, а именно:
- Първа група - макрофактори - фактори формирани от външната среда, имащи косвено въздействие в/у предприятието
* Икономически ф-ри - дефицит, икон. Растеж, инфлация и т.н.
* Демографски ф-ри - състояние на трудовите ресурси;
* Природни ф-ри - климатични особености, екологични проблеми, наличие на материални ресурси;
* Политически ф-ри - трудово законодателство, нормативна уредба и т,н,
* Технико - технологични фактори - динамика на продуктовата структура, наличие на организационна програма и др.;
* Културна среда - ниво на ценностната с-ма на човешкия ресурс, традициите в съответните производства, качество на живот и др;
- Втора група - микрофактори :
* Поведението на доставчиците;
* Конкурентите;
* Посредниците;
* Пазара.
- Трета група - Вътрешни фактори - всичко, с което предприятието разполага, влияе в/у неговото състояние, но в крайна сметка, факторите за успеха са следните:
* Технологии - качество на иновациите;
* Самото производство, което обединява поддържане на ниска себестойност, рационално ползване на мощности и качество на продукта;
* Реализация на продукцията - изградена мрежа от потребители, надеждна дистрибуция, бърза доставка и т.н.;
* Маркетинг - акуратно изпълнение на поръчките, гаранция за купувачите и т.н.;
* Професионални навици - талант, компетентност, бързо усвояване на навици и т.н.;
* Организация - т.е. преценка за способност за бърза промяна;
* Имидж репутация - притежание на патенти и достъп до финансови пазари.
c) Цели на П
В процеса на своето създаване и развитие всяко П формира своя политика - това е съвкупност от цели и средства за постигането им.
Реално целите са твърде разнообразни, зависят от големината на П, сектор на принадлежност, степен на стабилност, много често и от политиката на държавата. На практика се открояват две групи цели:
- Общоикономически цели - към тях най-често се отнасят:
* Чрез поведението си - удовлетворяване на определени потребности на обществото;
* Съобразяване с околната среда - опазването й;
- Конкретноикономически цели:
* Постигане на определена доходност, както и осигуряване на определено равнище на ефективност;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Икономика и организация на предприятието 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.